Tekst   Foto's
HOME    
uVhH 1931-32 Deel 1
uVhH 1931-32 Deel 2
uVhH 1932-33 Deel 1
uVhH 1932-33 Deel 2
uVhH 1933-34 Deel 1
uVhH 1933-34 Deel 2
uVhH 1934-35 Deel 1
uVhH 1934-35 Deel 2
uVhH 1934 Verslag
uVhH 1935-36 Deel 1
uVhH 1935-36 Deel 2
uVhH 1936-37 Deel 1
uVhH 1936-37 Deel 2
Talpa 1936-37 Deel 1
Talpa 1936-37 Deel 2
Talpa 1937-38 Deel 1
Talpa 1937-38 Deel 2
Talpa 1937-38 Deel 3
Talpa 1938-39 Deel 1
Talpa 1938-39 Deel 2
Talpa 1939-40 Deel 1
Talpa 1939-40 Deel 2
Talpa 1940-41 Deel 1
Talpa 1940-41 Deel 2
Talpa 1941-42 Deel 1
Talpa 1941-42 Deel 2
Talpa 1942-43 Deel 1
Talpa 1942-43 Deel 2
Talpa 1943-
Talpa 1946-
Talpa 1948-
Talpa 1949-
Catalogus Archief Deel 1
Catalogus Archief Deel 2
Catalogus Archief Deel 3
Fam Mol Stam Hekelingen 1
Fam Mol Stam Hekelingen 2
Fam Moll Stam Velp Deel 1
Fam Moll Stam Velp Deel 2
Fam Moll Stam Velp Deel 3
Fam Mol Zeeland Deel 1
Fam Mol Zeeland Deel 2
Fam Mol Zeeland Deel 3
Fam Mol Zeeland Deel 4

1e SUPPLEMENT VAN DEN CATALOGUS 1, 1940 VAN HET ARCHIEF „MOL(L)"

Dr. W. H. MOLL, AMERSFOORT.

Gelieve in den catalogus de volgende verbeteringen aan te brengen :
1. Titelblad: „De Mol Concourt" wordt „de Mol Moncourt".
2. I. 94. „Zwolle 1750" wordt „1700".
3. III. 1. „Borculo" vervalt. Anno „1937" wordt „1397".
4. III. 93. „Charter" wordt „Cartularium".
5. III. 94. „Charter Sipculo fol. 100" wordt „Juditiaal register van bisschop Frederik van Blankenheim, fol. 247."
6. X. 1. „3 Ex." wordt „2 Ex."
7. XV. l Geografisch overzicht van de „verspreiding v. den naam Mol(l)" over de geheele wereld.
8. Erratum Hoofdst. IX. 147. „Met" wordt „moet".

AANVULLINGEN.
II. OUD-ARCHIEF-MOL(L) DER GEMEENTEN:
51. Baarlenassau.
52. Dinther (N.B.)
III. COPIEëN VAN PROTOCOLLEN, ACTEN, ETC.
365. Jhr. Dr. D. J. Rengers Hora Siccama, Diss. „De geestelijke en kerkelijke goederen" p. 680 : „Adriaan Mol, behoorende 1605 tot de Johanniterorde te Utrecht en broeder in ’t St. Catharijneklooster."
366. Koolemans Beynen: Historisch gedenkboek, 1930: „Jonannes van Mol werd 18 Nov. 1814 een zilveren medaille uitgereikt voor moed en vaderlandsliefde in Den Bosch, bij besluit van Koning Willem I".
367. Inventaris van het oud-archief van het Zinnenlooshuis te Den Bosch: Oorkonde van schepenen van 2 September 1784, dat Petronella Mol, wed. en erfgename van wijlen Pieter van de Bergh, koopman, huis, erf en hof overdraagt aan Leonard Lichteveld.
368. Archief der Abdij van Bern bij Heeswijk, „Otto van den Boetselaer van Asperen, zoon van Wessel en Judith van Mol, Vrouwe van Duuren, van Kapelle, overleden 25 Juli 1552".
369. Extract uit het Register van Momberstellingen en erfuitingen der stad Zwolle, loopende over de jaren 1736-1771: „Momboiren over het nagelaten kind van wijlen Hans Mol, 23 October 1749."
370. Extract uit het minuutregister der akten van volontaire rechtspraak der stad Zwolle, loopende over de jaren 1721-1732: „Erfgenamen van wijlen Johanna Mol, overl. 24 December 1723 te Vollenhove".
371. Weeskamerarchief - ’s Gravenhage No. 125 Reg. K. fol. 50: „Testament van 7 Januari 1552 van het echtpaar Pieter Arentsz. van Bolgersteyn en Barbeke Mols".
