Tekst   Foto's
HOME    
uVhH 1931-32 Deel 1
uVhH 1931-32 Deel 2
uVhH 1932-33 Deel 1
uVhH 1932-33 Deel 2
uVhH 1933-34 Deel 1
uVhH 1933-34 Deel 2
uVhH 1934-35 Deel 1
uVhH 1934-35 Deel 2
uVhH 1934 Verslag
uVhH 1935-36 Deel 1
uVhH 1935-36 Deel 2
uVhH 1936-37 Deel 1
uVhH 1936-37 Deel 2
Talpa 1936-37 Deel 1
Talpa 1936-37 Deel 2
Talpa 1937-38 Deel 1
Talpa 1937-38 Deel 2
Talpa 1937-38 Deel 3
Talpa 1938-39 Deel 1
Talpa 1938-39 Deel 2
Talpa 1939-40 Deel 1
Talpa 1939-40 Deel 2
Talpa 1940-41 Deel 1
Talpa 1940-41 Deel 2
Talpa 1941-42 Deel 1
Talpa 1941-42 Deel 2
Talpa 1942-43 Deel 1
Talpa 1942-43 Deel 2
Talpa 1943-
Talpa 1946-
Talpa 1948-
Talpa 1949-
Catalogus Archief Deel 1
Catalogus Archief Deel 2
Catalogus Archief Deel 3
Fam Mol Stam Hekelingen 1
Fam Mol Stam Hekelingen 2
Fam Moll Stam Velp Deel 1
Fam Moll Stam Velp Deel 2
Fam Moll Stam Velp Deel 3
Fam Mol Zeeland Deel 1
Fam Mol Zeeland Deel 2
Fam Mol Zeeland Deel 3
Fam Mol Zeeland Deel 4

 4e Jaargang No. 17.                       Jan 1935

Verslag 1934, het 4e Vereenigingsjaar vd Vereeniging „Families Mol(l)" te Utrecht
Opgericht 15 Nov 1930 Goedgek. bij K.B. 19 Jan. 1932 No. 37
 1. VERSLAG VAN DEN SECRETARIS.
Waarde Leden en Donateurs!
Bij een algemeene beschouwing van het vierde vereeni-gingsjaar, mogen we vaststellen, dat de donkere verwachtingen bij het begin van 1934, gezien de slechte toestanden, die zich in de meeste lagen der maatschappij afteekenden, niet gerealiseerd zijn. Bijna alle leden en donateurs bleven hun steun bijdragen aan ons werk, het overgroote meerendeel meent, dat dit zijn speciaal nut zal hebben voor de nakomelingen, maar ook voor de genealogische wetenschap. Een enkele bedankte, een ander verwisselde zijn lidmaatschap voor een donateurschap.
Tegenslag is nu eenmaal niet te ontgaan, het werk echter zal voortgang behouden. Zal de schoorsteen blijven rooken, dan mogen de financiën niet ontbreken! Bij de meest omzichtige aanvrage van inlichtingen uit burgerlijke standen, en tallooze zijn onvoorwaardelijk vereischt!, zit de kas in no time aan den grond! Misschien ware een wettelijke regeling der te betalen leges gewenscht, waardoor men niet gehandicapt wordt, of aan willekeur blootstaat. Aan den anderen kant moge hier nog eens in groote dankbaarheid gereleveerd worden de prachtige hulp, die ons van de zijde van enkele gemeenteautoriteiten ten dienste staat!
Met den meesten aandrang wijst het Bestuur de Leden en Donateurs er op, dat hun belang slechts dan in den zin der Statuten gediend kan worden, indien de geldmiddelen dusdanig versterkt werden, dat aan allen de belangrijke reeds verworven en te verwerven gegevens omtrent de genealogieën geregeld verstrekt zouden kunnen worden (art. 2a Stat.) en,
dat de vervulling van art. 2c niet langer een vrome wensch behoeft te blijven.
Dringend noodig is een behoorlijke verzorging van de inrichting van het Secretariaat, van het Archief en van de Bibliotheek!
