Tekst   Foto's
HOME    
uVhH 1931-32 Deel 1
uVhH 1931-32 Deel 2
uVhH 1932-33 Deel 1
uVhH 1932-33 Deel 2
uVhH 1933-34 Deel 1
uVhH 1933-34 Deel 2
uVhH 1934-35 Deel 1
uVhH 1934-35 Deel 2
uVhH 1934 Verslag
uVhH 1935-36 Deel 1
uVhH 1935-36 Deel 2
uVhH 1936-37 Deel 1
uVhH 1936-37 Deel 2
Talpa 1936-37 Deel 1
Talpa 1936-37 Deel 2
Talpa 1937-38 Deel 1
Talpa 1937-38 Deel 2
Talpa 1937-38 Deel 3
Talpa 1938-39 Deel 1
Talpa 1938-39 Deel 2
Talpa 1939-40 Deel 1
Talpa 1939-40 Deel 2
Talpa 1940-41 Deel 1
Talpa 1940-41 Deel 2
Talpa 1941-42 Deel 1
Talpa 1941-42 Deel 2
Talpa 1942-43 Deel 1
Talpa 1942-43 Deel 2
Talpa 1943-
Talpa 1946-
Talpa 1948-
Talpa 1949-
Catalogus Archief Deel 1
Catalogus Archief Deel 2
Catalogus Archief Deel 3
Fam Mol Stam Hekelingen 1
Fam Mol Stam Hekelingen 2
Fam Moll Stam Velp Deel 1
Fam Moll Stam Velp Deel 2
Fam Moll Stam Velp Deel 3
Fam Mol Zeeland Deel 1
Fam Mol Zeeland Deel 2
Fam Mol Zeeland Deel 3
Fam Mol Zeeland Deel 4

 

TALPA.
DRIEMAANDELIJKSCH TIJDSCHRIFT DER GENEALOGISCHE VEREENIGING MOL(L)
opgericht 19 Mei 1936.
(Redactie: J.v.Oldenbarneveldtlaan 21, Amersfoort.)
1e Jaargang.No 1                      1 Sep 1936
 
INLEIDEND WOORD.
Een nieuwe eenvoudiger vorm voor eenzelfden inhoud ! Onverstand en geweld kon het uiterlijk aantasten en schade doen, de kerngedachte, een krachtig innerlijk bleef ongeschokt. Waarom zou het goede beginsel verstikt worden, als dragers der idee zich er tegen verzetten en zich vereenigden?
Onze kerngedachte, vast te houden de herinnering aan hen, die onzen naam voerden en voeren, na te vorschen de kennis van ons geslacht, vindt ook zoo haar weg tot publicatie der resultaten. En waar reeds vele memoranda met voldoende sympathie ontvangen werden en het nut ervan voor eenieder, die nadenkt over de beteekenis van het leven, vaststaat, zal in dit orgaan voortgegaan worden met het geven van biografische beschrijvingen van naamdragers; er zullen daarnaast voor de genealogie - Mol(l) belangrijke feiten vermeld worden.
Het beschrijven van stamboomen in engeren zin is niet onze bedoeling. Een ieder belangstellende kan zijn tot heden vaststaande stamtafel overschrijven uit ons archief, echter onder bepaalde voorwaarden, o.a. een flinke steun aan de kas der vereeniging; tegen een billijke vergoeding kan zoo’n stamtafel ook geleverd worden; men is in ieder geval goedkooper uit dan bij een beroepsgenealoog.
Iedere medewerking aan dit orgaan door inzending van biografieën, bijzonderheden e.a. is bij voorbaat van ganscher harte welkom !
Zooals vanzelf spreekt, zullen mededeelingen van het bestuur omtrent de vereeniging geregeld plaats vinden.
De vorm, de wijze van uitgave? de omvang, zijn een questie van geld. Moge het meeste eenvoudige uiterlijk getuigen van den goeden wil en van de innerlijke kracht van den
REDACTEUR.
 
MEDEDEELINGEN VAN HET BESTUUR.
1) Dank zij de welwillende beschikking van de meesten van hen, die boekwerken of photo’s afstonden, is aan de Bibliotheek en het Photoarchief zoo goed als geen afbreuk gedaan.
Reeds werden als nieuwe aanwinsten onder hartelijke dankzegging geboekt:
Dr W.E de Mol: "Drei aufeinanderfolgende Jahre der Mutation und Modifikation bei Hyazinthen", 1954
Dr W.E de Mol: “Über eine neue "Schizocoronata" Form von Narcissus" 1936.
Dr W.E de Mol: “The Origin of double Daffodils", 1934.
Dr W.E de Mol: "Practisch voordeel door Rontgenbestraling ter verkrijging van Knopmutaties", 1935.
Dr W.E de Mol: "Somatische mutatie door Rontgenbestraling en de "Deelingshypothese"", 1935.
Dr W.E de Mol: "Erfelijke verandering der bloemkleur bij wilde planten".
Dr W.E de Mol: "Untersuchungen über den Einfluss der Temperatur auf das Entstehen von Modifikationen und Mutationen bei niederl. Hyazinthenvarietaten", 1936.
Prof.Dr. A.Neytzell de Wilde en J.Th. Moll: "The Netherlands Indies during the Depression",1936.
Dr. W.A.F. Bannier. "Aanteekeningen met betrekking tot de viering van het 200-jarig bestaan der Utr. Hoogeschool in 1836 van de hand van Prof. Dr. G. Moll". (Overdruk uit het Jaarboekje van Oud-Utrecht, 1936.)
 
