Tekst   Foto's
HOME    
uVhH 1931-32 Deel 1
uVhH 1931-32 Deel 2
uVhH 1932-33 Deel 1
uVhH 1932-33 Deel 2
uVhH 1933-34 Deel 1
uVhH 1933-34 Deel 2
uVhH 1934-35 Deel 1
uVhH 1934-35 Deel 2
uVhH 1934 Verslag
uVhH 1935-36 Deel 1
uVhH 1935-36 Deel 2
uVhH 1936-37 Deel 1
uVhH 1936-37 Deel 2
Talpa 1936-37 Deel 1
Talpa 1936-37 Deel 2
Talpa 1937-38 Deel 1
Talpa 1937-38 Deel 2
Talpa 1937-38 Deel 3
Talpa 1938-39 Deel 1
Talpa 1938-39 Deel 2
Talpa 1939-40 Deel 1
Talpa 1939-40 Deel 2
Talpa 1940-41 Deel 1
Talpa 1940-41 Deel 2
Talpa 1941-42 Deel 1
Talpa 1941-42 Deel 2
Talpa 1942-43 Deel 1
Talpa 1942-43 Deel 2
Talpa 1943-
Talpa 1946-
Talpa 1948-
Talpa 1949-
Catalogus Archief Deel 1
Catalogus Archief Deel 2
Catalogus Archief Deel 3
Fam Mol Stam Hekelingen 1
Fam Mol Stam Hekelingen 2
Fam Moll Stam Velp Deel 1
Fam Moll Stam Velp Deel 2
Fam Moll Stam Velp Deel 3
Fam Mol Zeeland Deel 1
Fam Mol Zeeland Deel 2
Fam Mol Zeeland Deel 3
Fam Mol Zeeland Deel 4

TALPA
DRIEMAANDELIJKSCH TIJDSCHRIFT DER GENEALOGISCHE VERÉENIGING „MOL(L)"
8e Jaargang No. 29                  1 September 1943

OPGERICHT 19 MEI 1936
REDACTIE: J. v. OLDENBARNEVELTLAAN 21, AMERSFOORT

L.S.
Hoewel de Voorzitter vrijwel nooit ruimte vraagt in „Talpa" voor zijn pennevruchten en dat in dezen tijd van papierschaarschte zeker niet gewenscht is, moet ondergeteekende van dien regel thans eens afwijken, om het volgende te releveeren.
Onze Secretaris, dr. W. H. Moll, heeft het onderwijs, dat hij vanaf 1897 diende, vaarwel gezegd. Zijn staat van dienst vanaf dat jaar tot zijn pensionneering is zoo uitgebreid, dat een beschrijving helaas achterwege moet blijven. In „Talpa" van Maart 1940 vindt men nadere bijzonderheden. Na kennisname daarvan zal men, met mij zeggen: „Wat een energie".
Van die energie heeft ook onze Vereeniging in hooge mate geprofiteerd, want wat Dr. Moll aanpakte, dat werd volbracht, daarvan getuigt zijn geheele carrière en dat was ook zoo op het gebied van de genealogie, waarin hij, buiten zijn betrekking, met hart en ziel opging. Wat hij voor onze Vereeniging "deed, daarin krijgen onze leden eenigszins een inzicht, als zij ons driemaandelijksch orgaan „Talpa" ontvangen, hoewel dit nog slechts een kleine afspiegeling geeft van het verrichte werk en nu Dr. Moll het onderwijs vaarwel heeft gezegd, wijdt hij zich met vernieuwde kracht aan dit werk. Wij bestuursleden hebben dat reeds ondervonden. Moge het onzen Secretaris en Archivaris gegeven zijn, nog jaren zijn werk voor onze Vereeniging voort te zetten.
Dr. Moll, wees ervan overtuigd, dat wij allen Uw mooie werk waardeeren, al wordt hiervan dan ook niet steeds luidruchtig uiting gegeven !
De Voorzitter, A. MOL.
Stampersgat, Augustus 1943.

MEDEDEELING VAN HET BESTUUR.
Wegens tijdsomstandigheden is het houden van een Algemeene Ledenvergadering ook dit jaar onmogelijk. De controle der Kascommissie is als vorige jaren ook dit voor jaar geschied en de kas is in orde bevonden.
Het Bestuur blijft de belangen der Vereeniging behartigen. Als nieuw lid werd ingeschreven: Mevrouw J. E. A. M. Moll - Coelijp, te Zoetermeer, Vlamingstraat No. 65, (St. Princenhage); en als donatrice: Mej. C. Moll, Parklaan, Putten (V.), (St. Achterhoek).
De samenstelling van het Bestuur blijft ongewijzigd: Voorzitter: de heer A. Mol, Stampersgat; Onder-voorzitter: de heer J. H. A. Mol, Den Haag, Ruysdaellaan 84; Secretaris-archivaris : Dr. W. H. Moll, Amersfoort; Penningmeester: de heer G. van der Zanden, Stephensonstraat 48, Amersfoort; Bestuurslid zonder functie : de heer M. Mol, Vierpolders.
DE SECRETARIS.

MEDEDEELING VAN DEN REDACTEUR.