Bestuur, De Zesde Algemeene Vergadering herkoos tot penningmeester den Heer J. Moll te Utrecht. Den Heeren G. van der Zanden te Amersfoort en M, Mol te Vierpolders komt hartelijk dank toe voor de controle der kas, die in orde bevonden werd. Tot Eerelid benoemde de vergadering den Heer J, R. Moll te Springfield (USA). Besloten werd de lezing van den Secretaris „Doel en Nut der Vereeniging" te doen drukken en onder de leden en belangstellenden te verspreiden.
Er werden in 1934 l Algemeene- en 3 Bestuursvergaderingen gehouden.
Leden. Door overlijden ontvielen ons Mevrouw A. J. Brouwers-Mol te Boertange als donatrice en de Heeren A. Mol te Waarden en F. ten Kaate te Amsterdam, als donateur. In 1934 bedankten l lid en 2 donateurs, terwijl één lid donatrice, één donatrice lid werd. Het vijfde vereenigingsjaar 1935 ging in met 64 leden en 62 donateurs.
De grootere stijging van het aantal donateurs is wel toe te schrijven aan de nog steeds moeilijke financiëele omstandigheden van velen. Des te meer is de totale stijging van het aantal toegetredenen te waardeeren en een bewijs van de grootere aandacht, die aan ons werk geschonken wordt. Dit geeft ons veerkracht bij de aanvaarding van 1935.
Namens het Bestuur, de Secretaris Amersfoort, Jan 1935. W. H. Moll.
 
2. VERSLAG VAN DEN BIBLIOTHECARIS.
Met de vermelding, dat het aantal werken op l Jan 1935 117 bedraagt en het uitspreken van hartelijken dank aan diegenen, die tot den opbouw dier belangrijke Boekerij bijdroegen, moge hier volstaan worden.
De Bibliothecaris Amersfoort, Jan 1935. W. H. M.
 
3. VERSLAG VAN DEN ARCHIVARIS.
Het verheugt mij, wederom een verslag te mogen uitbrengen over het Archief van onze Vereeniging.
Opnieuw is in 1934 veel materiaal verkregen. Aanvragen werden gericht tot 77 burgerlijke standen en diverse archieven. Wij verkregen de volledige burgerl. stand o.a. van Rucphen, Spijkenisse, Wervershoof en door mijn persoonlijk onderzoek kon ik te Hoorn, te Venhuizen-Hem en wederom te Utrecht de volledige gegevens vanaf 1811 tot op den dag van onderzoek overnemen. Hiervoor past mij een woord van hartelijken dank aan den Heer Burgemeester te Hoorn en zijn beide ambtenaren ter Secretarie, ook aan den Heer Burgemeester te Venhuizen en zijn assistenten, alsmede aan de Heeren G. J. de Leeuw en G. Verhaar te Utrecht.
De Stamboomen van de families Mol: stam Scherpenisse, stam Spijkenisse; stam Princenhage, stam Oudenbosch, stam Roosendaal zijn ingebonden en voor het grootste gedeelte klaar.
Dan ben ik hartelijk dankbaar voor ondervonden hulp en steun van de Heeren A. Roels en C. Th. M. van Hoek te Rucphen, den Eerw. Rector J. C. A. Mol te Oudenbosch, den Heer H. Moll te Huizen (N.H.), den Heer A. Cunen te Oss, den Heer A. Stuurman te Oegstgeest, den Heer F. Oudschans Dentz te den Haag, den Heer J. J. Vürtheim te den Haag, den Heer J. van Tol, te den Haag, den Heer C. Mastenbroek te Spijkenisse, den Heer C. Hollestelle te Tholen, den Heer Noordeloos te Grootebroek, den Heer Kol. P. Thomson te Vught, den Heer P. Windgasse te Lennep, den Heer Karl Moll te Brieg, Mej. J. Mijnssen, archivaris te Breda, den Heer M. J. M. Mol te Breda, den Heer Dr. Ch. Mol te Etten, den Heer P. G. W. Mol, Notaris te O, Gastel, den Heer Drs. Boeren te Nijmegen, den Heer Ds. G. Mol te Heerlen, den Heer Simon Mol te Berkhout, den Heer H. Mol te Berkhout, den Heer W. D. te Gussinkloo te Apeldoorn voor het afschrijven van den stam Giethoorn, den heer P. Brouwer te Enkhuizen, den Heer Jhr. Mr. Dr. E. A. van Beresteyn te den Haag, den Heeren Gemeente-Secretarissen van Dordrecht, van Gilze, van Zevenbergen, van Nieuwenhoorn, de Redactie van de Dordrechtsche Courant, den Heer H. Mol te Rotterdam.
