Tekst   Foto's
HOME    
uVhH 1931-32 Deel 1
uVhH 1931-32 Deel 2
uVhH 1932-33 Deel 1
uVhH 1932-33 Deel 2
uVhH 1933-34 Deel 1
uVhH 1933-34 Deel 2
uVhH 1934-35 Deel 1
uVhH 1934-35 Deel 2
uVhH 1934 Verslag
uVhH 1935-36 Deel 1
uVhH 1935-36 Deel 2
uVhH 1936-37 Deel 1
uVhH 1936-37 Deel 2
Talpa 1936-37 Deel 1
Talpa 1936-37 Deel 2
Talpa 1937-38 Deel 1
Talpa 1937-38 Deel 2
Talpa 1937-38 Deel 3
Talpa 1938-39 Deel 1
Talpa 1938-39 Deel 2
Talpa 1939-40 Deel 1
Talpa 1939-40 Deel 2
Talpa 1940-41 Deel 1
Talpa 1940-41 Deel 2
Talpa 1941-42 Deel 1
Talpa 1941-42 Deel 2
Talpa 1942-43 Deel 1
Talpa 1942-43 Deel 2
Talpa 1943-
Talpa 1946-
Talpa 1948-
Talpa 1949-
Catalogus Archief Deel 1
Catalogus Archief Deel 2
Catalogus Archief Deel 3
Fam Mol Stam Hekelingen 1
Fam Mol Stam Hekelingen 2
Fam Moll Stam Velp Deel 1
Fam Moll Stam Velp Deel 2
Fam Moll Stam Velp Deel 3
Fam Mol Zeeland Deel 1
Fam Mol Zeeland Deel 2
Fam Mol Zeeland Deel 3
Fam Mol Zeeland Deel 4

 2e JAARGANG No. 9                                        1 SEPT 1938

 
MEDEDEELINGEN VAN HET BESTUUR.
Sinds Juli is geopend de postgirorekening ten name van „Penningmeester van de Genealogische Vereeniging Mol(l)" te ’s-Gravenhage, Nummer 331491.
Een ieder neme hiervan s.v.p. nota.
 
Reeds enkele bijdragen voor het Archieffonds werden door den Penningmeester ontvangen. Het Bestuur dankt hiervoor hartelijk den Heer J. A. Moll te ’s-Gravenhage, den Heer W. J. Moll te Zwijndrecht en den Heer G. van der Zanden te Amersfoort, oud-penningmeester en houdt zich aanbevolen voor verdere bijdragen.
 
Het Bestuur is thans als volgt samengesteld:
Dr. B. D. E. Kraft, V.; de Heer J. H. M. Mol, O.V.; Dr. W. H. Moll, S. en A.; de Heer W. D. te Gussinklo, den Haag, v. Speykstraat 28, P.; de Heeren G. v. d. Zanden en J. H. A. Mol, Bestuursleden zonder functie.
 
GENEALOGIE. I. VERVOLG "TALPA" 8, PAG. 8.
In 1577 waren den 22sten Maart Maerten Jansz. Moel en Jan de Vrije Jacobsz voogden van de navolgende kinderen van Dirck Cornelisz Loncq en Marritgen Barendsdr.:
„Dirk Jansz. Loncq, overl. vóór 1539, geh. met Aechten Fransdr. De zoon, Jan Loncq, geb. 1494, overl. Oct. 1573, Gouda, geh. met Clara Hendriks Woutersdr. De dochter Agatha Loncq, begr. 24 Febr. 1603, Gouda, huwt Maerten Jansz. Moel, begr. 10 Oct. 1604; haar broer Maerten Loncq, geb. 1536, begr. 12 Juli 1604, huwt 17 Juli 1570 Willemgen Moel (dr. van burgemeester Jan Willemsz. Moel, overl. 1598, Gouda en Margrieta Maertens); haar broer Dirck Jansz. Loncq (geb. 1539, overleden 30 Mei 1605), burgemeester, thesaurier-generaal van Holland, huwt Agneta Melchiorsdr. Hun zoon Hendrick Loncq huwt Judith van den Bergh en de tweede zoon, Dirck Dircksz. Loncq huwt Hillegonda de Vrije, dochter van den schepen van Gouda, Jan Jacobsz. de Vrije".
In 1570 verkoopt Jan Dircksz. Loncq zijn huis aan de Wijtstraat „Bourgondiën" genaamd, aan zijn zoon Maerten Jansz. Loncq en zijn zwager, Maerten Jansz. Moel (door hen weer verkocht 21 April 1592).
De bovengenoemde Hillegond de Vrije wordt nog genoemd in de not. acte van 4 April 1619: „Compar. in ’t sterfhuis van sal. Dirck Loncq, overl. van Juffrou Hillegont Jansdr. de Vrije, de eerzame Jacobsen Dirck Loncq, oud-burgemeester van Gouda en........ enz."
(Men werke deze notities in schema’s uit!)
In de kerk te Gouda vindt men onder de vele grafgesteenten, de volgende met opschriften: „Hier ligt begraven Maerten Jansz. Moel, burgemeester, gestorven den 10. Oct Anno 1604, Aechtge Jans, sijn huysvrouw, sterf den 4 Febr. Anno 1603; Jan Moel, haar beyder soon, sterf den 22 Jan Anno 1599 en Margrita Moel, de huysvrouw van Simon Lodewijk van Alteren, gest. 18 Sept. 1604". (Van den Bosch, „Neerlands Verleden uit Steen en Beeld").
De alliantie Moel de Vrije is mede interessant, in zooverre het aloude regeeringsgeslacht De Vrije, ook sterk naar voren treedt in de rij van glasschilders: Adriaen Gerrits de Vrije was leerling van Wouter Crabeth; hij schilderde alle Goudsche wapens omhoog in den beuk der kerk en stierf blind den 25sten Maart 1643. Den 18en Nov 1594 werd volgens „Ord. boek op den Thesaurier van Gouda" (fol. III-7) „op Adriaen de Vrije, glaesschrijver bij leeninge ende anticeptie hondert vijftich gl. op ’t glas, dat hij maecken sal bij de Hooge Heemraden van Rijnlant geschoncken, waervan hij restitutie moet doen, als hij ’t gelt van ’t glas ontfanght."
Hiervan is restitutie gedaen in handen van de tresoriers.
Opmerking: De volgende acte levert het bewijs, dat oe slechts een andere schrijfwijze is van oo: „1605, 2 Dec. Weeskamer „Gerrit Fransz. Kegelingh, Cornelis Hopkooper voor heur selven ende als procuratie hebbende van Dirck Dirckz. Loncq, mitsgaders de mede-erfgenamen van wijlen Agatha Simonsdr. van Alteren, daer moeder of was Margriet Moel Maertensdr. (Zie boven!) van Agatha’s voorsz. grootmoeders zijde -Willem Jansz. Mool - Ael Jansdr. van Schouwen met voorn. Willem Moel haer broeder en voocht ende Hillebrant Pietersz. Heerenbras voor hem ende Aefken Pietersdr. zijn zuster, samen erfgenamen van voorsz. Agatha van haar grootvaders zijde......" enz.
Deze Willem Jansz. Moel was gehuwd met Ewoutke Ewouts en had twee dochters, Griete en Inge; hij overlijdt voor 1608.
Jammer is het, dat de vervolging van dit belangrijke Moel-geslacht onmogelijk is; de eerste naamgenooten, die voorouders van lange geslachtslijsten zijn, dateeren van latere tijden, nl. van het midden der 17e eeuw. Wel vindt men in Gouda in ’t begin dezer eeuw het geslacht de Mol, waarvan de oudst bekende is Robrecht Diericks de Mol, organist in Bergen op Zoom en aldaar voor de eerste maal gehuwd 14 Dec. 1597 met Catharina Heesen ,wiens kinderen in Bergen op Zoom geboren zijn, maar zich later in Gouda en in Rotterdam vestigen.
We noteerden nog, dat onder de leden der goedwillige compagnie uit Gouda, die op verzoek van Willem van Oranje hielpen ontzetten bij de belegering van Haarlem, den 11 Juni 1573, behoorde Jan Ariensz. de Vrije en dat een man in hun plaats stelden: Willem Moel en Jan Mol Lichthart (van der Goude).
 