Aan verscheiden niet-naamdragers zal regelmatig dit orgaan gezonden worden. Zijn er onder hen, die BEGUNSTIGER willen worden en daardoor hun sympathie met ons streven toonen, dan is een jaarlijksche donatie van fl. 1.-- welkom.
Mocht tenslotte bij de leden en donateurs het besef doordringen, dat alleen door krachtige hulp het ernstige pogen van het Bestuur, deze Vereeniging te maken tot de eenige, die de Genealogie "Mol(l)" in haar zuiversten vorm nastreeft, zou het dan teveel geeischt zijn, als voor de realiseering van dit pogen gerekend wordt, dat ieder lid en iedere donateur zijn uiterste best doet en nog voor No 2 van dit orgaan verschijnen zal, een, zegge EEN medelid of donateur voor ons wint ? Slechts DOOR U kan VOOR U en Uw geslacht gewerkt worden.
In dit vaste vertrouwen op Uw kracht en wil, namens het bestuur, Dr. W.H. Moll.
 
Adres Secretaris: J.v.Oldenbarneveldtlaan 21, Amersfoort.
Penningmeester: de Hr. G.v.d. Zanden, Stephensonstr, 48 Amersfoort(giro No 280758)
 
2) In de vergadering van leden op 4 Juli jl. werden de Statuten en het Huish.Reglement, nadat enkele wijzigingen waren aangebracht, vastgesteld. Die wijzigingen zijn de volgende:
STATUTEN:
Art. 2c vervalt.
Art. 5. regel 12 en "Eerste" vervalt.
Art. 5. regel 13 en 14 vervallen,
Art. 5. regel 16 "en" wordt "met".
Art. 7. Na r.7 komen de bepalingen op p.3 van het H.R. n.l.: Donateurs kunnen worden mannel, of vrouwel. naamdragers (draagsters) vanaf den leeftijd van 18 jaar; tot hun (haar) meerderjarigheid hebben zij wel toegang tot de vergaderingen, doch hebben daarin slechts een adviseerende stem. Begunstigers kunnen worden zij, die sympathie gevoelen voor de vereeniging en daarmee in verdere of geenerlei genealogische verwantschap staan; zij hebben een adviseerend stemrecht.
Art. 7. Slot na "leden" en wel met minstens 2/3 der geldige stemmen".
Art. 9. r.3 voor "stemmen": "geldige".
Art.11. pag. III r.l. wijzigen "liefdadig" in "genealogisch",
Art.11. pag. III r.2. na "gemeld": "voltallig"
Art.11. pag. III r.2. na "bestuur": "dat uit minstens 3 leden bestaat"
HUISH. REGLEMENT.
Art. 7. r.6. na "afwezigheid": "van een bestuurslid",
Art. 7. r.7. na "voren": "door hem",
Art. 7. r.15. inplaats van "een maand": "zes weken".
Art. 8. r.3. inplaats van "vijf jaren" : "een jaar".
Art. 8. r.11. inplaats van "opsparen" : "opsporen".
Art. 8. r.14. na "vertegenwoordiger" : "en/of agent".
Art. 9. r. 2. inplaats van "doch" : "en".
Art. 9. r. 2. na "jare" : "opnieuw".
Art. 9. slot: "zij kunnen een vrijwillige bijdrage geven".
Art.lO. r.4. na "ledenvergaderingen" : "en kunnen daarin een adviseerende stem uitbrengen".
Art.lO. schrappen de eerste 8 regels p.3 en daarvoor in de plaats: "Begunstigers bepalen zelf hun contributie, zij bedraagt echter minstens een gulden".
Art.13. geheel schrappen.
Art.14. wordt art. 13.
 
TOEGETREDEN LEDEN:
Mevr A G S Moll-Kollewijn, Amersfoort, J.v.Oldenbarneveldtl 21
Mevr. A.I. Moll - Bakhuisen, IJsselmonde. (Z.H.)
Mevr. A.M. Bakkenes - Moll, Apeldoorn, Stationsstraat 40
Dr. B.D.E. Kraft, Amersfoort, Bilderdijklaan 6.
Dr. Ch.I.M. Mol, Etten (N.Br.)
Mevr. C.H.Hoejenbos- Moll, Heukelom. (Z.H.)
Mevr. C.M. Moll. Bussum J.Ruysdaellaan 15
Hr. C. Moll, Soerabaya (Ned.Ind.) Gatottan.
Mevr. E.M. Moll- Pfeiffer, Den Haag Fr. Maelsqnstr. 25
Dr. Ir. F.K.R.H. Moll, Berlin-Sudende,, Brandenb.str.21
Hr. G.v.d. Zanden, Amersfoort, Stephensonstraat 48
Ir. G.A. de Mol, Batavia C. Floresweg 17, Vertegenwoordiger voor Indië.
Mej. H.H. Moll, Amsterdam, Laing’s Nekstraat 29
Hr. H.C. Moll, Den Haag, Fr.Maelsonstr. 25.
Hr. H.E.J. Moll, Ambon (N.I.) ass.resident 1 Kl.
Dr. J. Moll van Charante, Voorschoten, Huize "Ter Wadding"
Hr. J.A.Moll, Den Haag, Laan van Poot 108
Hr. J.B. Mol, Hilversum, Koningstraat 63
Hr. J.G. Moll, Enkhuizen, Parklaan 20
Hr. J.C.A. Mol, Oudenbosch, Rector "St. Anna".
Mej. Ja. Moll, Amsterdam, Weesperzijde 63
Mevr. Ja. ten Kaate- Moll, Den Haag, Rijswijkscheweg 449
Hr. J.H.M. Mol, Culemborg, Stationsweg 31.
Hr. K.Th.W. Moll, Brieg, Deutschl. Dir. Lederfabriek "Moll". Dr. L. Moll, IJsselmonde (Z.H.)
Hr. M. Mol, Vierpolders. (Z.H.)
Hr. M. Moll, Bay City (Texas) U.S.A.
Hr. R.H. Moll, Neuchatël (Suisse) Pierre qui Roule 11, Vert.v.Zwitserland.
Mevr. S.van der Wal - Moll, Hilversum, Borneolaan 1.
Mej. S.L. Moll, Utrecht, Rembrandtkade 64
Hr. T. Moll, Huizen (N.H.) Hellingstraat 6
Hr. W.W.M. Moll, Breedevoort. (G)
Hr. W.D. te Gussinklo, Den Haag, van Speijkstraat 28
Dr. W.E. de Mol, Amsterdam, Galileiplantsoen 6.
Dr. W.H. Moll, Amersfoort, J.v.Oldenbarneveldtlaan 21.
Mevr W.M. van der Zanden-Moll, Amersfoort, Stephensonstr 48.
Hr. W. Moll, Wetzlar (post "Franzen") N.Oesterreich, Vertegenw. V Oostenrijk
 