Door toevallige omstandigheden deed de Heer Ir. Ch. M. R. Davidson, Den Haag, in het Rijksarchief belangrijke vondsten en tengevolge van een uitgebreid onderzoek, waarvoor wij hem grooten dank verschuldigd zijn, in de archieven van vele plaatsen op de Z.-H. eilanden, ondergaat de juist in bewerking zijnde Stam Spijkenisse diepgaande wijzigingen, waarbij vele uitbreidingen komen, zoodat de Redactie de urgentie inziet, van een opnieuw doen verschijnen van dezen Stam, die nu Hekelingen heeten zal, waarmede in dit nummer een begin wordt gemaakt.
DE REDACTEUR.

VERVOLG STAM WERVERSHOOF.
Uit dit huwelijk volgen 7 kinderen, vierde generatie (zie 28—34)
9 Cornelis Mol, geboren 1 Januari 1831 te Zwaag, overleden 18 Mei 1906 te Wervershoof, timmerman Hij huwde 4 Mei 1854 te Zwaag met Grietje Dol, geboren 26 Augustus 1833 te Zwaag, Uit dit huwelijk volgen 8 kinderen, 4e generatie (zie 35—42)
10 Meindert Mol, geboren 1 Mei 1833 te Zwaag, overleden 6 October 1904 te Wervershoof Arbeider. Hij huwde 2 Mei 1863 te Wervershoof met Aaltje Tensen, geboren 1839 te Wervershoof, dochter van Jan Tensen en Jantje Zwagerman. Uit dit huwelijk volgen 9 kinderen, 4e generatie (zie 43—51)
11 Grietje Mol, geboren 26 Mei 1835 te Zwaag, overleden 26 Maart 1916 te Wervershoof Zij huwde met Jan Sijm.
12 Volkert Mol, geboren 29 Juli 1837 te Zwaag, overleden 14 Maart 1903 te Utrecht Hij was in 1890 R C broeder in Amersfoort
13 Pieter Mol, geboren 3 October 1839 te Zwaag, overleden 18 Augustus 1921 te Wervershoof Landbouwer Hij huwde 9 Mei 1867 te Wervershoof met Alida Manshanden, geboren 2 Februari 1842 te Wervershoof, dochter van Jan Manshanden en Maartje de Boer, Uit dit huwelijk volgen 4 kinderen, 4e generatie (zie 52—55)
14 Maartje Mol, geboren 5 Maart 1842 te Zwaag, overleden
15 Geertje Mol, geboren 9 October 1894 te Zwaag, overl 5 April 1889 te Amersfoort Ongehuwd
16 Jacob Mol, geboren 31 Dec 1847 te Zwaag, overl 9 October 1857 te Zwaag
17 Nicolaas Mol, geboren 22 April 1851 te Zwaag, overleden 27 April 1911 te Wervershoof Visscher Bouwman Hij huwde l Mei 1873 te Wervershoof met Maartje Koomen, geboren 1851 te Zwaag, dochter van Jacob Koomen en Grietje Alberta Groot. Uit dit huwelijk volgen 15 kinderen, 4e generatie (zie 56—70)
II
Kinderen van (Zie 6) Klaas Mol en Geertje Manshanden.
18 Jan Mol, geboren 16 April 1835 te Zwaagdijk, overleden 10 Januari 1885 te Zwaag Arbeider Hij huwde met Aafje Ettes, geboren 2 December 1840 te Nibbixwoud. Uit dit huwelijk volgen 10 kinderen 4e generatie (zie 71—80)
19 Maarten Mol, geboren 21 Aug 1836 te Zwaagdijk, overleden 20 Februari 1896 te Wervershoof Arbeider Hij huwde 16 Februari 1865 te Zwaag met Antje Weel, geboren 2 October 1836 te Zwaagdijk, overleden, dochter van Cornelis Weel en Dieuwertje Nieuwboer
Uit dit huwelijk volgen 7 kinderen, 4e generatie (zie 81—87)
20 Cornelis Mol, geboren 19 December 1837 te Zwaag Arbeider Hij huwde 29 Juni 1870 te Wervershoof met Vrouwtje Koomen, geboren 1843 te Zwaag, dochter van Pieter Koomen en Geertje Kuiper. Uit dit huwelijk volgen 6 kinderen, 4e generatie (zie 88—93)
21 Pieter Mol, geboren 28 Aug 1839 te Zwaag overleden 22 Januari 1892 te Wervershoof Arbeider Hij huwde 27 April 1876 te Lutjebroek met Meinoutje Noordeloos, geboren 1849 te Lutjebroek, overleden 2 November 1888 te Wervershoof, dochter van Jan Noordeloos en Brechtje Groot
22 Maartje Mol, geboren 7 Maart 1842 te Zwaag, overleden 27 Februari 1915 te Wervershoof Zij huwde 5 Mei 1870 te Wervershoof met Johannes Steltenpool, geboren 1843 te Zwaag, zoon van Teunis Steltenpool en Antje Duives
23 Jacob Mol, geboren 17 October 1894 te Zwaag, overleden 21 September 1931 te Wervershoof Daglooner Hij huwde 8 April 1871 te Wervershoof met Trijntje Kuin, geboren 21 Augustus 1850 te Wervershoof, dochter van Jan Kuin en Teetje Buis. Uit dit huwelijk volgen 7 kinderen, 4e generatie (zie 94—100)
24 Antje Mol, geboren 28 Nov 1849 te Zwaag, overl 17 Januari 1862 te Zwaag
III
Kinderen van (Zie 7) Jan Mol en 1e. Dieuwertje Kuiper 2e Elisabeth Steltenpool
Uit het 1e huwelijk
25 Jan Mol, geboren 17 Januari 1841 te Zwaag, overleden 16 Mei 1902 te Wervershoof Arbeider Hij huwde 11 Nov 1865 te Zwaag met Etje Tool, geboren 1843, dochter van Pieter Tool en Geertje Berkhout. Uit dit huwelijk volgen 5 kinderen, 4e generatie (zie 101—105). Hij huwde 2e 3 Februan 1877 te Wervershoof met Elisabeth Rowinkel, geboren 1849 te Hoogwoud, dochter van Jan Rowinkel en Iefje Romijn Uit dit huwelijk volgen 8 kinderen, 4e generatie (zie 106—113)
26. Cornelis Mol, geboren 2 April 1839 te Zwaag, overleden........ Arbeider. Hij huwde met Bernardina van Diejen, geboren 3 September 1843 te Arnhem, dochter van Gosewinus van Diejen en Sophia Sleddering.