II. Vervolg Talpa 8, Pag 4
Uit nadere berichten omtrent de naamdragers in Albany (Amerika), blijkt, dat in zooverre teruggekomen moet worden op onze eerste mededeelingen, nl., dat Jacob Moll, die huwt met Lidia Jacobsdr. Wennen niet de zoon is van Abraham Moll en Jacomijntje Dartelbeeck, maar dat hij de Jacob is, die als zoon van Jan Moll en Engeltje Pieters den 30 Jan. 1684 gedoopt is. De ouders Jacob en Lidia Wennen krijgen nl. in Albany een eerste dochtertje, Engeltje Moll, ged. 16 April 1704. Johannes Moll, ged. 8 Jan. 1718 (zoon van Jacob Moll en Lidia Wennen, huwt Rebecca Barheit en zij hebben de volgende kinderen:
1. Jacobus Moll, ged. 12 Jan. 1746;
2. Wouter Moll, ged. 14 Juni 1747;
3. Thomas Moll, ged. 6 Aug. 1749;
4. Rachel Moll, ged. 25 Aug. 1751; en
5. Engeltje Moll, ged. 20 Mei 1753, allen te Albany.
Abraham Moll, eveneens zoon van Jacob en Lydia Wennen, ged. 4 Juli 1716, huwt Tijtie Barheit en ze hebben twee kinderen : Annatie Moll, ged. 26 Sept. 1749 en Engeltje Moll, ged. 30 Aug. 1752 te Albany.
Wouter Moll (zie boven) huwt 1e. Cornelia Cool en 2e. 2 Mei 1779 te Albany Catharina Peck. Uit het 1e huwelijk spruit Johannes Moll, ged. 10 Maart 1778 te Albany.
Een Isaac Moll, (zeer waarschijnlijk tot dezen tak behoorende), huwt in Febr 1784 te Albany Jannetje Schermerhorn en heeft een zoon, Johannes Moll, ged. 24 Dec. 1785 te Albany.
We deelen nog mede, dat de genoemde Aafje Moll, dochter van Jan Moll en Engeltje Pieters, 9 Nov. 1708 te New York huwde met Benjamin Rievers.
Zeer belangrijk is het feit, dat de in Talpa 8 genoemde Lambert Huybertsen Moll, de scheepstimmerman, zoon is van Huybert Lambertse Moll, die komende van Arnhem (!) 1662 te New York huwt.
Eveneens het feit, dat Hendrick Lambertsen Moll (een broer?) van Amsterdam komende in 1660 te New-York is gehuwd.
Zouden deze mededeelingen den Stam Velp misschien verdiepen en tevens het contact Velp-Albany mogelijk maken ?
Wat den Stamboom Velp (?) betreft, nog het volgende:
Onder de leden van het St. Joris Gilde te Harderwijk komt voor in 1444 Evert Moll en in ’t burgerboek aldaar in 1452 Claes Moll, „factus opidanus altera die Agnetis.)
(Wordt vervolgd.)
 
III. AANVULLINGEN VAN „TALPA" 8, PAG. 7.
Tot hetzelfde Mol-geslacht te Zierikzee behoort Willemyna Andries Mol, van wie 4 Jan. 1548 een dochter geboren wordt. De genoemde Jacomina Jacob Domissie Mol overlijdt als wed. van den rentmeester Pieter van der Velde den 30en Mei 1614
 
IV. Jan Moll, Kartuizer, procurator van Zonneberg.
In Deel 62, Afl. 2, van het „Archief van het Aartsbisdom Utrecht", waarvan ons door den Heer Mr. H. J. J. Scholtens, burgemeester van Beverwijk een overdruk werd. toegezonden, komt een aanvulling voor van de reeds voor jaren door ons gedane mededeeling over dezen geestelijken naamdrager.
In 1551 is hij als hospes naar Kampen gezonden: Huisarchief Bergh, Nr. 140: C. 1551: „Ordinamus ut D. Johannes Mol, vicarius a suo officio absolutus, vadat hospitatum ad domum Campensem".
 