Gelijk verleden jaar gezegd, staat het Archief ter inzage open voor onze Leden, die evenals de Donateurs het werk van den Archivaris bij het opsporen van gegevens zeer kunnen vereenvoudigen door de hun bekende gegevens omtrent hun familie aan den archivaris te doen toekomen. Werkelijk, ons nageslacht zal er ons dankbaar voor zijn!
De Archivaris: Bilthoven, Jan 1935. J. A. Moll.
 
4. VERSLAG VAN DEN PENNINGMEESTER.
De arbeid in de archieven en den burgerl. stand, vooral van Noord-Brabant, bleek in 1934 te veel van de capaciteit der kas te zullen vorderen. Om het dreigende nadeelig saldo, zoo mogelijk, te ontgaan, deed het Bestuur een beroep op de offervaardigheid van enkele leden en donateurs, welk beroep niet vergeefs gedaan is. Door de welwillendheid van de dames Mevr. V. d. Z.-M. te Amf.; Mej. A. H. J. M. te Rt.; en de heeren W. W. M. M. te Bdv.; J. H. M. M. te CL; J. M. te U.; H. M. te Ddr.; Chr. M. te E.; Mr. A. J. M. S. te Adh.; T. A. J. M. te Ldn. (E.); G. v. d. Z. te Amf.; W. D. t. G. te Apd.; T. M. te Hzn; Ds. G. M. te Hln.; J. B. M. te Hvs. en M. M. te Vpd. werd het groote financiëele tekort voorkomen en zelfs een batig saldo bereikt.
Daar de ontvangsten bijna ieder jaar geheel door de uitgaven opgeëischt worden, was het kweeken van een reservefonds nog niet mogelijk en blijft het ter versterking der financiën noodzakelijk, dat de vereeniging voortdurend in ledental toeneemt, waartoe mede te werken iedere lezer(es) zich geroepen moge achten! Overzicht van:
 Ontvangsten in 1934
Contributies, donaties, inningsk. ƒ 416.59
Diversen - 6.00
Bijdragen voor de lezing „Doel en nut" - 22.60
Geschonken door den Secretaris - 44.90
Extra bijdragen - 126,50
Totaal ƒ 616.59
Uitgaven in 1934
Porti en inrichting ƒ 119.12
Archief en Burgerl. Stand - 309.05
Drukken der lezing „Doel en nut" - 26.00
Inningskosten - 8.215
Tijdschrift der Vereeniging - 95.00
Jaarverslag over 1934 - 24.96
Zaalhuur - 3.00
Totaal ƒ 585.345
Hieruit blijkt, dat de Vereeniging in 1934 ƒ 31.245 meer ontving dan uitgaf en het jaar 1935, als vijfde Vereenigings-jaar met een batig saldo van ƒ 8.62 aanving, daar het nadee-lige saldo tot l Jan 1934 ƒ 22.625 bedroeg, terwijl voor het ondersteuningsfonds der Vereeniging, waaruit tot nu, gelukkig, nog geen steun geput behoefde te worden, een bedrag van ƒ 14.- op l Jan 1935 aanwezig was.
De Penningmeester Utrecht, Jan 1935. J. Moll.
Gironummer 108622. N.B. Mijn adres is thans: Utrecht, Begijnekade 2.
 
5. VERSLAG VAN DEN VERTEGENWOORDIGER IN INDIË.
Door buitengewone omstandigheden heeft ons dit verslag helaas niet op tijd bereikt en moet deze publicatie dus tot een volgend jaar uitgesteld worden.
 
LIJST VAN LEDEN EN DONATEURS op 1 Mei 1935.
(Donateurs zijn met * gemerkte personen. Het nummer is dat van aanmelding.)