Uit het 2e huwelijk:
27. Dieuwertje Mol, geb. 12 Maart 1865 te Zwaag, overl. 7 Juni 1865 te Zwaag.
VIERDE GENERATIE.
I.
Kinderen van (Zie 8) Jan Mol en Catharina Baas
28. Elisabeth Mol, geboren l Maart 1858 te Wervershoof, overleden 30 Nov. 1858 aldaar.
29. Dirk Mol, geboren 27 Nov. 1859 te Wervershoof, overleden 15 April 1929 te Wervershoof. Hij huwde 6 Mei 1886 te Wervershoof met Marijtje Oud, geboren 31 Maart 1859 te Hoogcarspel, overleden 15 April 1924 te Wervershoof, dochter van Willem Oud en Jantje Mees. Uit dit huwelijk volgen 8 kinderen, vijfde generatie (zie 114—121).
30. Jan Mol, geboren 22 September 1861 te Zwaag, overleden. ..... in ’t zwakzinnigengesticht „Bavo" te Noordwijkerhout, verpleegde. Arbeider. Hij huwde 6 Mei 1886 te Wervershoof met Marijtje Tuin,  geboren 9 Januari 1863 te Wervershoof, dochter van Jan Tuin en Haartje Ettes. Uit dit huwelijk volgen 9 kinderen, 5e generatie (zie 122—130).
31. Elisabeth Mol, geboren 22 Jan. 1864 te Zwaag, 5 Juli 1889 naar Amersfoort.
32. Arie Mol, geboren 24 Maart 1866 te Zwaag, overleden 30 Maart 1866 aldaar.
33. Arien Mol, geb. 21 November 1869 te Zwaag, overleden 17 November 1885 te Zwaag. Schoenmaker.
34. Jacob Mol, geboren l Juni 1873 te Wervershoof, overleden 29 Sept. 1920 te Amersfoort. Ongehuwd.
II.
Kinderen van (Zie 9) Cornelis Mol en Grietje Dol.
35. Elisabeth Mol, geboren 7 Oct. 1855 te Zwaag, overleden. .......
36. Dirk Mol, geboren 16 Nov. 1857 te Zwaag. Landbouwer. Hij huwde 28 April 1887 te Grootebroek met Antje Kaagman, geboren 9 April 1863 te Grootebroek, dochter van Jan Kaagman en Maartje Schouten. Uit dit huwelijk volgen 3 kinderen, 5e generatie (zie 131—133).
37. Jan Mol, geboren 13 September 1859 te Zwaag. Timmerman, electricien te Gendringen. Hij huwde 23 April 1885 te Wervershoof met Catharina Schouten, geboren 7 Mei 1865 te Zwaag, dochter van Jan Schouten en Trijntje Schagen. Uit dit huwelijk volgen 5 kinderen, 5e generatie (zie 134—138).
38. Nicolaas Mol, geboren 25 November 1861 te Zwaag, overleden 29 December 1864 aldaar.
39. Maartje Mol, geboren 8 Maart 1864 te Zwaag. Zij huwde 23 April 1884 te Wervershoof met Cornelis Schoenmaker, weduwnaar van A. Meester, landbouwer, geboren 1840 te Zwaag, zoon van Cornelis Schoenmaker en Aaltje Buis.
40. Immetje Mol, geboren 8 Nov. 1866 te Zwaag. Zij huwde 30 April 1891 te Wervershoof met Dirk Tiet, geb. 25 Januari 1869 te Andijk, zoon van Cornelis Tiet en Grietje Meester.
41. Klaas Mol, geboren 2 Juni 1869 te Wervershoof, landbouwer, 1913 naar Gendringen. Hij huwde 19 April 1894 te Wervershoof met Marijtje Ligthart, geboren 5 Januari 1871 te Grootebroek, overleden 29 Maart 1933 te Gendringen, dochter van Simon Ligthart en Antje Bakker. Uit dit huwelijk volgen 5 kinderen, 5e generatie (zie 139—143).
42. Marijtje Mol, geboren 16 Mei 1871 te Wervershoof, 1899 naar Duitschland.
III.