V. Moll-Lennep.
a. In de „Geist der Gegenwart", Kulturbeilage der Kölnischen Zeitung" van 5 Juni j.l. verscheen van de hand van F. C. von Lengerke een artikel over de familie Rhodius en een groot afdruk van het portret van Helene Moll.
Van de aloude familie Rhodius, die haar oorsprong heeft in het Westerwald, worden vele naamdragers in genealogisch verband met andere belangrijke geslachten besproken. Voor ons belangrijk is Johann Anthon Wimmar Rhodius, zoon van Johann Anthon K. en de domineesdochter Anna Margaretha Wittenius. Hij werd nog 1724 in Altenkirchen in het Westerwoud geboren; de familie trok van hier naar den Rijn. Johann werd koopman en huwde 1749 in Lennep de dochter Anna Judith van den lakenfabrikant Strohn. De familie Strohn is door het huwelijk van den broeder Melchior Strohn met Christina Moll (1760, 17 Juli) (dochter van Johannes Moll en Anna Gertrud Jager) met de Mollen geallieerd. In Lennep, waarheen J. Rhodius en Anna Strohn later verhuisden, werden ze begraven.
De internationale contacten ,die reeds toen de kooplieden van Lennep e.o. hadden, deden reeds op jeugdigen leeftijd de zonen naar het buitenland gaan; zoo trok de oudste zoon Johann Christian Rhodius (geb. 1757) naar Hollandsch-Guyana in Z.-Amerika, waar hij plantagebezitter werd. Op ruim dertigjarigen leeftijd keerde hij terug, vestig zich als wijnhandelaar in Mühlheim en huwde den derden Nov 1789 met Anna Sara Helena Moll, (geb. 6 Oct. 1762 te Lennep), dochter van Melchior Moll, den lakenfabrikant en burgemeester en Anna Sara Hardt. Van vijf kinderen uit dit huwelijk werd alleen de oudste in Lennep geboren: de andere allen in Mühlheim, waarheen het gezin verhuisde. Hun prachtige woning is nog tot heden behouden gebleven: van de grootte kan men zich een idee vormen, als men weet, dat in den reusachtigen tuin het gerechtsgebouw werd opgericht, dat het hoofdgebouw stadhuis van Mühlheim werd. Na een huwelijk van veertig jaren werd Helene Moll weduwe; nog 14 jaren bleef ze in leven en stierf den 9en Maart 1843 op het landgoed Helenaberg bij Sinzig. eigendom der familie.
Een der dochters, Auguste Eleonore Rhodius (1802-1862) huwde 1829 te Linz Johann Wilhelm Lohr (1796-1842). Van de talrijke nakomelingen citeeren we de dochter Antoinette Mathilde Lohr (geb. te Amsterdam 9 Nov. 1834, overl. 12 Mei 1899, Berlijn), die door haar huwelijk (Düsseldorf 2 Juli 1861) met Johann Hermann Wernekinck (geboren Jöllenbeck 2 Maart 1834, overl. Neuss, 27 Nov. 1876) de alliantie Moll-Wernekinck versterkte, welke alliantie bij de bespreking der Münstersche geslachten Moll in het oog springt.
b. Belangrijk is verder de verspreiding van het Lenneper Moll-geslacht naar Zweden.
De ouders van den bovengenoemden burgemeester Melchior Moll zijn Melchior Moll en Anna Maria Jaeger; een broeder van den laatsten Melchior was Caspar Moll (geb. 23 Sept. 1684, Lennep, begr. 13 April 1765 te Lüttringhausen). Beiden zijn kinderen van Peter Moll en Klara Hölterhoff. Caspar Moll, lakenfabrikant, huwde 23 Nov. 1701 te Lüttringhausen Anna Catharina Klein, (geb. 25 Mei 1685 L. en overl. l Maart 1762), dochter van den domme Johannes Klein en Catharina Gertrud Hölterhoff. Eén hunner kinderen, de oudste, Peter Caspar Moll, geb. 22 Febr. 1721 te Lüttringhausen, overl. 8 Jan, 1780 te L., lakenfabrikant, huwde voor de eerste maal 8 Juli 1744 te Osnabrück met Anna Catharina Wüste (geb. 1724, overl. 1774). De oudste zoon uit dit huwelijk heette ook Peter Caspar Moll. Hij huwde den 3den Aug. 1770 te Lennep Anna Tuckermann; hun zoon, ook Peter Caspar geheeten, ged. 18 Dec. 1771 te Lüttringhausen, trok als handelsagent naar het buitenland en wel naar Zweden, waar hij groot fortuin maakte en zich een oud riddergoed kocht, het z.g.n. Runnarsköp in Pjatteryd, dat hij zich van Mr. Brita Vendia Skytte verwierf, voor 6000 rijksdollar. Den 22 dec. 1811 huwde hij in Hörke (gem. Varnamo) de barones Charlotte Liliecreutz, geb. 5 Juli 1776 te Gunillaberg, overl. 16 Sept. 1862 te Pjatteryd, dochter van baron Carl Axel Christoffer Liliecreutz (ritmeester van de staf) en barones Johanna Jakobina Kruuse af Verchou. Peter Caspar Moll overleed 26 Juli 1846 te Pjatteryd. (Bezirk Kronoberg). Uit dit huwelijk stamden 4 dochters:
1. Anna Sophia Dorothea Moll (geboren 25 Juni 1812, Pjatteryd, overl. 18 Juli 1845, ongehuwd);
2. Jeanette Julie Aurore Moll (geb. 7 Nov. 1813 P., overl. 15 Mei 1896 P.); zij huwde 23 Nov. 1834 te Runnarsköp met Carl Fredrik Lönnegren, mijnbezitter op Gustarfors, geb. 10 April 1811 Hoomantorp, overl. 13 April 1880 Pjatteryd, zoon van Isac Löngren en Johanna Svenstochter;
3. Luise Charïotte Petronelle Moll (geb. l Febr. 1818 P., overl. 19 Nov. 1894 Forsheda. Zij huwde 24 Febr. 1857 te Runnarsköp met den onderwijzer en organist Johan Anders Bursell, geb. l Nov. 1828, Varnamo, overl. 18 April 1899, Forsheda, zoon van Knut Bursell en Johanna Carolina Hulten);
4. Emilia Carolina Francisca Moll, (geboren 8 April 1819 te P., en die in 1846 nog ongehuwd was).
(Volgens mededeelingen van den Heer P. Windgassen te Lennep, en grondige onderzoekingen van den Heer Graaf Adolf Hamilton, Directeur van de Telegraphie in Zweden, te Stockholm in de Landsarchieven van Vadstena.)
 