TOEGETREDEN DONATEUR? (-TRICES):
Hr. A.A. Mol, Rilland (Z). "Huize TALPA".
Mej. A. Groeneveld, Apeldoorn, Nieuwstraat 65
Mevr. A. Moll- Lips. Ambon, (N.Ind.)
Mej. C. Moll, Putten (G) Parklaan 4.
Hr. C. Wilg van der Wal, Hilversum, Borneolaan l
Hr. E.J. Moll, Epe (G), Hotel "De Posthoorn"
Hr. H. Moll, Dordrecht, Korte Scheidingsweg 36
Hr. H. Moll. Amersfoort, J.v.Oldenbarneveldt laan 21
Hr. J.Th. Moll, Amsterdam, de Lairessestraat 116b
Hr. J.J. Mol, Gasselternijeveen. (D)
Mej. J.E.H. Moll, Den Haag, Piet Heinstraat 62a
Hr. J.A.A. Mol, Westkapelle, Zuidstraat A 201
Hr. J.L.H. Moll, Deventer, J.P.Sweelinckstr. 11
Hr. L. Moll, Harderwijk, Oude Weg 2
Mevr. L.K. Krul- Joosse, Almelo, Begoniastraat 11
Mevr. L.W. Moll- Romijn, Dordrecht, K.Scheidingsweg 36
Mej. M.I. Moll, IJsselmonde, (Z.H.)
Hr. M.C. Mol, Souburg (Z) N. Vlissingerweg 351
Mej. W.M. Moll, Amsterdam, Laing’s Nekstr. 29
Mevr. W.M. Groeneveld-Moll, Apeldoorn, Nieuwstraat 65
Mej. W.M. Moll, Amersfoort, J.v.Oldenbarneveldt laan 21.
 
GENEAlOGISCH GEDEELTE.
Den naam "TALPA" koos ik voor dit tijdschrift, daar in de door mij 1 Oct 1935 gepubliceerde studie over den familienaam, het verband werd aangetoond net den diernaam MOL = LATIJN "TALPA". De bewijsvoering bleef tot heden niet alleen ongeschokt, maar door welwillende beoordeelingen werd zij steviger geschoord; niet enkel door bijval, juist door aanvullende kritiek.
Ik dank hier in t bijzonder de Heeren Dr. Fr. Moll te Berlijn, Ir. A. Juten te Bergen op Zoom, Dr. J.Loopstra te Hilversum, Dr. P.C. Boeren te Nijmegen, den Heer waarn.Rijksarchivaris in Friesland, den Heer oud-archivaris te Tholen. C Hollestelle , Mr. Estienne, archiviste de la Somme te Amiens. In een later volgende uiteenzetting hoop ik op die beoordeelingen nader te mogen ingaan.
 
Thans volgt hier de biografische beschrijving van een dit jaar overleden naamdrager uit het aloude geslacht Gruibingen (Zuid Duitschland)
Ds. Henri Gotthold Moll werd den 9den Sep 1866 geboren te Soleure (Zwitserland) als tweede Zv: Thomas Friedrich Moll en Augustine Monnia Bondy, Zijn vader, geb. 6 Oct 1822 te Langemagen (D) was weer de Zv: den tolbaas in Fischbach bij Tettnang, later hofdienaar in Stuttgart, Michael Friedrich Moll (geb. 8 Oct. 1788 te Gruibingen) en Maria Catharine Reichle.
Thomas Fr. Moll was zelf muziekleeraar en orgelfabrikant in Gruibingen. Na zijn huwelijk met Augustine Bondy uit St.Blaise (Zwitserland) trok hij naar La Bagne, later naar Soleure, beide dorpen dichtbij Neuchatel. Hij liet zich nationaliseeren en de Gruibinger stam was overgeplant naar Zwitserland. Uit het huwelijk werden twee zoons geboren, waarvan de oudste op elfjarigen leeftijd overleed. De tweede zoon was Henri Gotthold Moll, die voor predikant studeerde. Na beëindiging van zijn studie werd hij in Nov 1889 beroepen bij de Waalsche Gemeente in Courcelles (België) vanwaar hij 1903 het predikambt te Charleroi aanvaardde. Van hier uit preekte hij wel eens in Haarlem en in Utrecht.
Van zijn vader had hij zijn muzikalen aard geërfd: hij componeerde zelfgedichte religieuse teksten tot gezangen. In 1934 werd mij een tekst ter hand gesteld van een Palmpaaschlied, dat gevonden was in de Waalsche Kerk te Utrecht. Langs vele omwegen mocht nog een schrijven van mij hem bereiken; hij was toen al twee jaren ernstig ziek. Op Paaschdag, 12 April 1936 overleed hij te Cormondreche (Zwitserland).
Den 5den Juni 1889 was hij voor de eerste maal gehuwd met Isabelle Durand ; na haar overlijden in 1922 huwde hij den 22sten Sep 1925 te Courcelles met Alice Krentel. Uit het eerste huwelijk werd den 22sten Aug 1895 te Courcelles hun zoon Robert Moll geboreh. Hij vergeve mij, dat ik hier mededeeling doe uit zijn brieven; met zijn vader was hij een heel korten tijd in Holland; als eenigst Hollandsch, dat hij zich herinnerde, citeerde hij mij het bekende versje van Virginie Loveling:
"Wat in de kinderjaren het harte boeit en tooit
Blijft eeuwig in ’t geheugen en men vergeet het nooit".
Het oude Gruibingergeslacht stierf ook in dezen tak niet uit: uit het huwelijk van Dr. Robert Moll met Suzanne Maria Marthe Guineheux, 28 Sept. 1932 te Parijs, sproot een jongste Gruibinger telg: Robert Fredéric henri Moll, geb. 8 Oct 1933 te Parijs.
 