Naam:                                              Adres:                                    Stam:
EERELEDEN:
1. J. A. Moll                                      Bilthoven, Soestd.weg 91 N.                             GB
3. Dr. F. K. R. H. Moll                      Berlin, Brandenburgische Strasze 21                  Gr.
66. Mr. J. R. Moll                              Springfield, Mo, 735 W. Scott St. U.S.A           Ha
LEDEN:
34. Mevr. A. Moll-Ziegenhirt von Rosenthal        Rotterdam, Mecklenburglaan 43       GB
*46. Mej. A. Groeneveld                    Apeldoorn, Nieuwstraat 65                                A
64. Mevr. A. Moll-Lips                      Bandjermasin, N. O. I.                                      A
74. A. Mol                                         Semarang, NV Borneo-Sumatra Handels Mij, NOI      ’sG
*84. Mej. A. Mol                               Meppel, Emmastraat 50                                     S
72. A. v. d. Werf                               Breda, Rozenplein 12                                        V
53. Mevr. A. G. A. Wattjes-de Mol    Rijswijk, Z.H., Fr. Hendriklaan 30                      Am
60. Mevr. A. G. S. Moll-Kollewijn      Amersfoort, J. v. Oldenbarnev.laan 21               A
40. Mevr. A. H. Moll                         Den Haag, ’s Gravezandelaan 1271                    V
9. Mej. A. H. J. Moll                          Wasenaar, Zijdeweg 28                                     A
14. Mevr. A. I. Moll-Bakhuizen          IJsselmonde (Z.-H.)                                          GB
16. Mr. A. J. Moll                              Utrecht, Maliebaan 6                                         GB
18. Mr. A. J. Moll Schnitzler              Aerdenhout, Distellaan 20                                  V
81. Mevr. A. M. Bakkenes-Moll         Apeldoorn, Stationsweg 40                               V
*75. Mej. A. W. Mol                          Utrecht, P. Saenredamstr. 25bis                        Venh
*63. Mevr. B. Weytingh- Moll            Delft, Oude Delft 121                                        V
*87. Mej. B. Moll                               Utrecht, Breedstraat 10                                     B
*18. Mevr. C. van Lent-Moll              Oosterbeek, Heuveloordweg 29                         V
*19. Mej. C. Moll                              Putten (G.), Parklaan 4                                      A
*57. Mevr. C. van Bel-Moll                Amsterdam, Aldebaranstr. 48                            A
*51. C. Wilg van der Wal                   Hilversum, Borneolaan l                                    A
70. C. Moll                                        Soerabaya, Gatottan, N. O. I                             V
*17. C. Moll                                      Barneveld, Stationsweg 17                                V
*42. Mej. C. A. M. Moll                     Apeldoorn, Floralaan 38                                    V
4. Mevr. C. H. Hoejenbos-Moll          Heukelom (Z.H.), Gasthuisstr. A47                    GB
80. Ir. C. J. Moll Schnitzler                Soerabaya, Goebeng Boulevard 16, NOI           V
59. Ch. J. M. Mol                              Etten (N.Br.)                                                     P
45. C. L. Moll                                    Toelangan, s. f. Kremboong, N. O.I                  GB
27. Mevr. C. M. Moll                         Bussum, J. Ruysdaellaan 15 W
75. D. G. W. Mol                              Schoorl, Duinweg Cola                                     Ro
*45. Mej. D. W. A. Groeneveld          Apeldoorn, Nieuwstraat 65                                A
83. E. Moll                                        Den Haag, v. Beuningenstr. 5                            V
71. E. Moll                                        Soerakarta, Djebres 185, N. O. I                        V
*48. E. J. Moll                                   Epe (G.), Hoofdstraat                                       V
77, Mevr. E. M. Moll-Pfeiffer             Den Haag, Fr. Maelsonstr. 25                            A
43. F. A. J. Moll                                Amsterdam, Rafaelstraat 10                               K-P
85. F. C. P. Moll                               Vlaardingen, Stationsstraat 38                            V
*40. F. G. Mol                                  Kollum (F.), Boschsingel                                  B
63. Mevr. G. Middelman-Moll            Barneveld, v. Nagelllaan 13                                V
* 8. Mevr. G. Vuyck-Moll                  Rotterdam, ’s Gravendijkwal 38b                       V
*66. Ds. G. Mol                                Heerlen (L.), Caumerbeeklaan 3                         Ou
68. G. van der Zanden                       Amersfoort, Stephensonstraat 48                       A