CURIOSA.
1. In het Handelsblad van 31 Jan. 1938 (gedenkwaardige dag!) komt een artikel voor „Pillegiften voor jonge Oranjes"; het was nl. de gewoonte aan het hof der Oranje Nassau’s, bij de geboorte van een prins(es) een geschenk in geld te geven: („pil", middelnederl. = „geestelijke zoon of petekind"). Volgens een lijst van die extra’tjes bij de geboorte in 1770 van Prinses Frederica Louisa Wilhelmina, het eerste kind van den Stadhouder Willem V, werd o.a. aan de vroedvrouw (juffrouw Moll) 50 ducaten gegeven.
 
2. Volgens een kroniek van Northumberland was van 759 tot 765 Koning : Aethelwald Moll. Indien die kroniek op waarheid berust, hebben we hier te maken met een Angelsaks, dus een Germaan en is deze notitie historisch een heele stap terug, daar wij als oudst bekenden naamdrager in der tijd noteerden „Baldricus de Mol", kort na 1100, maar ongetwijfeld zal het koningschap menigeen verlokken, dezen Aethelwald zijn onbetwijfeld oudsten stamvader te noemen!
 
3. Onder de „Zangers van de VII Getijden"(kerkelijke instelling, het eerst aan de St. Hypolituskerk te Delft in 1450, afkomstig van Ghijsbrecht Heerman, pastoor te Dleft), behoorde in de 16e eeuw prior Heynric Mol, van Mechelen.
 
4. Op de lijst van de Tiende Penning van de huizen, binnen Rotterdam, geheven op last van Karel V (!) 1553 staan: Arien Mol bij de Nupoort, Cornelis Mol bij de Houttuin en idem Domynicus Mol.
 
5. Volgens het Doopregister der Hollanders in Brazilië is in 1645 Anna Mol met Jan Voster getuige bij Jan Mol en Anneken Mos.
 
6. In: A. J. Flament „Uitvaarten, Jaargetijden en Doopen" door den koster van het Begijnenhof, te Amsterdam, David van der Mije opgeteekend, treffen we aan: Anna Peter Moll’s dochter, 12 Febr. 1676; en een Petrus Pietersz. Moll en echtgenoote Catharina de Lange, 29 Nov 1676. (Stam Sneek?)
 
7. Wilhelmus Mollen, in 1724 pastoor van Bergeik, geb. in Bladel, kapelaan van Hilvarenbeek, was een vader der armen en raadsman der rijken, een onverMoeld ijveraar voor het heil der zieken en een man van veel wijsheid. In 1753 werd hij landdeken van het dekanaat Eindhoven. Op één dag, 27 Oct. 1763, verrichtte hij de inleiding der pastoors van Eindhoven, Woensel, Zeelst, Mereveldhoven, Stratum, Blaarthem, Gestel en Aalst. Hij overleed in de pastorie van Bergeyk, waarvan hij de laatste bewoner was, in Febr. 1779 op 87 jarigen leeftijd, na een 55 jarig herderschap. Den 21 Febr. 1779 werd hij aan den ingang van het kerkhof begraven, diep betreurd door alle parochianen. Hij behoort tot den Mollen-stam van Hilvarenbeek en we zien hem 1743, den 6en Febr als getuige optreden als „Reverendus dominus Wilhelmus Mollen" met Elisabeth Prinsen bij den doop van een kind van het echtpaar Belmont-Prinsen te Gestel.
(Wordt vervolgd.)
 
3e JAARGANG No. 10                                                 1 DEC 1938
MEDEDEELINGEN VAN HET BESTUUR
Nieuwe leden werden:
Dr. Robert Moll, Professeur a l’Ecole Diplomatique et Consulaire, Ministerio Relaciones Exteriores, Caracas, Venezuela (Z. Amerika), (Stam Gruibingen).
De Heer Abraham Mol, U.S.A. Passalc New Jersey 32 Exchange Pl. (Stam Scherpenisse).
 
De Penningmeester verzoekt beleefd, vóór 10 Jan 1939 de contributies en bijdragen te willen inzenden aan zijn adres; na. dien datum wordt per postquitantie (verhoogd met invorderingskosten) gedisponeerd.
W. D. TE GUSSINKLO,
Den Haag, v. Speykstraat 28,
Giro No. 331491.
 
In dank ontvangen werden de volgende werken:
1. Leerrede na den achttienden verjaardag van Z.K.H. Willem N. A. Fr. K. H. Kroonprins van Nederland, door Willem Moll, Professor te Amsterdam, uitgesproken 5 Sept. 1858 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam (door vriendelijke bemiddeling van den Heer Fr. Oudschans Dentz te Den Haag).
2. Dr. W. E. de Mol: „De beteekenis van eenige Röntgenbestralingsproeven met planten enz.", April 1937.
3. Dr. W. E. de Mol:  „Een vergelijking tusschen het somatisch muteeren der bloemkleur bij diploïdo en bij heteroploïde variëteiten van Hyacinthus orientalis", Leuven 1937.
4. Dr. W. E. de Mol:  ,,D’un hybride d’espèces de Narcissus, etc.", 1937.
5. Dr. W. E. de Mol:,,Veranderung der physiologischen Verhaltnisse d. h. frühere Entwicklung bei Tulpen durch somatisches Mutieren", 1937.
6. Dr. W. E. de Mol: „De invloed van Röntgenbestraling op bloembolgewassen", Nov 1937.
7. Dr. W. E. de Mol:  „Teilungsdisharmonie durch niedrige Temperaturen, ......", Berlin
1938 (alle van den schrijver).
8. Dr. R. L. Moll: „Beitrage zu einer kritischen Ausgabe des altspanischen Libro de Alexandre. Ausgewahlte Stellen besprochen und wiederhergestellf, (Diss. 1938), (van de schrijfster).
 