372. Naamdragers Mol, die blijkens vertrouwelijk rondschrijven van den Minister van Justitie aan Burgemeesters in het jaar 1940 uitgesloten zijn van het kiesrecht.
373. Akte van Notaris Calcoen, No. 87 te Amsterdam, 14 November 1753. „Contract tusschen Willem Ouwater en Frederik Hendrik Moll, chirurgijn te Nieuwendam inzake diens aanstelling op een plantage in Suriname".
374. Schulz und Tiesler. Das alteste Bürgerbuch der Stadt Königsberg (1746-1809). Gottfried Moll, Kanzlist beim Waisengericht, aus Oletzko (O. Preuszen).
375. Winckhaus. „Das Geschlecht Moll", (Lennep) 1940.
376. Angaben Moll uit „Das Bürgerbuch der Stadt Munster 1538-1660" van Dr. Ernst Hövel.
377. Idem uit „Württemberger Familien-stiftungen", Heft 5, 1940.
IV. COURANTENARTIKELEN OVER NAAMDRAGERS
96. „Het Kasteel van Dussen" wordt „Raadhuis" (burgemeester H. Mol).
97. Steglitzer Anzeige 24 Nov. 1939 : „Werner Moll".
98. Advertentie A. Mol, Almkerk.
99. Advertentie Dr. J. Moll te Harderwijk.
100. R’damsche Courant 12 Febr. 1940: „Het ooglijdersgesticht van Dr. van Moll".
101. Berliner Zeitung 12 Febr. 1940 over: „Kommandant van het eskader bij Livorno, 20 Juli 1866, kapitein van Moll".
102. Telegraaf, Augustus 1940: „De Nederlandsche kinderen in de Ostmark" van Dr. A. de Mol van Otterloo.
103. Prof Swaen „Hollandische Falkner: Maarten, de Mol en Zonen", in „Dcutscher Falkenorden, 1939, Heft 3 en 4.
104. Van de Monde, „Tijdschrift DL I, p. 244 over de Zijdebalen, 1681 gesticht voorbij de Weerd, Utrecht, door Daniel van Mollem: zijdereederij en buitenplaats, bezongen door Arnold Hoogvliet.
105. Reichenhaller Zeitung 1940: „over den 68-jarigen burgerbrouwer Matthias Moll", die 1796 aan de dochter van Lodewijk XIV een reisgeschenk aanbood.
108. Kath. Radiogids, 6 Augustus 1939, over de plechtige Hoogmis te Eindhoven, opgedragen door pastoor E. van Mol.
107. Telegraaf, 9 Januaria 1940, over den reservemajoor Dr. W. E. de Mol, den adviseur van de Ned. Ver. tot bevordering der wetenschappelijke veredeling van siergewassen.
108. Radiobode, 2 Mei 1940: Uitzending van het lied „Ik ken een lied" van W. de Mol.
109. Veiling van teekeningen, 28 Juni 1940, Den Haag, van wijlen P. Mol.
110. Dr. A. Moll (Z. Afrika), „Vrouw moet deelnemen aan politiek" (Juli 1940).
111. Wetenschappelijke Arbeid van Dr. W. E. de Mol. (Telegraaf l November 1940).
VI. MERKWAARDIGE DOCUMENTEN EN GEDRUKTE ARTIKELEN.
96. Gedenkboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het klooster St. Anna (Oudenbosch), Rector J. Mol, 1938.
97. Gedicht van J. Moll Jb.’szn.
98. Reispas van wijlen Willem Moll, Rotterdam.
99. Patent voor Dr. Friedrich Moll, Berlijn, Juni 1939.
100. Dr. Fr. Moll, „Schutzbehandeling voor Grubenholz" (der Holzmarkt, Berlin, Augustus 1939).
101. Dr. Fr. Moll: „Die Teredinen im Congomuseum zu Tervuren" (Rev. zool. bot. Bl. 26 Augustus 1939).
102. Raadsel van Dr. Jan Gijsbert Moll, opgegeven aan Prinses Caroline van Oranje (copie).
103. Fransch gedicht voor Kerst 1939 van Suzanne en Dr. Robert Moll (Caracas).
104. Haagsche Post, 5 Dec. 1931: Puntdicht op den voetballer Mol.
105. Brieven van wijlen Mr. Hendrik Marinus Moll.
106. Telegraaf Januari 1940 over Dr. W. E. de Mol, reservemajoor, Hoofd Van de militaire waschinrichtingen van het veldleger.