Ds.henri Gotthold Moll bleef meer den twintig jaren in België. In 1912 werd hij beroepen te La Chaux de Fonds en vandaar 1920 te Zurich. Daar was hij werkzaam tot 1928 en werd toen emeritus. Een buitengewoon goed predikant is met hem heengegaan, naar ook een goed mensch. Man van de DAAD voor alles, interesseerde hij zich bij voorkeur voor de geestelijke organisatie, waarvoor hij net woord en pen werkte. In Charleroi streefde hij net volharding en intelligentie, met grenzenlooze toewijding ernaar, de groote Kerk te de centraliseeren, daar ze uit te verschillende en teveel van elkaar verwijderde takken bestond: langzamerhand wist hij die tot zelfstandige parochien te maken.
Zijn streven heeft tot succes gehad; dat Charleroi thans 7 of 8 kerken van dit type om zich heeft. Dit werk eischte veel van zijn inderdaad krachtig lichaam; vaak verliet hij om 7 uur ’s morgens zijn woning, om er pas tegen 10 uur ’s avonds weer te keeren, onbekommerd, waar en hoe hij eten zou, nooit vermoeid, maar zijn medewerkers inspireerend, voor wie hij een onvergelijkelijke raadgever was, daar hij hen toch hun initiatief deed behouden. Populair waren niet alleen zijn muzikale composities, populair was hij ook als machtig redenaar. Zijn godsvrucht was eenvoudig, was hartelijk. De zendingsdienst, in ’t bijzonder die te Parijs, bleef tot op het eind van zijn leven, zijn hooge belangstelling wekken. Door de Belgische regeering werden zijn verdiensten erkend door zijn benoeming tot Ridder in de Orde van den Belgischen Kroon.
Talloos zijn de persartikelen, over hem geschreven bij zijn overlijden. (Le Figaro, Le petit Journal, La Republique, Le Journal de Debats, Le Jour).
Een van zijn vroegere catechisanten Mr. Georges Frere, karakteriseert hem in een brief (La Revue Protestante: A.Mascaux "In Memoriam le pasteur H.G. Moll"), als volgt:"De bijnaam, dien wij hem in onze onbeschaamdheid hadden gegeven, die hem echter niet mishaagde, typeert hem voldoende: voor ons was hij de "mijnbaas" (le porion), want hij wist ons te behandelen en te leiden, terwijl hij ieder zijn taak aanwees en ervoor waakte, dat ieder zijn aandeel kreeg in de uitgebreide werkzaamheden. Moll sprak met ons in zijn lessen veel over ervaring en zijn eenvoudige wijsheid bracht ons in verbazing.
Eens. zei hij: "Men moet constateeren dat de optimisten alles rose gekleurd zien en niet heel veel doen, om zich van het succes meester te maken, zoo zeker zijn ze ervan. De pessimisten integendeel, die alles zwart zien, spannen zich in, dat toch alles goed moge gaan en ze slagen daar, waar de optimisten falen". Hij wist zelf optimist te zijn, zonder iets te verwaarloozen om te slagen.
Voor ons, jongeren, was Ds. Moll inderdaad een vader, ons vertrouwen in hem en onze genegenheid waren onbegrensd."
 
En verder: "Il fut un pasteur en bottes et houppelande, toujours en route a travers le vent et la pluie peur porter partout la bonne humeur, la joie et le stimulant pour les trainards. La foi simple qui fut la sienne, il s’est efforce de nous faire la partager, nous assurant qui elle etait une force veritable. Nous en avons fait l’experience."
 
Zij het me verder vergund uit "La Revue Protestante Belge" van de hand van R.Ostermann het volgende te citeeren: "Moll a apporte au service de Dieu de tres beaux dons qu’il a fidelement employés. Il a aime son ministère, les ames, le travail de conquete pour Dieu. I1 a eté un ami fidele et sa physionomie attachante, marquee d’un cachet si particulier, sa foi virile et simple resteront dans le souvenir de tous ceux qui ont eu le privilege de travailler avec lui au service de Dieu.
Sa tracé restera en benediction dans bien des coeurs au milieu de ces quatre Eglises qu’il a aimees et auxquelles il a donne sans compter le meilleur de lui-même."
 