Erkende verdiensten:
Bij K. B. van den 31sten Augustus 1938 werd de zilveren medaille van de Orde van Oranje-Nassau toegekend aan Cornelis Mol, organist te Driebergen (stam Scherpenisse);
benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau de Heer J. W. Mols, inspecteur van het Lager Onderwijs in de Inspectie Maastricht;
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau de Heer Ir. G. A. de Mol, Landbouw-consulent te Batavia (ons medelid).
Reeds eerder, bij K. B. van 7 Febr 1938, is de aan de Orde van Oranje-Nassau verbonden eeremedaille in brons toegekend aan den Heer A. Mol, wever te Rhenen bij de N.V. L. van Wijngaarden en Zonen’s Tapijten- en Matrassen-fabriek.
Den 29sten Augustus 1938 vierde de Heer Cornelis Wilg van der Wal, echtgenoot van Sara Moll, onze medeleden, te Hilversum zijn vijftig jarig cargadoorsschap onder vele blijken van belangstelling.
Den 25sten Juli 1938 werd ons medelid Dr. W. E. de Mol (Amsterdam) benoemd tot reserve-majoor voor speciale diensten bij het dienstvak der intendance.
De oudste van onze leden, Mevrouw W. M. van der Zanden-Moll te Amersfoort, mocht 9 Oct 1938 in goeden welstand haar tachtigsten verjaardag vieren. Wij wenschen haar nog heel lang in ons midden!
Den 5den Sept 1938 vierden de Heer en Mevrouw G. A. van Nieuwenhuyzen en Geertruida Davida Mol (stam Scherpenisse) hun 50-jarige echtvereeniging.
Te Berlijn promoveerde den 26sten Oct 1938 aan de Friedr. Wilh. Universitat, Mej. Dr. Ruth Ingeborg Moll, dochter van ons medelid Dr. Fr. Moll en Hertha Liersch tot doctor in de philosophische en literaire faculteit op een proefschrift: „Beitrage zu einer kritischen Ausgabe des altspanischen Libro de Alexandre".
 
Geslaagd:
25 Febr. 1938 te Utrecht voor het theoretisch ex. tandheelkunde 1e ged. Mej. Rinia Cecil Moll, oudste dochter van W. K. A.-Moll en L. J. C. Wildschut (stam Paramaribo);
9 Juni 1938 te Amersfoort: Mej. Willemina Maria Moll, oudste dochter v. d. redacteur, voor de akte onderwijzeres L.O. en Gymnastiek en 20 Juni d.a.v voor idem Handwerken. Achtereenvolgens slaagde Mej. Alida Godefrida Moll (tweede dochter van id.), 12 April 1938 voor Kantoorstenografie 1e kl. Engelsen; 19 Mei voor snelheidsdiploma Machineschrijven; 19 Juli voor Kant. stenogr. 1e kl. Duitsch; 26 Juli voor Kant. stenogr. 1e klasse Fransch; 26 Juli voor secretaris stenogr. Nederlandsen; 28 Juni voor Handelscorresp. Engelsch (Mercurius) en 29 Juni voor idem Nederlandsch (id.). Amsterdam, 27 Oct. 1938: voor apotheker-assistente Mej. Maria Irmgard Moll te IJsselmonde, do. van Dr. Lambertus Moll en A. I. Bakhuizen (stam Giethoorn-Blokzijl).
 
Geboren: Vierpolders, 5 April 1938 : Elisabeth, d. van Machiel Mol en Lydewij Vijfwinkel (stam Scherpenisse).
Geboren: Rotterdam, 2 Juli 1938: Vera, dochter van Jan van Dop en Francina Moll (stam Velp).
Geboren: Delft, 17 Aug. 1938: Kees, zoon van Eduard Otto Weytingh en Bertha Moll (stam Velp).
 
Gehuwd: Den Haag, 23 Juli 1938: Dr. Ir. Karel Lourens van Schouwenburg en Maria Wilhelmina Mol, dochter van Dr. C. M. Mol en W. M. H. Kreunen (St. Onderdijk).
Gehuwd: Den Haag, 4 Aug. 1938: Ir. henri Johan Marcus Walraven de Quartel en Mr. Jacoba Maria Moll, dochter van Dr. D. P. Moll en E. J. van Ijzeren (St. Giethoorn-Blokzijl).
Gehuwd: Den Haag, 17 Aug. 1938: Anna de Bruin, dochter van Arie de Bruyn en Catharina Margaretha Morien en Bernard Moll, agent van politie bij de motorbrigade, Den Haag, zoon van Harm Moll en Ida Bremer (St. Giethoorn) .
Gehuwd: Rucphen, 9 Juni 1938: Cornelis Luijkx en Dingena Mol, dochter van Cornelis Mol en Adriana van Zundert (St. Roosendaal-Oudenbosch.)
Gehuwd: Heerlen, 30 Juni 1938: Emmy Crobach en Marcel Jolian Maria Mol, arts, zoon van Cornelis Mol en Maria Louisa Leonarda Koremans (St. Princenhage).
Gehuwd: Breda, Augustus 1938: Theodorus Gerardus Roest, boekhouder en Helena Johanna Maria Augusta Mol, dochter van Willem Mol en Cornelia Mol (St. Princenhage).
 