107. Zaanlander, 14 Febr. 1940: C. Mol te Wormer: „Toen de Zaanbrug nog niet bestond."
108. Dordtsche Courant 1836: „Advertentie van de geboorte van een drieling van M. C. Mol, Den Bosch".
109. Over Dr. Aristides Moll te Venezuela (met portret), (Z. Amerikaansche Courant).
110. Bidprentje van Theodora de Mol.
111. Idem van Lambertus de Mol.
112. Idem van Ant. van de Wetering, echtgenoot van Antonia de Mol.
113. Idem van Petronella de Mol.
114. Idem van Theodorus de Mol.
115. Idem van Theodora Maria de Mol.
116. Idem van Martinus Heerkens, echtgenoot van Adriana de Mol.
117. Idem van Henrica de Mol.
118. Idem van Wilhelmina de Mol, echtgenoote van Joh. Maas.
119. Idem van Joris Biemans, echtg. van Johanna de Mol. (allen te Dinther, N.Br.).
120. Betoog van Mr. Johan Mol, 1744, Den Haag, over het substituut-griffierschap (10 bladz.).
121. Dagvaarding van den Ambtenaar van het O.M. van 29 Oct. 1940 en oproeping van Dr. W. H. Moll, om als tolk te fungeeren bij het Kantongerecht op 14 Nov. 1940.
VIII. DOOR NAAMDRAGERS GESCHREVEN WERKEN.
210. Prof. Dr. W. Moll, „Het kerkelijk leven der Christenen der zes eerste eeuwen", 2 dln., 1855.
211-213. Prof. Dr. W. Moll, P. J. Veth en F. J. Domela Nieuwenhuis: „Bijbelsch Woordenboek", dl. I 1852, dl. II 1855, dl. III 1859.
214. Prof. Dr. W. Moll, „Kalender voor Protestanten", 1856-1858.
215. Prof. Dr. W. Moll, „Angelus Merula", 1851.
216. Prof. Dr. W. Moll, J. v. Lennep en J. ter Gouw, „Nederlands Geschiedenis en Volksleven", 1880.
217. Dr. W. Moll, „Willem Moll als hoogleeraar te Amsterdam (1846- 1879) I (overdruk uit Nederl. Arch. voor Kerkgeschiedenis), dl. XXXII, afl. l, 1940.
218-219. Dr. W. E. de Mol, „Herba To~ piaria", Oct. en Sept. 1939.