Het zich herinneren van het gevoelvolle eenvoudige Hollandsche versje door den zoon - Franschman van den bloede, is voor mij een bewijs, dat Ds. henri Gotthold Moll ook een goed en hoogstaand Vader was.
 
 
1e Jaargang No 2                  1 Dec 1936.
 
UITNOODIGING tot bijwonen van de 3e ALGEMEENE VERGADERING VAN LEDEN EN DONATEURS op Zaterdag, den 12 Dec a.s te 2½ uur in "De Vereeniging" a/d Mariaplaats te Utrecht
AGENDA:
1.OPENING en NOTULEN vorige vergadering.
2.Mededeelingen van finantieelen aard.
3.Vast te stellen richtlijnen in zake de organisatie der vereeniging.
4.Verkiezing van een kascommissie voor 1937.
5.Causerie van Dr. W.H. Moll: "Erfelijkheid - Een greep uit het Archief".
6.Wat verder ter tafel zal worden gebracht.
7.Rondvraag en Sluiting.
Het Bestuur.
 
N.B. De Penningmeester verzoekt beleefd, de bijdragen en contributies te willen inzenden in Dec of uiterlijk 7 Jan a.s. aan zijn adres: G van der Zanden, Stephensonstr. 48, Amersfoort. Gironr. 280758.
 
Met grooten dank noteerden we de volgende inzendingen:
1) "in de Loopgraven, Memoires van een Hollander aan het Front", door H. Mol, (van den Schrijver), benevens geregelde aanvullingen van zijn kleinere pennevruchten.
2) "Van Jut tot Juten" Nos 2 , 3 en 4, Periodiek, door Ir. A.J.L. Juten (van den Schrijver).
3) "Dr. A. Moll, Handboek tot de leer der Teekenen van gezondheid en ziekte", 2e druk. 3 deelen, 1826 (van Dr.Kraft.)
4) Ir. G.A. de Mol ’Kapoek" ten gebruike van het Inlandsch onderwijs, 1936 (van den Schrijver).
5)"Tani Maloeka", Landbouwtijdschrift, waarin Hoofdartikel: Toespraak van Ir. G.A. de Mol, Sep 1936 (van den Hr.H.E.J.Moll),
6) Dr. P.H.van Cittert, "Geschiedenis van de verzameling antieke instrumenten",1924, waarin vermeld Prof. Dr G Moll, met portret, (van den Hr. J.A. Moll, den Haag).
7) Psychiatrische en Neurologische bladen, 1914, Nr 6 "Het vijftigjarig jubileum van Dr A Th Moll (van id.)
8) J Schipper Jr. "Het porselein van Oud Loosdrecht" ("De fijne porcellainfabriecq" van Ds Joannes de Mol (van id,)
9) P H v Cittert, ’Het Instrumentarium, gebruikt door Van Swinden bij de invoering van het Metrieke Stelsel; aangekocht door Prof G Moll. I en II. (van id,)
10) Artikel uit een Afrikaansche Courant over "De Hulde aan wijle Dr Pieter de Villiers Moll" (van den Hr F Oudschans Dentz, den Haag).
11) Geregelde inzending van verzamelde advertenties betr. de Mollen in Brabant (van den Hr A Roels te Etten).
12) id. van die in Indie (van den Hr. H J E Moll te Ambon.
13) id. van Dordrecht (van den Hr. H Moll te Dordrecht.
De Bibliothecaris.
 
VERDERE MEDEDEELINGEN:
I. Tot ons groot leedwezen heeft de Heer J A Moll in Den Haag om gezondheidsredenen voor het Bestuurslidmaatschap zonder functie bedankt; lid der Vereeniging blijft hij.
Ik meen, dat het met Uw aller instemming iS; als ik hem hier onzen hartgrondigen dank betuig voor zijn geweldige arbeid in de Mol(l) -Genealogie ! Eertijds noemde ik hem daarvan "den pionier" . Meer dan zes volle jaren mocht ik met hem samenwerken en hem waardeeren als ijverig, nauwkeurig documenteerend werker, vol belangstelling voor het groote, als voor het kleine. Maar, wat ik thans bij het nazien van zijn boeken en mappen telkens en telkens weer beter leer begrijpen is: Zonder hem, zonder zijn vlijtig naspeuren en zorgvuldig bewaren en noteeren, zou er geen doorgevoerde Mol(l)-Genealogie in_Holland bestaan ! Wat er door hem in de jaren 1912 tot 1930 is verzameld, en, waarvoor hij (dit weten de meesten Uwer niet!) uit eigen zak ongeveer twee duizend gulden betaalde, dit materiaal is wel degelijk de grondslag; de reeds opgezette lijnen met hier en daar reeds veel detailwerk van de stamtafels Velp; Giethoorn-Blokzijl (later door hem gedrukt); Sneek; Bolsward; Duitschland-Paramaribo, Tiel; Den Helder; Zweden.
Geen huidige of latere bewerker of verdieper dezer stammen kan ooit verzuimen, bij publicatie den naam van J A Moll met eere! te noemen, of hij zou een grof plagiaat begaan.
En zelfs de na 1930 door hem alleen bewerkte stammen Venhuizen, Giethoorn, Eindhoven kunnen van zijn naam niet los gedacht worden, evenals vele andere stammen van zijn voorwerk doorweven zijn. Het maken van juiste, dwz. gedocumenteerde stamtafels vereischt een volle overgave van ziel, en toewijding’
Daarbij spaarde hij de zoo onmisbare advertenties op en er vormde zich een ware stapel van door hem gekochte (!), uitgeknipte, verzamelde advertenties en notities, die, tegen den geringsten prijs berekend, zeer zeker een waarde van honderden guldens vertegenwoordigen.
Wij, Leden en Donateurs van de Genealogische Vereeniging "Mol(l)", wenschen Anton uit Bilthoven, thans in den Haag, met Mevrouw Moll nog vele jaren van "otium cum dignitate" !
Op ons rust de dure plicht, dit groote werk in eere te houden. Naar hem gaan uit de goede gedachten van allen van ons en van de onzen, naar Anton Moll onzen "Familie-archivaris"
Dien eerenaam, dien hij, wat Duitschland betreft, deelt met Dr. Friedrich Moll te Berlijn, in alle opzichten als mensch en als "Moll-Forscher" zijn evenknie, en met Mr. Justus Reiniger Moll, den Moll-Genealoog voor Amerika, dien naam kan niemand ooit dit drietal ontnemen.
 