Kinderen van (Zie 10) Meindert Mol en Aaltje Tensen
43. Betje Mol, geboren 11 Aug. 1864; naar Andfjk. Zij huwde 20 Juni 1900 te Wervershoof met Gerrit Koomen, wedr. van F. Krenk, landbouwer te Wervershoof.
44. Maartje Mol, geboren 8 Mei 1867 te Wervershoof, overleden 23 Maart 1907 te Wervershoof. Zij huwde met Jan Dekker, landbouwer.
45. Jan Mol, geboren 4 November 1868 te Wervershoof, landbouwer, ongehuwd
46. Aaltje Mol, geboren 8 Januari 1870 te Wervershoof.
47. Geertje Mol, geboren 12 Maart 1871 te Wervershoof, overleden 3 April 1871 aldaar.
48. Geertje Mol, geboren l Maart 1872 te Wervershoof. Zij huwde 12 April 1899 te Wervershoof met Simon Rood, landbouwer, geboren 27 Augustus 1874 te Wervershoof, overleden 2 Maart 1925 aldaar, zoon van Simon Rood en Dientje Bakker.
49. Grietje Mol, geboren 8 Febr. 1874 te Wervershoof, overleden 2 Januari 1875 aldaar.
50. Volkert Mol, geboren 22 Dec. 1878 te Wervershoof, overleden 5 Dec. 1918
aldaar. Landbouwer. Hij huwde 6 April 1910 te Wervershoof met Maartje Kuin, wed. P. Bos, geboren 1881 te Andijk, dochter van Pieter Kuin en Ariaantje Ligthart.
51. Marijtje Mol, geboren 22 Febr. 1881 te Wervershoof.
IV.
Kinderen van (Zie 13) Pieter Mol en Alida Manshanden,
52. Maartje Mol, geboren 2 Dec. 1877 te Wervershoof, overleden 3 December 1877 aldaar.
53. Jan Mol, geboren 19 December 1879 te Wervershoof. Landbouwer. Hij huwde 7 Mei 1906 te Wervershoof met Lucia Maria Bakker, geboren l December 1880 te Wervershoof, dochter van Jacob Bakker en Maria Spruyt.
54. Maartje Mol, geboren 18 Mei 1884 te Wervershoof. Zij huwde 7 Mei 1908 te Wervershoof met Anthonius Bakker, landbouwer, geboren 12 Juni 1883 te Oude Niedorp, zoon van Jacob Bakker en Maartje Spruit. Uit dit huwelijk waren 10 kinderen.
55. Jakob Mol, geboren 20 Januari 1881 te Wervershoof. Landbouwer, visscher. Hij huwde 4 Mei 1905 te Grootebroek met Adriaantje Ligthart, geboren 12 Aug. 1879 te Grootebroek, dochter van Simon Ligthart en Jantje Bakker. Uit dit huwelijk volgen 3 kinderen, 5e generatie (zie 144—146). ,
V.
Kinderen van (Zie 17) Nicolaas Mol en Maartje Koomen.
56. Jakob Mol, geboren 23 Sept. 1875 te Wervershoof, overleden 9 November 1875 aldaar.
57. Jakob Mol, geboren 6 Februari 1877 te Wervershoof, overleden 18 Mei 1900 te Grave in het R.K. Blindeninstituut.
58. Elisabeth Mol, geboren 29 April 1878 te Wervershoof. Zij huwde 2 Juli 1900 te Wervershoof met Nicolaas Koenis, arbeider, geboren 1874 te Spanbroek, zoon van Johannis Koenis en Elisabeth Vreeker.
59. Johanaa Mol, geboren 3 Nov. 1879 te Wervershoof, overleden 29 Dec. 1879 aldaar.
60. Johannes Mol, geboren 26 Juli 1881 te Wervershoof, visscher. Hij huwde 11 Mei 1911 te Wervershoof met Grietje Meester, geboren 15 Februari 1886 te Andijk, dochter van Jacob Meester en Trijntje Manshanden. Uit dit huwelijk volgen 6 kinderen, 5e generatie (zie 147—151).
61. Theodorus Isedorus Mol, geboren 8 October 1882 te Wervershoof, overleden 3 Juli 1883 aldaar.
62. Margaretha Mol, geboren 13 Februari 1884 te Wervershoof, overleden 10 November 1885 aldaar.
63. Isedorus Mol, geboren 11 April 1885 te Wervershoof, visscher. Hij huwde met Dieuwertje Weel, geboren 2 Januari 1889 te Blokker. Uit dit huwelijk volgen 6 kinderen, 5e generatie (zie 152—157).
64. Margaretha Mol, geboren 22 November 1886 te Wervershoof, overleden 22 Mei 1923 aldaar. Zij huwde 12 Januari 1910 te Wervershoof met Pieter Weel, arbeider, geboren 1881 te Wervershoof, zoon van Jan Weel en Dieuwertje Manshanden.
65. Nicolaas Mol, geboren 9 Oct. 1888 te Wervershoof, overleden 28 Maart 1890 aldaar.
66. Martha Mol, geboren 11 November 1889 te Wervershoof, overleden l November 1890 aldaar.
67. Maartje Mol, geboren 22 Maart 1891 te Wervershoof. Zij huwde 28 Mei 1918 te Wervershoof met Jacob Roozendaal, bakker, geboren 1888 te Wervershoof, zoon van Jakob Roozendaal en Marijtje Bok.