220. Dr. Adolf Moll, „Deutschland, Deutschland über alles", (Hoffmann von Fallersleben - Haydn), 1935.
221. Dr. A. Moll, „Das Schleswig Holstein Lied", 1936.
222. Dr. W. Moll, Diss. „De rechten van den Heer van Bergen op Zoom", (Akad. proefschrift 1915).
223. Herbert Moll, „Thomson verhört die Prima", Roman 1939.
224. H. Moll (Huizen), Schetsen, 1940.
225. Dr. Fr. Moll, „Die Teredinen im Kon. Museum zu Brussel", 1940.
227. Dr. W. H. Moll, „Geslachtstafel Moll, Stam Achterhoek", 1940.
228. Herbert Moll, „Mord an Dawsson", Roman 1939.
IX. ORIGINEELE HANDTEEKENINGEN.
260. Hendrik Moll (J.’s zn.).
261. Frederik Hendrik te Gussinklo, echtgenoot van Ja. Ha. Moll.
262. Willem Moll (C.’s zn.).
263. Leendert Vuyk, echtgen. v. G. Moll.
264. Hendrik Marinus Moll (J.’s zn.).
265. Frederik Jan Moll (G.’s zn.).
266. Cornelis Moll Schnitzler (Ch. M.’ zn.).
267. Hendrikus Johannes Moll (H. J.’s zn.).
268. Johannes Mol (J.’s zn.).
269. Johannes Mol (L.’s zn.).
270. Johannes Abraham Adriaan Mol (M. C.’s zn.).
271. Cornelis Mol (H.’s zn.).
272. Jan Mol (S.’s zn.).
273. Simon Mol (J.’s zn.).
274. Helena J. C. Mol (A. M.’s dr.).
275. August Ferdinand Moll (J. C.’s zn.).
276. Hendrik Moll (E. J.’s zn.).
277. Cornelis Evert Ernst Moll (P.’s zn.).
278. Pieter Moll (J.’s zn.).
279. Siegfried Moll (Dr. A.’s zn).
280. Evert Mol (E.’s zn.).
281. Pieter Mol (A.’s zn.).
282. Antonie Willem Moll (P. Br.’s zn.).
283. Antonie Willem van der Hammen (zoon van Ma. Ha. Moll).
284. Jan Clementse Mol (Cl.’s zn.). + 1650
285 Willem Moll (J. W.’s zn.).
286. Antoinette Maria Mol (H. C.’s dr.).
287. Adriaan Mol (P.’s zn.).
288. Thea Sophie Moll (O. E. G.’s dr.).
289. Jan Pieter Mol (A.’s zn.).
290. Henricus Gerardus Franciscus van Moll (J. C. J.’s zn.).
291. Hendrik Moll (T.’s zn.).
292. Jan Pieter Mol (A.’s zn.).
293. Jan de Leeuw, (echtgen. van Caecilia Mol).
294. Helmut Moll.
295. Johannes Mol.
296. C.. ..... J.. .".... van Mol.
297. Gerson Mol.
298. Dirk Mol.
299. A. A. M. Mol.
300. J. Mol (J.’s zn.).
X. PORTRETTEN, FOTO’s, KIEKJES.
227. Rector J. Mol, Oudenbosch, foto.
228. Willem Moll (C.’s zn.).
229. Helena Katharina Moll (J. H.’s do.).
230. Klara Maria Moll (J. C.’s do.)
231. Molen „De Mol", Wormer.
232. Molen „de Mol", Wormerveer, 1700.
233. Hendrikje Pleizier en Teunis Mol (J.’s zn.), groote foto.
234. Moll (Breda) en echtgen., gerepatrieerde vluchtelingen, Aug. 1940.
235. Hendrikje Moll, te Huizen.
236. Hendrik Moll, te Huizen.
237. Jannetje Moll, te Huizen.
238. Jacob Moll, te Huizen.
239. Jan Pieter Mol (A.’s zn.).
240. Johan Machiel Mol aan het Wesstelijk front 1917, als vliegenier voor Amerika.
241-244. Idem nog 4 kiekjes van Johan Machiel Mol.
245. Nota van huisvesting voor evacuatie, Hoogwoud 1940 voor gezin Dr. W. H. Moll.
246. Le vol du Héron (valkenier Mollen), (Deutscher Falkenorden 1939), Heft 3-4, foto.
247. Kommerzienrat Leonhard Moll, 70 jaar, (Aug. 1940.).
248. Portret Dr. A. Moll, Rondebosch, Transvaal (Juli 1940).
XI. ZEGELS, STEMPELS, VIGNETTEN, RECLAMES, VISITEKAARTJES, MERKEN, ENZ.
51. P. Mol A.zn., Koog a.d. Zaan.
52. W. Moll, Rotterdam, jublileum, 2 exemplaren.
53. Machiel Mol, Vierpolders.
54. Andries Mol, Stampersgat.
55. Genealogische Vereeniging „Mol(l)", Den Haag. 56 Dr. W. E. de Mol, Amsterdam.
57. A. Mol, Hoofd der School te Almkerk.
58. Gebr. Mol, Blaakschendijk.
59. Jan Lambert Mol, Zwolle.
60. Tijmen Mol, Huizen.
61. Jan de Leeuw, Born.
62. Jan Pieter Mol (A.’s zn.).
63. Copie zegel van den Hoofdschout van Blokzijl, Jan Moll, 1795.
ONDER RECLAMES.
35. Transportonderneming W. Moll, Rotterdam, 2 Ex.
36. W. A. v. Setten, Rotterdam (echtgenoot van Florentiena Moll).
37. Mol-Tichelman, Breda.
38. Moll’s Likdoornstift, Den Haag.
XII. GENEALOGISCHE WERKEN EN TIJDSCHRIFTEN.
79. K. O’Meara, „Un salon a Paris (Mad.me Mohl et ses intimes), Paris 1886.
80. C. Pijnacker Hordijk, „Rechtsbronnen der stad Zutfen van het begin der 14e tot 2e helft 16e eeuw", 1881.
81. A. Brants, „Geschiedenis der Geldersche plooierijen", Diss. 1874.
82. P. N. v. Doorninck, „Inventaris van het oud archief van Ampsen", 1897.
83. Dr. K. Wülfrath und H. C. Scheibler, „Westdeutsche Ahnentafeln, I, 1930.
84. Dr. J. C. van Slee, „De illustre school te Deventer, van 1630-1878", met register op het Album Studiosorum, 1916.
85. Ds. A. C. J. v. d. Kemp, „Kerkelijk leven te Arnhem 1578-1815", 1896.
86. „Geldersche leenen in Overijsel", (anoniem).
87. A. J. C. Kremer, „Hoorigen, vrijen en adel", 1891.
88. Prof. Dr. H. Brugmans, „Amsterdam in de gouden eeuw", (2dln.).
8S. Gelre, „Bijdragen en mededeelingen", 1940.