Overleden: Den Haag, 18 Febr 1938: Willemina Joncker, 58 jaar, weduwe van Anthonie Jacobus Moll, zoon van Jacob Moll en Engelberta Lindt. (St. Velp.)
Overleden: Tinte, 5 April 1938: Pleuntje Langestraat, 56 jaar, echtgen. van Abrahem Willem Mol, zoon van Dirk Mol en Berendina Schoon. (St. Spijkenisse.)
Overleden: Oudenboseh, 13 Juni 1938: Johanna Mol, 79 jaar, wed. van Adrianus Graste en dochter van Matthijs Mol en Willemyna de Veth. (St. Oudenboseh.)
Overleden: Aalten, 22 Juni 1938: Frederik Hendrik te Gussinklo, bijna 76 jaar, organist te Aalten, echtgen. van J. A. Peters en wedr. van Johanna Harmina Moll, d. van Dirk Bernardus Moll en Antoinette Willemina Vreeman. (St. Achterhoek).
Overleden: ’s-Gravendeel, 17 Augustus 1938: Bernardus Bastiaan van Iperen, 75 jr., echtgen. van A. van Turnhout en behuwd vader en vader van Saartje van Iperen en Cornelis Mol, zoon van Hendrik Mol en Jacoba van Noordt. (St. ’s-Gravendeel.)
Overleden: Wageningen, 18 Oct 1938: Anna Catharina de Weille, 76 jr., wed. van Leendert Jacob de Mol, zoon van Willem de Mol en Antonetta Maria Agatha Bergers. (St. Amsterdam.)
Overleden: Waalwijk, 21 Oct 1938: Maria Helena Moll, 68 jaar, echtgen. van Johannes van der Hammen en dochter van Antonie Willem Moll en Hendrica Commerina van Santen. (St. Achterhoek.)
 
MEDEDEELING VAN DEN REDACTEUR.
In het vorige nummer verscheen het begin van de stamtafel Achterhoek als los blad ingevoegd. In dit en de volgende afleveringen wordt daarmee voortgezet: de pagineering daarvan is gewoon doorloopend.
 
CURIOSA.
1. De mededeeling op pag. IV (Talpa 9) kan na onderzoek worden bevestigd.
Volgens j.m. Lappenberg „Geschichte von England" I, 1834, S. 208, heerschte in Bernicia (N. Engeland bij Edwinsburg) het geslacht Ida, tot in 758 Oswulf gedood werd door een der dienstmannen en Aethelwald, met den bijnaam: Mol(l), van onzekere origine, in 759 op den troon werd verheven. (Zie ook Beda.) Een tijd van muiterij en usurpatie wan daarmee aangebroken.
Aethelwald versloeg in den driedaagschen slag bij Cadwinsklippe den hertog Oswin. In 765 verloor hij in den slag bij Winchenhale zijn koninkrijk. (Zie henr. Huntend, B. 346: „coactus dimisit illud regnum" e.a.).
De troon werd beklommen door een zoon van Canwin, nl. Alhred.
In 774 werd deze vorst opgevolgd door Aelhelred, zoon van Aethelwald Mol(l). Die werd weer verdreven in 779 en hij vluchtte naar den koning der Pieten. In 790 keerde Aethelred Moll terug en probeerde door gewelddadige middelen zich te versterken. Moord en terechtstellingen waren aan de orde van den dag. In dien tijd landden bovendien de eerste Noormannen en plunderden Jarrow, vernielden de kerk van den heiligen Cuthberth; ze werden door Aethelred verslagen en velen gedood. Maar in 796 werd Aethelred door ontevreden magnaten vermoord, op bevel van Cardulf.
De Northumbrieërs riepen nu den verdreven hertog Cardulf terug; de moord op Aethelred Moll werd gewroken door een zeer trouwen Ealdorman, Thorthmund. Een sterk getuigenis voor de waarheid van dit alles is een brief van Alcuin (epist. 29, opera p. 1537, waarin hij koning Aethelred maant: „de antiqua „amicitia - de fidei veritate - de pacis ,,concordia, quam habere debetis inter „vos, quia amicitia quae deseri potest, nunquam vera fuit"). Voor ons is belangrijk „genoemd Moll"; immers Aethelwald en Aethelred zijn Angelsachsen, welk volk begin 5e eeuw naar Engeland kwam. We vinden zeer merkwaardig, dat reeds 750 de bijnaam „Mol(l)" authentisch is bij een Germaan sche stam en dit feit bevestigt ons in on ze reeds Oct 1935 gegeven suppositie over den oorsprong en de beteekenis van den familienaam Mol(l).
(DE REDACTEUR.)
 
2. Als biografische aanvullling bij den stam de Mol (Amsterdam), vonden we een treur- en troostgedicht van Thomas Gunningham ’t Hooft in Alexandrijnen op het afsterven van den ons bekenden ,Zeer Eerw. Geleerde en Godvruchtigen Heere Petrus de Mol, Bedienaar des Goddelijken Woords te Middelburg in Zeeland, zalig ontslapen in den Heere, den 19den(!) van Grasmaand 1748"; welk gedicht niets bijzonders heeft; maar ook een Sonnet van P. M. de Lichte op den zelfden Ds. Petrus de Mol, waarvan we uit de laatste strophe citeeren: „Een trouwen Boetgezant voordeftich in zijn Rede, een Petrus in de Leer, een Mozes in gebeden Rust hier nu van zijn post: zijn werk is afgedaan."
 
3. Voor Dr. Bernardus Pandelaert, geb. Oud-Beijerland, overl. 5 Sept. 1653, Dordrecht, zoon van Gillis P. en Abigael Muyshol Abrahamsdr.. geneesheer in Dordrecht, gaven bij zijp herstel van een ernstige ziekte de Dordrechtsche dichters S van Hoogstraten, M. Balen, T. van Braght en J. de Mol, allen doopsgezind, uit: .,Vreugtbanier te pronk gesteken over D. Doctor Barnhart Pandelaarts bijna onverhoopte gezondheid" den 19. van Louwmaand 1648. gedrukt te Dordrecht bij Jacob Braat.
Toelichting:
Matthys Aalberts Balen (overl. 1557), geh. met Mariken Jorisdr. Kolff, (overl. 1558, 2 April), stichters van het Weeshuis in Gorinchem 1557, hadden een broeder Kornelis Aalberts Balen, geh. met Mariken Adriaansdr. Balen; de zoon uit dit huwelijk Matthijs Balen (overl. 1600) gch. met Janneken van Gerwen (overl. 1029) hadden een zoon Kornelis Balen, in 1608 gehuwd mei Elisabeth v. Dorsten. Uit dit huwelijk trouwde de dochter Maria Balen in 1648 (16 April Dordrecht) met Jacob de Mol Jansz. en de dochter Sara Balen met den dichter en schilder Samuel. van Hoogstraten.
Jacob de Mol en Maria Balen hadden een dochter Elisabeth, (begr. April 1728) geh. met Adriaan Jansz. Mortier en een zoon Jan de Mol, die ongeh. overleed.
 