68. Gertrudis Mol, geboren 28 Oct. 1892 te Wervershoof, overleden 18 Dec. 1892 aldaar.
69. Geertruida Mol, geboren 25 Augustus 1895 te Wervershoof.
70. Nicolaas Mol, geboren 18 April 1897 te Wervershoof, overleden l Aug. 1897 aldaar.
VI.
Kinderen van (Zie 18) Jan Mol en Aafje Ettes
71. Nicolaas Mol, geboren 29 September 1864 te Wervershoof, overleden 3 September 1934 te Onderdijk. Arbeider. Hij huwde 28 April 1892 te Wervershoof met Cornelia Bijvoet, geboren 1867 te Hoogkarspel, dochter van Jacob Bijvoet en Stijntje de Jong. Uit dit huwelijk volgen 2 kinderen, 5e generatie (zie 147—148).
72. Jacob Mol, geboren 11 April 1866 te Zwaag, overleden 27 Aug. 1866 aldaar.
73. Grietje Mol, geboren l October 1867 te Zwaag. Zij huwde 7 Mei 1895 te Wervershoof met Cornelis Sijm, landarbeider te Wervershoof, geboren 3 Mei 1868 te Andijk, zoon van Jan Sijm en Elisabeth Schouten.
74. Jacob Mol, geboren 4 Nov. 1869 te Wervershoof. Arbeider. Hij huwde 7 Mei 1902 te Wervershoof met Antje van Ophem, geboren 9 October 1877 te Wervershoof, dochter van Jan van Ophem en Antje Aker. Uit dit huwelijk volgen 3 kinderen, 5e generatie (zie 166—168).

TALPA
DRIEMAANDELIJKSCH TIJDSCHRIFT DER GENEALOGISCHE VEREENIGING „MOL(L)"
8e Jaargang No. 30                     1 December 1943


OPGERICHT 19 MEI 1936
REDACTIE: J. v. OLDENBARNEVELTLAAN 21, AMERSFOORT

 

MEDEDEELING VAN HET BESTUUR
De Penningmeester, de heer G. van der Zanden, verzoekt beleefd vóór 6 December a.s. de contributie over 1944 te willen inzenden aan het adres: „Giro No. 331491, Penningmeester van de Geneal. Vereeniging Mol(l)", Stephensonstraat No. 48, Amersfoort.
Als nieuwe leden traden toe: de Heer J. J. Mol, Edelweisstraat 132, Eindhoven en Mevrouw A. de Vrieze—Mol, Kapelschestraatweg 40, Kloetinge. Beiden Stam: Oud Vossemeer—St. Maartensdijk).
DE SECRETARIS.

BURGERLIJKE STAND.
Geboren: Zuidland, 22 Juni 1943: Jannetje Cornelia Wolters, dochter van Abraham Wolters en Klaasje Magdalena Mol, dochter van Pieter Mol en Hiltje Versteeg. . . . . . . (St. Hekelingen.)
Geboren: Zeist, 4 October 1943: Jacoba Petronella Moll, dochter van Pieter Johannes Moll en Hendrika Ymkje Anna Krot. (St. Achterhoek.)
Geboren: Eindhoven, 11 October 1943: Herman Julius Mol, zoon van Johannes Jan Mol en Margaretha Carolina Hartman. (Stam Oud-Vossemeer—St. Maartensdijk).
Geboren: Huizen, l Juni 1942: Hendrikje Moll, dochter van Jan Moll en Christina Jongerden. (St. Achterhoek.)
Overleden: Brielle, 2 October 1942: Heereman Roskam, oud 87 jaar, zoon van Jan Roskam en Lena Mol, (dochter van Ary Mol en Adriaantje de Winter) en echtgenoot van Lena Mol, dochter van Cornelis Mol en Marijtje van der Marel.  (St. Hekelingen.)
Overleden: Tinto, 2 Juli 1942: Raatje Mol, oud 57 jaar, echtgenoote van Teunis H. Kleinjan en dochter van Dirk Mol en Berendina Schoon. (St. Hekelingen.)
Overleden: Rotterdam, 3 Januari 1943: Jacoba Stijntje Knegt, oud 49 jaar, doch ter van Jan Knegt en Hilletje de Winter en echtgenoote van Jan Mol (zoon van Pieter Mol en Klaasje van Straaten. (St. Hekelingen.)
Overleden: Brielle, 25 Maart 1943: Jacoba Lageweg, oud bijna 91 jaar, weduwe van Cornelis Mol (zoon van Jacob Mol en Catharina Kalis. (St. ’s-Gravendeel.)
Overleden: Delft, 18 November 1943: Sara Moll, oud 73 jaar, echtgenoote van Cornelis Wilg van der Wal, dochter van Nicolaas Moll en Wilhelmina Gesiena Gudde. (St. Achterhoek.)