90. A. v. d. Hoeven en J. van Toll, „Van Dietschen Stam". Plan van uitgave.
91. Idem „Molhuysen".
92. Idem „Happel".
93. Idem „v. d. Vecht".
94. Idem „Slob".
95. Idem „v. d. Lip".
96. „Ons Blazoen", „Waarom Geslachtkunde?"
97. Idem, „Stichting Nederland’s Stamboek.
98. Jurriaan van Toll, „Iets over Heer Arend van Gent".
99. Jurriaan van Toll, „Een en ander over Giessendam".
XIII. VOLLEDIGE BURGERLIJKE STAND-„MOL(L)" VANAF 1810.
Dinther (N.B.)
XIV. WAPENS EN DEVIEZEN.
27. Wapen in lak van Gruibingener Mollen.

2e SUPPLEMENT VAN DEN CATALOGUS VAN HET ARCHIEF „MOL(L)"

Dr. W. H. MOLL, AMERSFOORT...
III. COPIEëN VAN PROTOCOLLEN, ACTEN, ETC.
378. „Angaben" uit „Lehensbuch des Hochstiftes Augsburg, 1424 ; Zinslisten des Klosters Isny, 13-15. Jht; des Klosters Mehrerau 1291 ; die Vorarlberger Musterrolle 1621.
379. Matrikeln der Universitaten Bamberg-Altdorf-Dillingen.
380. Fiches „Mol(l)" van de N.V. Identificeering van Kerkelijke Archivalia, Ds. Knipscheer, Zaltbommel.
381. Kaartje van het centrum van de Achterhoek uit 1560.
382. Schets van het Kasteel van Gent bij Nijmegen door J. G. W. Merkes van Gendt, 1852.
383. Stamtafel van het geslacht Rosou (Roessouw) 1685-1785.
384. Resolutieboek van Schepenen van Dinther: „Benoeming van een voogd, 18 Juli 1772 over een kind van Jan Mollen en A. C. van den Heuvel.
385. Verbetering van „Schepenzegels in het gemeentearchief te Amersfoort door van Beurden", 1941.
386. De notities Mol(l) in de Jaargangen van Neerlands Patriciaat, 1912 -1938.
387. Copieën van Mol(1)-notities in de notarisprotocollen van Delft, 1600- 1900.
388. Officieële brief bij geboorteakte van Jakob Moll te Huizen, 1849.
389. Huwelijksaankondiging van Mr. P. Hazendonk en Willemina Maria Moll, 15 October 1941.
IV. COURANTENARTIKELEN OVER NAAMDRAGERS
112. „Boek en Blad" 1940: „de Mol(l)-studie".
113. St. Nicolaasfeest 1940 van het klasje van Me j. W. M. Moll.
114. „Over het Broeibedrijf te Hillegom van Dr. W. E. de Mol". (Telegraaf 8 Januari 1941).
115. „Verhooging van het vitamine C-gehalte in groenten" door Dr. W. E. de Mol. (Telegraaf, 9 Jan. 1941).
116. L. H. Moll’s Automobielen en Technisch Ind. Maatsch.ij. (Handelsblad, 10 Januari 1941).
117. Dr. Fr. Moll „Holzwirtschaft in den Tropen". Dec. 1940.
118. André Mol vermist. (Handelsblad, 23 Januari 1941).
119. „Dr. W. E. de Mol en de kweeker te Wijdenes". (Utr. en Omstr., l Februari 1941).
120. Huldiging T. Moll te Huizen (Gooische Eemlander, 9 Sept. 1940).
121. Afscheid Hendrik Moll van de Gem. Secretarie te Huizen (dito, September 1941).
122. „In Holland staat een huis" (over Johan Moll, Rotterdam, 1813. (Telegraaf 8 Aug. 1941).
123. J. J. Mol te Waarde, 80 jaar. (Zeeuwsch Landbouwblad, 1940).
124. „Matten Has"-compositie door H. Meyer (opgedragen aan Dr. W. H. Moll), 1925.
125. Ewald Moll „Festschriften". (Technische Zeitung, Juli 1928).
126. Aankondiging huwelijk van Dr. Ir. Fr. Moll en L. Klein. (Berlin, April 1941).
127. Kleine Zeitung, 11 Sept. 1941 „Geheimnisse einer Straszentafel" (het Maria-Theresia Denkmal van Balthasar Moll).
128. „De Gids", III, 1869; Bibliografisch Album, p. 364. W. Moll: „Berigten aangaande den staat van het Kerkgezang in Nederland, tijdens de opkomst en den bloei der Oud-Nederl. Muziekschool", door v. R.
VIII.