4. Protocollen van Aken, 2 April 1633, Richter en Schepenen van Aken verkonden, dat Peter Meurer en Joban Moll als momberen der onmondige kinderen van Jacob hennis en Enne Meurers, en Gerlachus Rademecher, kanunnik van het O.L. Vrouwenkapitel te Aken en Reinhard van Reimerstock als naaste gewantinne van den testeerder en stichter eener wekelijksche Unde op het altaar der H.H. Driekoningen in de O.L. Vrouwenkerk voor 300 daler overdragen een jaarl. rente van 15 daler uit huis mot tuin en erf van de voorn, kinderen, gelegen ,.zeer weyden" naast het huis „zum Kessell" en uit een morgen land van Johan Moll voorn, „auf die grosze Höhe" naast het erf van Mewin Storm en Hein Ruckhoff.
Deze Johan Moll, overl. 1648, zoon van Johann Moll en kleinzoon van den brouwer Huprecht Moll, huwde 3 Aug. 1633 Katharina Roemer; zijn dochter Katharina huwde Ds. Wilhelmus ter Stall in Doetinchem, zijn zoon Johannes Moll, is 27 Aug. 1641 te Rotterdam geboren. Deze Mollen-familie was Luthersch en velen van hen, waaronder Johan Moll moesten uitwijken van wege het geloof.
 
5. Uit het stamboek van den Frieschen Adel van ,.De Haan Hettema-van Halmael" blijkt, dat de echtgenoote van Anthonie de Mol, die ± 1600 kassier was van de Tafel van Leening te Harlingen, was: Agatha van Velsen, dochter van den Med. Dr. en Schepen van Leeuwarden, ook Burgemeester en Rector aldaar Johannes Wilhelmus van Velsen en Ymck van Gel. We moeten hier te maken hebben met afstammelingen van den bekenden Gerard van Velsen (Floris VI), die voor eeuwen de wraak ontvloden en zich vestigden in het Friesche dorp Wolvega.
 
EEN DER ROTTERDAMSCHE STAMMEN MOL (L).
In Rotterdam huwen 4 April 1687 Mathijs Mol en Cathryna Verhoef. Hun zoon Barent Mol ondertr. 27 Sept. 1739 te Rotterdam met Hendryna Lauwriers. Achtereenvolgens worden uit dit huwelijk geboren Grietje Mol,ged. 22 Maart 1740, Elisabeth Mol, ged. 28 Nov. 1741, Matthijs Mol, ged. 12 Dec. 1743,Barent Mol, ged. 1745, Klaas Mol, ged. 19 Nov. 1748, Pieternella Mol, ged. 19 Nov. 1748, Wilhelmus Mol, ged. 26 Jan. 1751 en Jan Mol, ged. 23 Jan. 1753, allen te Rotterdam.
 
Barent Mol huwt 5 Mei 1768 te Rotterdam met Dirkje van de Snoo, Gerritsdr. Uit dit huwelijk volgen: Henderijntje Mol, ged. 4 Oct. 1768, Gerritje Mol, ged. 23 Febr. 1772, Barent Mol, ged. 25 Febr. 1774, die jong sterft, Cornelis Mol, ged. 2 Maart 1777 (die 12 Mei 1799 te Rotterdam huwt met Maria Heynsbergen), Barend Mol. ged. 23 Febr. 1779, Neeltje Mol ged. 29 April 1781, Dirkje Mol ged. l Juni 1788, allen te Rotterdam.
 
Jan Mol (zie boven) huwt Neeltje Egg en heeft de volgende kinderen: Banolders Mol, ged. 16 Nov. 1777, Angenita Arnolda Mol, ged. 25 Oct. 1778, Barend Mol, ged 12 Nov. 1780 (die jong sterft), Johannes Marinus Mol, ged. 26 Jan. 1783 (die 16 Oct. 1803 te Rotterdam huwt met Johanna Elisabeth Heert), Henderijntje Mol, ged. 8 Mei 1785, Matthijs Mol, ged. 17 Juni 1737, Maria Adriana Mol, ged. 24 Aug. 1783, Maria Mol, ged. 1794 Rotterdam (pete is Dirkje de Snoo).
 
Cornelis Mol (zie boven) en Maria Heynsbergen hebben de volgende kinderen: Magdalena Mol (geb. 11, ged. 16 Dec. 1800, Dirkje Mol, geb. 10, ged. 14 Febr. 1802 (sterft jong), Andries Mol, ged„ 18 Sept. 1803 en Dirkje Mol, ged. 22 Dec. 1805 te Rotterdam.
 
Barend Mol, zoon van Barent Mol en Dirkje van de Snoo, zie boven, huwt met Johanna Sydenburg en heeft de volgende kinderen: Dirkje Mol, ged. 20 Juli 1800, Johan nes Mol, geb. 17, ged. 21 Febr. 1802 (peet Truytje Sydenburg), overl. 18 Aug 1874 te Rotterdam en 17 Dec. 1823 te Rotterdam gehuwd met Catharina Ruysenaar, (feb. 14 Nov. 1802 te R., overl. 18 Juli 1832 te R., do. van Thijs Ruysenaar en Jannetje van Duin), Geertrui Mol, ged. 19 Jan 1804, geb. 16 Jan., Barend Mol, ged. 3 Dec. 1805, sterft jong, Barend Mol, ged. 25 Maart 1808 en, Gerrit Mol, ged. 19 Maart 1810, allen te Rotterdam.
 
Johannes Marinus Mol (z.b.) en Johanna Elisabeth Heert hebben de volgende kinderen: Neeltje Mol, ged. 13 Mei 1804, sterft jong, Catrina Mol, geb. 11, ged. 12 Sept. 1805 (pete Neeltje Egg), Maria Elisabeth Mol, geb. 28, ged. 30 Nov 1806 (pete Angenieta Arnolda Mol), Helena Mol, geb. 22 Sept. ged. 2 Oct. 1808, (pete Helena Mooymans) en Neeltje Mol geb. 12, ged. 17 Febr. 1811 (pete Helena Heert, geb. Mooymans), allen te Rotterdam.
(Wordt vervolgd.)
 