GENEALOGIE. Vervolg : MOL—WERVERSHOOF
75. Cornelis Mol, geboren 25 April 1871 te Wervershoof, ongehuwd.
76. Geertje Mol, geboren 12 April 1873 te Wervershoof, overleden 14 April 1874 aldaar.
77. Geertje Mol, geboren 28 Juni 1876 te Wervershoof, overleden 16 November 1876 aldaar.
78. Jan Mol, geboren 17 October 1877 te Wervershoof, overleden 2 Sept. 1878 aldaar.
79. Jan Mol, geboren 17 November 1878 te Wervershoof, landarbeider. Hij huwde 10 Mei 1904 te Wervershoof met Marijtje Keizer, geboren 29 Maart 1879 te Andijk, dochter van Pieter Keizer en Marijtje Dekker Uit dit huwelijk volgen 11 kinderen, 5e generatie (zie 169—179)
80 Geertje Mol, geboren 29 Jan 1881 te Wervershoof Zij huwde 30 Oct 1906 te Wervershoof met Nicolaas Spek, geboren 1883 te Grootebroek, zoon van Floris Spek en Aafje Brandsen
VII
Kinderen van (Zie 19) Maarten Mol en Antje Weel.
81 Antje Mol, geboren 31 Juli 1866 te Hoog en Laag Zwaagdijk, jong overleden
82 Antje Mol, geboren 1867, overleden 21 Mei 1927 te Wervershoof Zij huwde 6 Augustus 1895 te Wervershoof met Meindert Keizer, landbouwer, geboren 1866 te Wervershoof, zoon van Cornelis Keizer en Marijtje Tensen
83 Cornelis Mol, geboren 28 Septem ber 1868 te Wervershoof Arbeider Hij huwde met Dievera Hoek, geboren 4 Oc tober 1871 te Medemblik, overl 22 September 1928 te Wervershoof. Uit dit huwelijk volgen 9 kinderen, 5e generatie (zie 180—188)
84 Geertje Mol, geboren 21 Febr 1870 te Wervershoof Zij huwde 13 April 1899 te Wervershoof met Klaas Meester, arbeider geboren 8 Februari 1868 te Andijk, zoon van Klaas Meester en Aaltje Hoogland
85 Klaas Mol, geboren l Juni 1872 te Wervershoof, overl aldaar 19 April 1879
86 Pieter Mol, geboren 27 Dec 1873 te Wervershoof, overl 23 November 1918 te Wervershoof Hij huwde 22 September 1904 te Grootebroek met Rensje Weel, geboren 26 Januari 1874 te Grootebroek, dochter van Martinus Weel en Elisabeth Huybers. Uit dit huwelijk volgen 6 kinderen, 6e generatie (zie 189—194)
87 Dieuwertje Mol, geboren 9 Februari 1881 te Wervershoof Zij huwde 24 Aug 1911 te Wervershoof met Klaas Hoek, arbeider, geboren 1885 te Zwaag. zoon van Dirk Hoek en Trijntje Hoogland
VIII
Kinderen van (Zie 20) Cornelis Mol en Vrouwtje Koomen.
88 Geertje Mol, geboren 23 Mei 1871 te Wervershoof, overleden 21 October 1894 aldaar Ongehuwd
89 Antje Mol, geboren 3 Februari 1873 te Wervershoof Zij huwde 10 Mei 1904 te Wervershoof met Meyndert Buysman, landbouwer, geboren 1875 te Grootebroek, zoon van Jan Buysman en Marijtje Oud
90 Klaas Mol, geboren 24 Februari 1875 te Wervershoof, landbouwer Hij huwde 13 April 1899 te Wervershoof met Marijtje Eg, geboren 22 Augustus 1876 te Andijk, dochter van Simon Eg en Maartje Meester Uit dit huwelijk volgt l kind, 5e generatie (zie 195)
91 Pieter Mol, geboren 21 April 1878 te Wervershoof Landbouwer Hij huwde 1902 te Zwaag met Aaltje Kunst, geboren 3 Maart 1872 te Zwaag Uit dit huwelijk volgen 2 kinderen, 5e generatie (zie 196—197)
92 Meinoutje Mol, geboren 31 Januari 1882 te Wervershoof Zij huwde 10 Mei 1904 te Wervershoof met Reinder Ooteman, landbouwer, geboren 1876 te Grootebroek, zoon van Frans Ooteman en Grietje Appelman
93 Jacobus Stephanus Mol, geboren 26 December 1884 te Wervershoof Hij vertrok 21 Mei 1910 naar Nibbixwoud
IX
Kinderen van (Zie 23) Jacob Mol en Trijntje Kuin.
92 Klaas Mol, geboren 12 Dec 1876 te Wervershoof, overleden 8 December 1878 aldaar
95 Teetje Mol, geboren 22 Nov 1879 te Wervershoof, overleden 3 Januari 1892 aldaar
96 Geertje Mol, geboren 3 Juni 1882 te Wervershoof Zij huwde 14 Mei 1907 te Wervershoof met Jacob Bakker, geboren 1878 te Andijk, zoon van Cornelis Bakker en Meinouwtje Schouten ,
97 Antje Mol, geboren 8 Maart 1885 te Wervershoof, overleden 14 Februari 1891 aldaar
98 Grietje Mol, geboren 15 Januari 1888 te Wervershoof, overleden 29 Maart 1910 aldaar, ongehuwd
99 Maartje Mol, geboren 20 Jan 1891 te Wervershoof Zij huwde 24 Sept 1912 te Andijk met Cornelis Spek. Uit dit huwelijk waren 4 kinderen
100 Tecla Mol, geboren 21 Juli 1894 te Wervershoof Zij huwde 12 Mei 1920 te Wervershoof met Arie Mol, landbouwer (zie 116), geboren 28 Februari 1891 te Wervershoof, zoon van Dirk Mol (29) en Marijtje Oud
X
Kinderen van (Zie 25) Jan Mol en 1e. Etje Tool 2e. Elisabeth Rowinkel
Uit het 1e huwelijk.