229. Dr. W. Moll „Willem Moll als hoogleeraar te Amsterdam, II. (Overdruk N. Arch. XXXII, dl. 2, 1940).
230. Herbert Moll „Das tödliche Schachspiel", 1940.
231. Prof. G. Moll „Geschiedkundig onderzoek naar de eerste uitvinders des verrekijkers’", 1821.
232. J. Mol „Jan Kroonenburg", Jongensboek (Boekcentrale).
233. Prof. Dr. W. N. de Moll „L’art de guérir les hernies", 1827. Liège.
234. J. de Mol „Huwelijksdoolhof of doolende trouwzucht", Amsterdam, 1677 (geb.).
235-237. Herba Topiaria. Juli en Nov. 1940, April 1941. Dr. W. E, de Mol.
238. Dr. W. E. de Mol, „Genetische en morphologische Studies", 1939.
239. Dr. W. E. de Mol, „Ueber Modifikationen" 1940.
240. Dr. W. E. de Mol, „Das frühere Blühen der Tulpen", 1940.
241. Dr. W. E. de Mol, „Morph. und cytol. Abweichungen", 1939.
242. Dr. W. E. de Mol, „Fortgesetzte Untersuchungen, 1941.
IX. ORIGINEELE HANDTEEKENINGEN.
301. Gerrit Mol (C.’s zn.)v
302. Marinus Jan Mol (G.’s zn.).
303. Cornelis Mol (G.’s zn.).
304. Herbert Paul Afred Moll (F. K. Th.’s zn.).
305. Adriana Elisabeth Mol (W.’s dr.).
306. Gerrit Mol.
307. Johanna Mol (G.’s zn.).
308. Siegfried Moll (J.’s zn.).
309. Johan Willem Moll (A. J.’s zn.).
310. Bonidace Moll (E. W’s zn.).
311. Dr. Gerardus Petrus Johannes Mol (P.’s zn.).
312. Arie Moll (G.’s zn.).
313. Nelletje Moll-Kerkmeester.
314. Gerrit Moll (A.’s zn.).
315. Jannie Moll (A.’s dr.).
316. Antje Westland-Mol (G.’s dr.).
317. Pieter Westland.
318. Naatje Moll-Barmentlo.
319. Tijmen Moll (G.’s zn.).
320. Gerrit Moll (J.’s zn.).
321. Cornelia Moll-Woudstra.
322. Jannetje Moll (T.’s dr.).
323. Hendrikje Moll (T.’s dr.).
324. Jacob Moll (T.’s zn.).
325. Prof. Dr. W. N. de Moll.
X. PORTRETTEN, FOTO’s, KIEKJES.
249. Afbeelding van aquarel van 2 oliemolens te Wormerveer van G. Mol (Nederl. Fabrikaat, 20 Aug. 1940).
250-251. 2 aquarellen van Gerrit Moll (Wormerveer).
252. Foto van F. W. L. Mol en Wilh.a. Bedeker (Deventer).
253. Aquarel: 5 molens (Gerrit Mol).
254. Foto van Gerrit Mol (Czn.)
255. Portret van Prof. Dr. G. Moll.
256. Steendrukfoto van Prof. Dr. W. Moll.
257. Hendrik Moll, Huizen, foto.
258. Gosen Moll, Huizen, foto.
259. Etsafdruk van Tymen Moll.
260. Idem.
261. Portret Gerrit Moll en Naatje Barmentlo.
262. Kinderen van P. Westland en Antje Moll (foto).
263. Pieter Westland en Antje Moll (foto).
264. Antje Westland-Moll (foto).
265. Neeltje Moll-Kerkmeester (foto).
266. Klazina Lamberta Moll (A.’s dr.), foto.
267. Jan Moll en Christina Jongerden en kinderen (foto).
268-270. Drie foto’s van Gymnasiumklassen, 1941 met N. J. Moll en Dr. W. H. Moll.
271. Gevelfoto van Oude Waal, 2 te Amterdam, met inscriptie „Mol-Queren".
XI. ZEGELS, STEMPELS, VIGNETTEN, RECLAMES, VISITEKAARTJES, MERKEN, ENZ.

Zegels, stempels.
64. Dr. Nikolaas Moll, Staatsanwalt.
65. Dr. W. Moll, Den Haag.
66. T. Moll, Huizen.
67. Catalogus Gooische Schilderstentoonstelling. Laren, 1938 (T. Moll).
68. Dr. W. E. de Mol, Amsterdam. ..
69. „Firma Mols", Rijwielhandel, Haarlem. Reclames.
39. W. Moll, Voorburg.
Voorwerpen.