82. Ir. G. A. de Mol                           Batavia, C. Floresweg 17, N. O. I.                     Am
49. G. C. van Moll                             Eindhoven, Stratumseind 60                              Ehn
*49 Mw G D v Nieuwenhuyzen-Mol   Halsteren (N.B.)                                                S
50. Dr. G. H. Moll van Charante         Rotterdam, Eendrachtsweg 20                           W
** 6. Mevr. G. M. Blokhuis-Moll        Alkmaar, Steynstraat 49                                    GB
* 9, Mevr. G. M. Kingma-Moll           Den Helder, Kanaalweg 65                                GB
*60. H. Mol                                       Rotterdam, Matthenesserdijk 70b                      R
86. H. Mol                                         Den Haag, Daal en Bergschelaan 100                 Ho
*77. H. Mol                                       Berkhout (N.H.) A 175                                      Venh
6. H. Moll                                          Dordrecht, Korte Scheidingsweg 36                  B
15. H. Moll                                        Schoonhoven, Haven 29                                   V
*78. H. Moll                                      Amersfoort, J. v. OJdenbarnev.laan 21              A
*12. H. Moll                                      Epe (G.), Hotel „de Posthoorn"                        V
*61. Mevr. H. Moll-Roelofsen            Ede (G.), Stationsweg 63                                  V
*62. Mevr. H. van Setten-Moll            Doorn, Dorpsplein 21                                       V
76. H. C. Moll                                   Den Haag, Fr. Maelsonstr. 25                            A
79. Mej. H. G. R. Moll                       Apeldoorn, Deventerstr.weg 1602                      V
62. Mej. H. H. Moll                            Amsterdam, Laing’s Nekstr. 29                          A
46. H. J. E. Moll                                Bandjermasin, NOI                                           A
*13. H. M. Moll                                 Vleuten, Utrechtscheweg D 37                           V
*54. H. W. Moll                                Wlingi, Java, s. f. Kenongo, N. O. I                   W
*10. H. W. Moll                                Nijmegen, St. Annastr. 167                                V
*83. H. W. Mol                                 Doetinchem                                                      C
*67. Mevr. I. P, Haupt-Schultz           Darmstadt, Trautheim                                       Gr
58. J. Mol Pzn.                                  Rozenburg, Landverbetering D 98                     ’sG
*24. J. Mol                                        Geesteren (G.), Brink E54                                 A
36. J. Moll                                         Utrecht, Begijnekade 2                                      V
7. Ir. J. Moll                                      Middelburg, Noordbolwerk 230                        GB
* 3. J. Moll                                        Nijmegen, St. Annastraat 167                             V
*22. Mevr. J. Joosten-Moll                 Velp, Boerderij Biljoen                                      V
*23. J. Moll                                       Laren (G.), Groot Duchteren                             A
29. Mej. J. Moll                                 Amsterdam, Weesperzijde 63                            A
54. Dr. J. Moll van Charante               Voorschoten, Huize Ter Wadding                     W
*69. Mevr. J. ten Kaate-Moll              Amsterdam, Ie Helmersstr. 325hs                      V
39. Ir. J. A. Moll                                Amsterdam, Zuidergasfabriek                            GB
*79, J. A. A. Mol                               Westkapelle, Zuidstraat 201                               S
*28. J. B. Mol                                     Hilversum, Koningstraat 63                              E
37. Mevr. J. C. Vis-Moll                     Haarlem, Vijverlaan 12                                     W
87. J. C. Mol                                      Oudenbosch, St. Anna                                     P
90. J. C. Mollema                               Den Haag, Groenhovenstr. 30                          Dr
*41. Mej. J. E. H. Moll                        Den Haag, Z. O. Binnensingel 1c                      K-P
17. J. G. Moll                                    . Enkhuizen, Parklaan 20                                   GB
42. Mevr. J. G. Stort-Moll                  Oosterbeek, Chr. de Wetstr. 7                           V
*56. Mevr. J. H. Mol-van der Steur     Temanggoeng, Java, N. O. I                              M
55. J. H. M. Mol                                Culemborg, Stationsweg 31                               Wm