101. Jan Mol, geboren 23 Februari 1868 te Wervershoof.
102. Jacob Mol, geboren 2 Nov. 1869 te Wervershoof, overleden 3 Dec. 1869 aldaar.
103. Dieuwertje Mol, geboren l Juni 1871 te Wervershoof. Zij vertrok 14 Mei 1898 ongehuwd naar Medemblik.
104. Cornelis Mol, geboren 5 Augustus 1873 te Wervershoof, overl. l Maart 1892 aldaar. Arbeider.
105. Jacob Mol, geboren 11 October 1875 te Wervershoof, overleden l November 1875 aldaar.
Uit het 2e huwelijk :
106. Eefje Mol, geboren 12 Maart 1880 te Wervershoof, overleden 27 Juni 1880 aldaar.
107. Eefje Mol, geboren 25 Januari 1881 te Wervershoof.
108. Jasper Mol, geboren 29 Mei 1882 te Wervershoof, overleden 23 April 1884 aldaar.
109. Egbertha Mol, geboren 6 October 1883 te Wervershoof, overleden 16 Mei 1884 aldaar.
110. Egberta Mol, geboren 27 October 1884 te Wervershoof. Zij huwde 31 Januari 1911 te Wervershoof met Jan Dudink, arbeider, geboren 1882 te Blokker, zoon van Dirk Dudink en Antje Bos.
111. Jasper Mol, geboren 29 Februari 1885 te Wervershoof, overleden 4 Juli 1886 aldaar.
112. Antje Mol, geboren l Maart 1888 te Wervershoof, overleden 11 Augustus 1889 aldaar.
113. Antje Mol, geboren 21 Januari 1892 te Wervershoof. Zij vertrok 14 Mei 1904 naar Andijk.
VIJFDE GENERATIE.
I
Kinderen van (Zie 29) Dirk Mol en Marijtje Oud
114. Johannes Mol, geboren 4 Juni 1887 te Wervershoof, arbeider. Hij huwde met Trijntje Smit, geboren 27 November 1889 te Andijk. Uit dit huwelijk volgen 9 kinderen, 6e generatie (zie 198—206).
115. Willem Mol, geboren l Mei 1889 te Wervershoof, overleden 9 December 1929 te Wervershoof. Landbouwer. Hij huwde 25 April 1922 te Wervershoof met Tekla Schoenmaker, wed. Willem Boon, geboren 4 Juli 1882 te Wervershoof, dochter van Klaas Schoenmaker en Antje Ruiter.
16. Arie Mol, geboren 28 Februari 1891 te Wervershoof. Hij huwde 12 Mei 1920 te Wervershoof met Tecla Mol (zie 100) geboren 21 Juli 1894 te Wervershoof. dochter van Jacob Mol (23) en Trijntje Kuin.
117. Johanna Mol, geboren 29 Mei 1893 te Wervershoof. Zij huwde 16 Mei 1916 te Wervershoof met Jan Berkhout, landbouwer, geboren 1868 te Andijk, zoon van Dirk Berkhout en Teetje Fiet. 118. Catharina Mol, geboren 25 Juni 1895 te Wervershoof. Zij huwde 28 April 1925 te Wervershoof met Jacobus Kooman, landbouwer, geboren 1899 te Wervershoof, zoon van Frederik Kooman en Bregtje Smit.
119. Geertruida Mol, geboren 30 Maart 1898 te Wervershoof. Zij huwde 18 Januari 1921 te Wervershoof met Petrus Henricus Hubertus Verdonschot, landbouwer te Wervershoof, geboren 1899 te Lommer (B.), zoon van Antonius Verdonschot en Catharina Elisabeth Dingenen.
120. Elisabeth Mol, geboren 30 September 1900 te Wervershoof. Zij huwde 8 Mei 1928 te Wervershoof met Johannes Petrus Meester, landbouwer, geboren 9 Juni 1899 te Wervershoof, zoon van Doede Meester en Bregje Schuitemaker.
121. Afra Mol, geboren 25 Oct. 1902 te Wervershoof, overleden 21 Augustus 1911 aldaar.
II.
Kinderen van (Zie 30) Jan Mol en Marijtje Tuin.
122. Johannes Mol, geboren 7 Juni 1887 te Wervershoof, arbeider-landbouwer. Hij huwde 1e. met Catharina Kuiper. Uit dit huwelijk volgen 6 kinderen, 6e generatie (zie 207—212). Hij huwde 2e. met Aaltje Scholten, geboren 26 December 1890 te Wognum. Uit dit huwelijk volgen 6 kinderen, 6e generatie (zie 213—218).