14. Zilveren medaille, door de Gemeente Amersfoort uitgereikt, met begeleidend schrijven bij gelegenheid van zijn 25-jarige ambtsvervulling als leeraar aan het Gymnasium, 7 Sept. 1941, aan Dr. W. H. Moll.
XII. GENEALOGISCHE WERKEN EN TIJDSCHRIFTEN.
100. „Die Haghe", 1922.
101. J. Smit: „Den Haag in den Geuzentijd", 1922.
102. Dr. Schotel, „de Illustre School in Dordrecht", 1857.
103. J. H. W. Unger, „De Regeering van Rotterdam", 1328-1892.
104. J. A. Worp, „Joan van Pfaffenrode".
105. J. P. Michell, „Pieter Nieuwland".
106. H. J. Lenderink, „Het Blindenwezen in en buiten Nederland", 1904 (met foto’s van Dr. van Moll en Dr. W. H. Moll).
107-127. J. Kok, „Vaderlandsch Woordenboek", 1786, 19 dln. geb.
128. R. Fruin, „Het archief der stad Reymerswaal", 1897.
129. Hugenottenverein: „Wanderung in die Heimat der Hugenotten", Januari, 1941.
130. Dr. E. van Beresteijn, „Nieuwe Kerk te Delft: Grafmonumenten en grafzerken in het Koor, 1936.
131. Album Academicum van het Athenaeum Illustre en van de Universiteit te Amsterdam, 1632-1882.
132. „Gelre". Bijdragen en Mededeelingen, 1941. Bd. XLIV.
133. Tweede serie afbeeldingen van Oud Deventer.
134. Dr. Z. Regeling, „Het ontstaan van Amersfoort", 1941.
135. Talpa, Jaargang 1941.
OCTOBER, 1941.

3e SUPPLEMENT VAN DEN CATALOGUS VAN HET ARCHIEF „MOL(L)"
Dr. W. H. MOLL, AMERSFOORT.
I. VOLLEDIG OF GEDEELTELIJK BEWERKTE STAMTAFELS
95. Zwollekerspel.
96. Uden.
97. Dinther.
98. Warendorff.
99. Schinveld.
100. Uitbreiding Lennep.
101. Uitbreiding Princenhage.
102. Lübeck.
103. Den Helder (uitbreiding).
II. OUD-ARCHIEF-MOL(L) DER GEMEENTEN:
51. Dinther (vervolg).
52. Maastricht (vervolg).
III. COPIEëN VAN PROTOCOLLEN, ACTEN, ETC.
390. Actes van rectoren van „Altare beate Marie" te Rythoven, 26-6-1475 (Henricus de Moll).
391. Copie v. d. Resolutie der Schepenen van Dinther, 2-5-1804 (Leonardus Arie Mollen).
392. Actes v. h. gerecht te Frankfurt betreffende H. Moll, Huizen.
393. Acte uit het Transportboek van Amersfoort, 17-7-1788 (over Anthony en Everharda Mol).
394. Octrooi voor Cornelis Ariensz Mol (Delft) voor kunstmarmer voor schalen 31-5-1646.
395. Idem voor Paul de Moll, Jansz. (Brussel) voor olie tegen roesten van wapenen, 11-9-1595.
396. Ambtelijke verklaring van de Gemeente Remscheid-Lennep, om ter eere der Familie Moll den „Moll-platz" te stichten, 21-12-1935.
397. Alliantie Melchior-Moll (2-2-1922).
398. Fotocopie van de huwelijksakte van 5-5-1823. W. Moll en W. M. Ketz.
399. Fotocopie van de huwelijksakte van J. D. B. Moll en W. H. Arentse van 5-9-1857.
400. Fotocopie van de huwelijksakte van W. H. Moll en A. G. S. Kollewijn, van 4-4-1912.
401. Fotocopie van de huwelijksakte van P. Hazendonk en W. M. Moll, van 6-11-1941.
402. Matrikeln Marburger Universitat.
403. Archief Leeuwarden : Uitbreiding alliantie Moll-Gorter.
404. Notities uit grafboeken van Amstelveen.
405. Notities uit doopboeken van Grave.
406. Notities uit de Allgauer Heimatbücher. 15e eeuw.
407. Notities uit de Vorarlberger Musterrolle van 1621.
408. Moll-geslacht uit Bonn-Messdorf (18e eeuw).
409-415. Fotocopiëen van Acten Magistraal van Stadt en lande van Breda en van Notarieële Akten van de Schepenbank van Breda van 1594- 1610 over Jan Gerrit Jorisz. van Mol en zijn huisvrouw Adriana Willem Jan Hulshoutsdochter.