3e JAARGANG No 11                                                              1 MAART 1939
MEDEDEELINGEN VAN HET BESTUUR.
Van donatrice (donateur) werden lid
Mevrouw Albertine Moll-Lips, Singaradja, Bah (NOI),
de Heer Joseph Lauritz henri Moll, Leiden, Wassteeg 2 Donatrice werd Mej Alida Godefrida Moll, Amersfoort, Oldenb laan 21 Donateur
de Heer henk Willem Moll, Kethel, Schiedamsche weg „Rust-Roest", (beiden stam Achterhoek).
 
In dank ontvangen werden
Catalogus-Gedenkschrift van de tentoonstelling „De groote Trek" (van den samensteller, den Heer Fred. Oudschans Dentz), 1938
„Mitteilungen des Sippenverbandes der Danziger Mennoniten Familien Epp-Kauenhowen-Zimmermann" van den Herausgeber Dr. K. Kauenhowen te Gottingen.
„De oorsprong van Limburg en Gelre en enkele naburige Heerschappijen" 1938, van den schrijver, den historicus Dr. P. C. Boeren.
„La Pause de Midi" (bundel Fransche en Nederl gedichten) van den dichter, den dichter P. C. Boeren, 1938
De mutatien in de Mollen van Huizen in 1938 van den heer H. Moll, te Huizen
Vele notities uit doopboek St Gadule, acten en testamenten van Brussel van den Heer Jhr. P. Beelaerts van Blokland, den Haag
Copieen van acten betreffende een Schepengeslacht de Mol in Veurne, van den heer H. L. Kruimel, den Haag
 
VARIA EN BURGERLIJKE STAND.
Daags voor Kerstmis, 24 Dec 1938, vierde het echtpaar Wympje Moll (dochter van Harmen Moll en Gerritje Ruiter (St. Achterhoek) en Jan Hoetmer, vroeger woonachtig in Ankeveen, thans te Hilversum, zijn veertigjarig huwelijksfeest
In verband met de eeuwfeesten in Transvaal werd midden Dec een speciaal souvenirsdagblad „De oude Emigrant"gepubliceerd, de eerste onder de Voortrekkers verspreide courant De uitgever er van was Cornelis Mol (zoon van Ds. Cornelis Jacobus Mol en Rachel Petronella de Villiers). Hij gaf 1857 de eerste Staatscourant uit
 
Geboren: Hendrik Mol, 18 Sept 1938 te Warwick (New York, USA), zoon van Willem Mol H D zoon) en Ida van der Wiele (St. Scherpenisse).
Geboren: Jannetje Moll, 7 Augustus 1938 te Huizen, dochter van Gerrit Moll en Geertje Schaap (St. Achterhoek).
Geboren: Gerdina Johanna Mol, 6 Maart 1938 te Neede, dochter van Hendrik Jan Mol en Johanna Hendrika te Vaanholt (St. Achterhoek.)
Geboren: Lammerdina Mol, 6 Juli 1938 te Neede, dochter van Garrit Mol en Gerritdina Hermina Reinderink (St. Achterhoek.)
Geboren: Lorenz Georg Bernard Moll, 22 Dec 1938 te Neede, zoon van Lammert Moll en Johanna Aleida de Witte (St. Rhenen.)
Geboren: Anton Willem Moll van Charante l Dec 1938, Bloemendaal, z van Ds Gabriel Hermanus Moll van Charante en J in van Leeuwen Boomkamp (St. Wageningen).
 
Gehuwd: Neede, 18 Sept. 1937: Lammert Mol, zoon van Lorenz Georg Moll en Fenna Willemina Dorgeloo met Johanna Aleida de Witte, dochter van Bernard de Witte en Aleida Helena ter Bekke (St. Rhenen).
Gehuwd: Neede, 4 Nov. 1937. Hendrik Jan Mol, zoon van Gerrit Mol en Johanna Kremer met Johanna Hendriks te Vaanholt, dochter van Hendrik te Vaanholt en Gerdina Hendrika ter Beest (St. Achterhoek).
Gehuwd: Goor, 22 Oc. 1938: Jan Willem Mol, zoon van Gerrit Jan Mol en Janna Stokkers met Maria Berendina Mengerink (geb. 17 Dec. 1906 te Goor), (St. Achterhoek).
 
Overleden: Neede, 14 Maart 1938: Gerritdina Bouwman, oud 68 jaar, wed. van Gerrit Hendrik Mol, echtg. van Willem Riethorst (St. Achterhoek).
Overleden: Huizen, 2 Juni 1938: Johanna Aaltje Mol, oud l jaar, dochter van Albertus Mol en Neeltje Rebel (St. Woudenberg).
Overleden: Overveen, 25 Nov. 1938: Petronella Wilhelmina Kuller, oud 74 jaar, weduwe van Hendrik Bartholomeus Moll (zoon van Hendrik Marinus Moll en Cornelia Gelina Jacoba Maria van der Meer de Wijs. (St. Wageningen).
Overleden: Scheveningen, 29 Nov. 1938: Abraham Albertus Moll van Santbergen, oud 78 jaar, echtgen. van Hendrika Willemina Frederika Beindorff en zoon van Gerhard Jan Moll van Santbergen en Gerharda Wilhelmina van Ruyven. (St. Wageningen.)
Overleden: Pebble Beach California (USA.) 6 Febr 1939: Geertrui Lensvelt, oud bijna 89 jaar, weduwe van Hendrikus Gerardus Moll (overleden 7 Juni 1912), zoon van Pieter Moll en Everdina Johanna Rompelman. (St. Amsterdam.)
Overleden: Berlin, 8 Febr. 1939: Herta Moll-Liersch, dochter van Oskar Liersch en Elise Grünental, echtgenoote van Dr. Ir. Dr. Friedrich Karl Rudolf Heinrich Moll, zoon van Paul Ernst Ferdinand Moll en Sophie Christine Lamprecht. (St. Gruibingen.)

 Zie verder Deel 2

© Jan Wies 2022 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Sponsored by Clic2connect