*81. J. J. Mol                                     Gasselternyveen (Dr.)                                       S
*59. Mevr. J J H F Seipgens-v Moll    Den Haag, Benoordenhoutscheweg 26a             Ehn
*15. J. L. Moll                                   Leeuwarden, Schrans 84                                   B
*82. J. Th. Moll                                 Amsterdam, de Lairessestr. 116b                       GB
*30. K. A. de Mol                              Waalwijk, Grootestraat 275                               Vlb
84. K. Th. W. Moll                            Brieg (Bez. Breslau), Deutschl                           Gr
*21. L. Moll                                      Harderwijk, Stationslaan 41                               A
*25. L. Mol                                       Geesteren (G.) F 23                                          A
13. L. Moll                                        IJsselmonde (Z.-H.)                                          GB
30. L. A. Moll                                    Nijmegen, St. Annastr. 167                                V
*72. Mevr. L. C. Kroese-Moll            Arnhem, v. Heemstralaan 75                              GB
*16. L. J. Moll                                   Leeuwarden, Schrans 84                                   B
*86. Mevr. L. K. Krul-Joosc              Almelo, Begoniastraat 11                                   S
69. Mevr. L. M. S. Moll-Jansen          Bilthoven, Soestd.weg 91 N                              GB
*76. Mevr. L. W. Moll-Romijn           Dordrecht, Korte Scheidingsweg 36                  B
*36. M. Mol                                      Vierpolders (Z.H.)                                            S
67. Mevr. M. Afzelius-Moll                Stockholm, Artillerigatan 77                              Wach
*52. M. Moll                                     Bay City (Texas) U.S.A.                                   Ou
*80. M. C. Mol                                  O. en W. Souburg, N. Vliss.weg 351                 S
*85. Mevr M H v der Hammen-Moll   Waalwijk, Grootestr. 39                                    A
88. P. G. W. Mol                               Oud-Gastel, Dorpstraat A 251                           Odb
* 2. P. J. Moll                                    Driebergen, Meenkschelaan 16                          A
*20. Mevr. R. Kramers-Moll              Ede (G), Zuid-Ginkel                                        V
89. R. H. Moll                                   Neuchatel, Pierre qui Roule 11                           Du
41. Mevr. S. Wilg van der Wal-Moll   Hilversum, Borneolaan l                                    A
*74. S. Mol                                       Berkhout (N.H.) 125 A                                      Venh
73. Mej. S. L. Moll                            Utrecht, Rembrandtkade 64                               GB
38. T. Moll                                        Huizen (N.H.), Hellingstr. 6                               A
*26. W. Moll                                     Eibergen, Hupsel C 12                                      A
*88. W. Moll                                     Utrecht, Breedstraat 10                                     B
10. Mevr. W. van der Werff-Moll       Breda, Rozenplein 12                                        V
*14. W. A. Mol                                 Kortezwaag 30 (Fr.)                                          B
65. W. D. te Gussinklo                      Apeldoorn, Looscheweg 13                              A
52. Dr. W. E. de Mol                         Amsterdam, Galileïplantsoen 6                          Am
2. Dr. W. H. Moll                              Amersfoort, J. v. Oldenbarnev.laan 21               A
*71. W. J. Moll                                  Bandjermasin, Marinelaan 2a, N. O. I                 V
25. Prof. Dr. W. J. H. Moll                Soesterberg, A’foortscheweg 117                      GB
*32. W. K. A. Moll                            Paramaribo, Suriname                                       K-P
*44. Mevr. W. M. Groeneveld-Moll    Apeldoorn, Nieuwstraat 65                                A
5. Mevr W M van der Zanden-Moll    Amersfoort, Stephensonstraat 48                       A
*70. Mej. W. M. Moll                        Amsterdam, Laing’s Nekstr. 29                          A
20. W. W. M. Moll                            Breedevoort (G.)                                              A
 
Verklaring
van Stam                               Leden   Donateurs
A = Achterhoek                      15       16
Am = Amsterdam                   3         0
B = Bolsward                         1         7
Dr = Drachten                        1         0
Du = Dulliken                         1   &nb
© Jan Wies 2022 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Sponsored by Clic2connect