II. Ondanks 35 folio vel "Rapport", 6 id. "begeleidend schrijven" (in hopeloos slecht Duitsch, een (in nog hopeloozer taaltje geschreven) excuse voor het genoemde wanproduct van de hand der "Secretarin" (!), een van fouten wemelenden brief van 16 Nov van het Bestuur (?), is het niet gelukt,de onwettige handelingen van twee hunner(van 7 Maart tot en met 19 Mei), noch het onwettig lidmaatschap van twee anderen er van, goed te praten of wettig te maken. Hoe kan dat ook ? Een begane fout is niet door nieuwe fouten ongeschied te maken, erger: "Das eben ist der Fluch der bosen Tat, dass sie fortwahrend Boses muss gebaren". Zoo ook hier, zij die de waarheid niet aandurven, trachten zich te redden in een reeks van scheeve voorstellingen (papier is geduldig), die een eerlijk mensch "Leugens" noemt, of verlagen zich tot directe leugens.
Een Anti-rapport is niet van mij te verwachten; de strijd tegen laster is een onbegonnen werk. Echter, "Audacter calumniare, semper aliquid haeret", of met Goethes woorden: "Verleumde nur kuhn, etwas bleibt immer hangen". Daarom dank ik mijn zuster Mej A H J Moll te Wassenaar en de Heeren Ir. G A de Mol, H E J Moll en Dr. Friedrich Moll dat zij deels mij, deels mijn handelend optreden, openlijk recht deden wedervaren.
Ondanks (Dankzij?) de campagne tegen ons en ons doel: zuiver en alleen de Mol(l)- Genealogie te bevorderen, heeft onze leden- en donateurslijst geen enkel verlies te boeken, sinds de vorige publicatie van l Sep.
Als nieuwe leden traden toe de Heeren:
W.K.A. Moll te Paramaribo (W I)
W.F. Moll te Wuppertal (St.Achterhoek)
en als donateur;
de Heer E. Moll te Solo (N.I.), Kestallan 135.
 
BURGERLIJKE STAND.
Geboren: Breda, 17 Febr. 1936: Willem, Zv: Atze v.d.Werf en Willemina Moll (St. Velp)
Geboren: Rucphen, 8 Oct. 1936: Hubertus, Zv:  Johannes Mol en Anna Cath.van Dijk (St.Oudenbosch)
Geboren: Breda, 18 Juli 1936: Johanna Petronella, Dv:  Adrianus Mol en Johanna Petronella Mol (St. Ginneken).
Geboren: Rucphen, 7 Aug, 1936: Antonetta Anna Cornelia, Dv: Johannes Mol en Catharina Adri ana Maria Konings (St. Oudenbosch).
Geboren: Etten, 8 Oct. 1936: Petronella Wilhelmina, Dv: Machiel Mol en Cornelia Wilhelmina van Beek (St.Princenhage)
Geboren: Etten, 6 Oct. 1936: Adriana, Dv: Jacobus Johannes Mol en Catharina Cappeteijn (St. Roosendaal-Oudenbosch).
 
Gehuwd: Etten, 7 Feb 1936: Waltherus Mol, 33 j. Zv: Adrianus Mol en Antonet Timmers, met Adriana M. Sijmens. (St. Princenhage).
Gehuwd: Rucphen, 12 Febr. 1936: Johannes Konings, Zv: Evardus Konings en Maria de Jong, met Jacoba Mol, 22, j. Dv: Marinus Mol en Maria Petra Heeren. (St. Roosendaal-Oudenbosch)
Gehuwd: ’s Gravendeel, April 1936: J. Boudewijns en Adriana Willempje Mol, 22. j. Dv: Arie Mol en Pleuntje Smaal (St. ’s Gravendeel)
Gehuwd: Rucphen, 9 Sept, 1936: Johanna Heeren, Dv: Marinus Heeren en Maria Heeren en Marinus Mol, oud 24 j. Zv: Berardus Mol en Maria Heeren (St.Roosendaal-Oudenbosch)
 
Overleden: Oosterhout, 8 Febr.1936: Johannes Mol, 86 j. echtgen.v. Maria v.d. Kammen, Zv: Joannes Mol en Maria Elisabeth Lodiers. (St.Oudenbosch)
Overleden: Breda, 13 Maart 1936: Leonardus Franciscus Mol, 75 j. houtwolfabrikant, ongeh. Zv: Cornelis Mol en Maria Cath.van Steen. (St.Princenhage).
Overleden: Magelang, 29 April 1936: Anna Maria Zwager, echtgen.v.Johan van der Steur, (de in Indie alom bekende "Moe van der Steur", schoonzuster van Johanna hendrica van der Steur (Wed.Pieter Gerrit Mol) (St.Monnikendam)
Overleden: Bussum, 25 Mei 1936: Grietha Maria Catharina Heederik, 71 j. echtgen.v.Herman Evert Leonard Mol (Zv: Maarten Mol en Maria Cath.v.d.Heijden) (St.Venhuizen)
Overleden: Den Haag, 9 Juni 1936: Antonie Jacobus Moll, 64 j. echtgen.van Willemina Jonker, Zv: Jacob Moll en Engelberta Lindt, (St. Velp)
Overleden: Breedevoort. 15 Juni 1936: Willemina Maria Moll, 68 j. wed.Jacob.Adrianus Odé, Dv: Dirk Bernardus Moll en Antoinetta Willemina Vreeman.(St. Achterhoek).
Overleden: Breda; 21 Juli 1936; Antonia Roelen, 70 j. echtgen.van Cornelis Mol, Zv: Antonie Mol en Johanna van Eijl (St. Ginneken).
 