123. Martha Mol, geboren 10 Juni 1890 te Wervershoof.
124. Catharina Mol, geboren 2 November 1893 te Wervershoof, overl. 22 October 1916 aldaar, ongehuwd.
125. Johannes Mol, geboren 19 April 1896 te Wervershoof, winkelier. Hij huwde met Geertje Vriend, geboren 5 Maart 1899 te Andijk. Uit dit huwelijk volgen 11 kinderen, 6e generatie (zie 219—229).
126. Elisabeth Mol, geboren 28 Maart 1898 te Wervershoof. Zij huwde 15 Mei 1923 te Wervershoof met Petrus Raven, landbouwer, geboren 1898 te Grootebroek, zoon van Dirk Raven en Antje Smit.
127. Grietje Mol, geboren 28 Maart 1898 te Wervershoof, overleden 22 April 1898 aldaar.
128. Nicolaas Mol, geboren 17 Mei 1901 te Wervershoof, landarbeider. Hij huwde 27 April 192G te Wervershoof met Geertruida Manshanden, geboren 1901 te Wervershoof, dochter van Cornelis Manshanden en Sientje Bakker. Uit dit huwelijk volgen 5 kinderen, 6e generatie (zie 230—234).
129. Adrianus Mol, geboren 9 April 1904 te Wervershoof, overleden 10 Augustus 1934 te Onderdijk.
130. Margaretha Mol, geboren 12 Juni 1906 te Wervershoof, overleden 19 October 1906 aldaar.
III.
Kinderen van (Zie 36) Dirk Mol en Antje Kaagman
131. Maria Mol, geboren 25 Juni 1895 te Wervershoof, overleden 6 Februari 1934 te Wervershoof. Zij huwde 20 April 1921 te Wervershoof met Arend Jong. landbouwer te Grootebroek, geboren 1892 te Grootebroek, zoon van Paulus Jong en Sijtje Slagtes.
132. Cornelis Mol, geboren 3 Augustus 1900 te Wervershoof, winkelier te Hoogwoud. Hij huwde te Sybecarspel met Hendrika Wilhelmina Verlaat, geboren 21 October 1907 te Sybecarspel.
133. Martha Margaretha Mol, geboren 8 October 1902 te Wervershoof. Zij huwde 2 Januari 1929 te Wervershoof met Gijsbertus Johannes Dorrestein, vrachtrijder, geboren 1901 te Lochem, zoon van Cornelis Dorrestein en Maria Johanna Baalman.
IV.
Kinderen van (Zie 37) Jan Mol en Catharina Schouten
134. Margaretha Mol, geboren 8 Maart 1886 te Hem.
135. Johannes Mol, geboren 30 November 1887 te Hem.
136. Cornelis Mol, geboren 3 Maart 1889 te Hem.
137. Elisabeth Mol. geboren 21 December 1896 te Venhuizen. Zij huwde 10 Januari 1922 te Wervershoof met Syvert Kaarsemaker, geboren 11 Augustus 1895 te Wervershoof, landbouwer.
138. Maria Catharina Mol, geboren 25 Juli 1900 te Gendringen. Zij huwde 10 Mei 1921 te Wervershoof met Adrianus Kaarsemaker, landbouwer, geboren 4 Juli 1893 te Wervershoof, zoon van Jacobus Kaarsemaker en Antje Haakman
V.
Kinderen van (Zie 41) Klaas Mol en Marijtje Ligthart.
139. Maria Margaretha Mol, geboren 3 Mei 1895 te Wervershoof, 13 Dec. 1913 naar Gendringen.
140. Simon Mol, geboren 22 Mei 1897 te Wervershoof, 12 Juni 1929 naar Zeft (Gendringen).
141. Johanna Mol, geb. 16 Maart 1900 te Wervershoof, 13 December 1913 naar Gendringen.
142. Cornelis Franciscus Mol, geboren 2 Dec. 1902 te Wervershoof, 30 April 1925 van Gendringen naar Nijmegen.
143. Franciscus Mol, geboren 23 December 1908 te Wervershoof, 2 September 1922 van Gendringen naar Tilburg.
VI.
Kinderen van (Zie 50) Volkert Mol en Maartje Kuin
144. Meindert Mol, geboren 15 Maart 1911 te Wervershoof. overleden 16 Maart 1911 aldaar.
145. Alida Martha Mol, geboren 8 Mei 1912 te Wervershoof.
146. Pieter Mol, geboren 30 April 1913 te Wervershoof.
147. Adriana Mol, geboren 6 Juli 1915 te Wervershoof, overleden 23 Juni 1916 aldaar.
148. Adriana Mol, geboren 6 Juni 1918 te Wervershoof.
VII.
Kinderen van (Zie 55) Jakob Mol en Adriaantje Ligthart
149. Alida Mol, geboren 5 Juni 1906 te Wervershoof, overleden l September 1906 aldaar.
150. Petrus Mol, geboren 15 Augustus 1909 te Wervershoof, 22 December 1916 naar Wognum.
151. Simon Mol, geboren 2 Nov 1911 te Wervershoof, 22 December 1916 naar Wognum.
VIII.
Kinderen van (Zie 60) Johannes Mol en Grietje Meester
152. Catharina Martha Mol, geboren 3 Juli 1914 te Wervershoof.
153. Nicolaas Johannes Mol, geboren 10 October 1917 te Wervershoof, overleden 12 April 1918 aldaar.

© Jan Wies 2022 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Sponsored by Clic2connect