VARIA.
11 Mei 1936 vierden te Dordrecht hun 50-jarig huwelijksfeest:
Teunis Mol en Johanna Poprijns. (Zv: Pieter Mol en Janna Barendregt)(St. ’s Gravendeel)
 
Delft, 22 Juni 1936: Geslaagd voor cand.chemisch Ing. Jan Mol,.Zv: Evert Mol en Neeltje Jansen (St. Rhenen)
 
Amersfoort, 26 Juni 1936: Geslaagd Eindex. gymn. A: Willemina Maria Moll, Dv: Dr. Willem hendrik Moll en Amelia Godefriena. Susana. Kollewijn (St. Achterhoek)
 
Hilversum, 30 Juni 1936: Geslaagd Eindex. gymn-A.: Johanna de Mol van Otterloo, Dv: Dr.Anthonie de Mol van Otterloo en Adriana Johanna Maria Clazina Weerts (St. Goes)
 
Eindhoven, 20 Juni 1936: Geslaagd Eindex. gymn. B.: Herman Mollen, Zv: Adrianus hendrikus Mollen en Johanna. Schellings. (St. Valkenswaard)
 
Middelburg, 29 Juni 1936: Geslaagd Onderwijzer: Cornelis Jan Mol, z.v Gilles Abraham Mol en Wilhelmina Petronella? Duijnkerke (St. Oudelande)
 
Utrecht, 23 Haart 1936: Geslaagd doctoraal Plantkunde: Maria Willemina Mol, dochter v.Dr.Cornelis Matthias Mol on Wilhelmina Maria hendrika Kreunen (St.Onderdijk)
 
Amersfoort, 6 Aug. 1936: Geslaagd Staatsexamen Univ.B.: Joseph Lauritz henri Moll, Zv:  henri Joseph Elias Moll en Albertine Lips. (St. Achterhoek)
[Commentaar Jan: In mijn Gastenboek kreeg ik de volgende oproep: Geachte meneer Wies. Kunt u mij in contact brengen met directe nazaten van Joseph Lauritz Henri Moll? Het betreft een bijzondere reden, we beschikken over een oorlogsnalatenschap van hem die wij de familie terug willen geven. Stichting Hart voor Kamp Amersfoort Tel. 033-4619313 of 06-11165272]
 
Beroepen 24 Juni 1936 te Haarlem; Ds. Gabriel Hermanus Moll van Charante (Pred.vrijz.Herv.Gem.te Borger) Zv:  Dr.Gabriel Hermanus Moll van Charante en Giula Elisa Gaij.(St.Wageningen)
 
N.B. Slechts dan is deze rubriek in stand te houden,, als alle lezers van dit orgaan hun zeer gewaardeerde medewerking willen verleenen. Verzamelt U dus iedere advertentie of vermelding van de naamdragers die U, waar dan ook, tegenkomt en stuurt U ze van tijd tot tijd aan mij als drukwerk. Stelt U zelf prijs op het uitknipsel, stuurt U me dan copie ervan.
Bij voorbaat mijn hartelijken dank!
 
Uit het buitenland;
In Schlesien te Brieg (Bez.Breslau) is dit Jaar het 125jarig bestaan herdacht van de Lederfabriek F W Moll. In Mei 1911 werd de geschiedenis dezer fabriek en firma bij gelegenheid van de viering van het 100-jarig bestaan in een dik boek vastgelegd: "Die Geschichte der Lederfabrik F W Moll, 1811-1911" door Th.W en Dr F Moll, In korte schetsen wil ik hiervan de hoofdzaak mededeelen:
Engelhard Friedrich Wilhelm Moll uit een geslacht van looiers uit Reutlingen in Wurttemberg, Zv: Carl Engelhardt Friedrich Moll en Anna Susanna Trautwein., geboren 6 Mei 1793 in Ohlau, kwam in 1811 in Brieg, leverde er zijn proefstuk en werd Meesterlooier; hij kocht een terrein en vestigde een bedrijf, waaruit de lederfabriek zich ontwikkelde. Ondanks de zware tijden der groote oorlogen werden zijn producten: leder voor schoenen en zadels, gretig gekocht. Weldra werkte hij met 4 knechts en l leerjongen in een nieuw aangekocht bedrijf ter plaatse.
Een volledig complex van gebouwen, schuren en terreinen getuigde weldra van gestadige ontwikkeling der fabriek, Lastig en met veel moeilijkheden verbonden was het verkrijgen van de rund. Door ingrijpen der regeering moesten daarom de eiken aan de looierij verkocht worden en er werden premies gesteld wie de meeste eikenbast aan deze verkocht.
Ook werd het moeilijker de materialen te malen, toen do oude, bijna 200 jaren oude, molen door hoog water werd weggesleurd en vernield. Drie jaren waren de looiers zonder molen in Brieg, tot in 1816 een nieuwe molen gebouwd werd.
Den 15 April 1812 had de jonge looiersbaas Moll de Dv: den pachter Johann Gottfried Pushel: henriette Josephine Bernhardine Puschel gehuwd. Uit dit huwelijk sproten 4 zonen en 5 dochters. De 4 zoons moesten bij hem het ambacht leeren, De oudste August Sylvius Engelhardt Moll, geb. 22 Aug 1815, maakte na beëindigden leertijd,, reizen door Duitschland en Frankrijk, waardoor hij de bereiding van het zeer gezochte "Vache"leer had leeren kennen. werd meesterlooier in 1844 en maakte zich zelfstandig.
Theodor Leopold Wilhelm Moll, de 2e zoon.; geb. 27 Maart 1825 reisde o.a. in 1849 naar Amerika, waar hij zich aan de studie van arbeidsmachines wijdde.
Deze beide zonen gaven hun wensch te kennen, als vennoot in de zaak van hun vader te treden. Na veel tegenstand gaf de laatste toe en op 12 Jan. 1852 kwam het contract tot stand voor de firma F W Moll en zonen, later de firma "F W Moll" met de vennooten Friedrich Wilhelm Moll den vader en Silvius en Theodor Moll met een bedrijfskapitaal van ruim 62000 Taler.
De derde zoon, Adolf Moll, geb 16 Mei 1829 richtte zelfstandig een verkoopszaak op in 1854 in Breslau waarvoor de fabriek te Brieg hem de producten leverde.
De relaties dezer oude fabriek werden naar alle kanten, ook in Berlijn en Hamburg, niet alleen in Silezie vastgelegd in depots.
Ondertusschen had de oude fabrieck zich ongeveer in 1860 geweldig uitgebreid en was van de nieuwste machines voorzien. Den 6 Mei 1861 werd het vijftigjarig bestaan der fabriek feestelijk herdacht. Nog drie jaren bleef F W Moll werkzaam als oudste firmant. Na 1864 trad een nieuw tijdperk van grooten bloei voor het bedrijf in.
l April 1872 werd Wilhelm Moll, de oudste Zv: Silvius medevennoot; Hugo, de tweede zoon, werkte eveneens in de fabriek. De groote verheffing der industrie, die op de oorlogsjaren van 1870 volgde op alle gebieden van den handel oefende ook haar Stimuleerenden invloed uit op de lederfabricage, steeds meer werd het bedrijf uitgebreid en nieuwe machines werden aangekocht.
Den 31 Juli 1877 overleed de oprichter, Engelhard Friedrich Wilhelm Moll, nog op hoogen leeftijd stoer en krachtig. Zijn eerste Vrouw was hem 28 jaren in den dood voorgegaan Zijn 2e vrouw Elise Hartmann overleefde hem 8 jaar. Een verstandig zakenman van enorme energie, rusteloos tot op hoogen leeftijd, scheidde met hem uit het leven.
Zijn zoon, Theodor Moll stierf 7 Jaren later in Bohemen te Teplitz 14 Sept. 1884. Ook hij was als zijn vader bedeeld met een onbuigzame wilskracht; daarbij was hij erg bemind, wat wel bewezen wordt door het feit, dat de arbeiders op de fabriek hem aanduidden met den naam "Onkel Theodor". Zijn broer Silvius volgde hem 17 Febr 1887 in den dood; zeven jaar sierde hem de welverdiende titel van "Kommerzienrat".
l April 1887 werd de firma voortgezet met de drie zonen van Silvius; Wilhelm Moll, Hugo Moll, Robert Moll en met Maria Moll, de oudste Dv: Theodor. de laatste trad 1 April 1898 uit de vennootschap en in haar plaats kwam de Zv: Theodor Moll nl Theodor Wilhelm Moll. De laatste was door overlijden der drie andere firmanten, na 1905 eenigste firmant.
Na l April 1906 werd zijn broer Dr Fritz Moll in de vennootschap opgenomen.
Rusteloos hadden de 3 broers Wilhelm, Hugo en Robert aan de uitbreiding der fabriek gewerkt, waarbij het systeem van den grootvader werd doorgevoerd.
Na 1904 paste het bedrijf zich steeds meer aan de nieuwere methodes en systemen aan.
Uit het kleinbedrijf van een looiersbaas met een knecht en een arbeider is een reuzen fabieksbedrijf ontstaan met een leger van beambten en arbeiders, waar alle soorten van leer worden geproduceerd. De fabrikaten-Moll breidden zich sedert over heel Duitschland uit.
Daarbij zorgden de fabrikanten in den uitgebreidsten zin voor hun arbeiders en de gezinnen daarvan; uit een lange lijst blijkt, hoe deze verknocht waren aan hun fabriek, waaraan zij hun heele leven hun bestaan te danken hebben.
Het spreekt van zich, dat de nazaten van Friedrich Wilhelm Moll vele zijn en ook dat niet allen hun stamvader in zijn werk gevolgd zijn; er werden er Ingenieur of dokter, anderen koopman of bezitter van een riddergoed.
De Zv: Theodor Wilhelm Moll, die 1905 alleen-firmant was en 9 Maart 1898 te Brieg met Katharina Erna Klara Haupt huwde, is ons medelid Karl Theodor Walther Moll, geboren 8 Jan 1900 en nu Direkteur der fabriek F W Moll te Brieg.
Onze beste wenschen voor den voortdurenden bloei en verheffing der zaak, tevens voor veel huiselijk geluk, doen we hem hier gaarne toekomen!

Dr W H Moll

© Jan Wies 2022 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Sponsored by Clic2connect