416. Familienschein van David Pieter Brunner (Betovergrootvader van A. G. S. Kollewijn. (Winterthur, Schweiz), tot 1560.
IV. COURANTENARTIKELEN OVER NAAMDRAGERS

129. Recensie in Handelsblad van Januari 1942 (Albert Moll, danser).
130. Handelsblad 1942: Dr. W. E. de Mol, „Oud-Animisme en moderne Biochemie".
131. Handelsblad 26-3-1942: „Een stad voor een volk" (Karel Mollen herdacht).
132. Handelsblad 22-4-1942: „Werk van het Internationale Roode-Kruis-comité, (Prof. Dr. R. Moll, Caracas).
133. N. Holl. Courant van 10-6-1942 over Expositie Walvischvaart, (Thijs Mol).
134. Handelsblad, 4-7-1942. Prijsuitdeeling aan het Gymnasium te Utrecht (J. W. Moll).
135. Brabantsch Nieuwsblad van 11-9-42; 15-9-’42 en 30-9-’42, over Tijdschrift „Talpa" en „Vereeniging „Mol(l)".
136. N. Brab. Courant van 9-6-’42, Zilveren priester jubileum van E. van Mol te Woensel.
137. Dr. W. E. de Mol, „Volkstuin en oroductieslag" 1941.
138. Handelsblad, 24-10-’42 ..Recensie „Kunst van den schilder", E. Moll).
V.
98. Geboortekaart van Marie Mol (H. A. H. Mol’s dr.), 2-3-1942.
99. Vier verzen van C. Moll, Ds. J. Moll, Dr. A. Moll en W. C. Moll (Leiden 1805).
100. Overlijdensbericht van N. Barmentlo (wed. G. Moll), 22-6-1942.
101. Overlijdensbericht van Pietcr Oberg (wed. G. Mol, Kampen), 12-1-1890.
102. Examenbericht Heilgymn. en Massage, 2e deel, 23-12-1941 (A. G. Moll).
103. Examenbericht Heilgymn. en Massage, 3e deel, 3-7-’42 (A. G. Moll) en ontslag Leeraar Gymnasium Dr. W. H. Moll (Amersf. Courant).
104. „Die Sache mit Trix", Kriminalroman van Tokarski, met als figuur „Grete Moll" (Berl. 111. Zeit. 1941).
105. Bidprentje Henrica de Mol (echtg. van M. Rijkers, 1863-1930).
106. „De Mol van Bakel" (satyrische vertelling, Brab. Courant 1942).
VI. MERKWAARDIGE DOCUMENTEN EN GEDRUKTE ARTIKELEN.
122. Copie nota van aan Dr. W. H. Moll, toekomend honorarium voor vertaling van proces-verbaal, van het Kantongerecht 10-4-’42.
123. Gedicht van Inge Moll.
124. Menu huwelijksdiner 6-11-1941 (Mr. P. Hazendonk en W. M. Moll).
VIII. DOOR NAAMDRAGERS GESCHREVEN WERKEN.
243. W. Moll, „Berigten aangaande den staat van het Kerkgezang in Nederland", Amsterdam, 1868.
244. J. W. Moll, „Handboek der Plantkunde".
245. Thijs Mol, „Acta cetologica", 1942.
246. Dr. W. H. Moll, „Stamtafel St. Maartensdijk-Scherpenisse", geb. 1941.
247. Dr. W. H. Moll, „Stamtafel Velp", geb. 1942.
IX. ORIGINEELE HANDTEEKENINGEN.
326. Mathijs Jacobus Mol (P. M. J. Mol’s zn.).
327. E. Moll-Klein
328. Dr. A. Th. Moll (J’s zn.).
329. Albert Mol (A. M. Mol’s zn.).
330. A. Gerbrands (schoonmoeder van W. Moll (H’s zn.).
331. H. Moll (D’s zn.).
332. D. Moll (H’s zn.).
333. D. J. R. Moll (H’s zn.).
334. W. Arentse (schoonvader van J. D. B. Moll).
335 C. J. J. Mol (L. Mol’s zn.).
336. J. C. A. Mol (A. A. Mol’s zn.).
337. H. A. A. M. Moll-van Wartenberg (St. Lennep).
338. A. G. Brunner.
339. Jacobus van Wijk.
340. Dr. R. van Wijk.
341. C. Mol (P. Mol’s zn.).
342. H. M. C. de Mol (H. F.’s dr.).
X. PORTRETTEN, FOTO’s, KIEKJES.
272. Krantenfoto v. d. 100-jarige W. Mol -Kroeskamp, 1942.
273. Idem de 3 Mollen (1683 A’dam).
274. Maria Landstra (Moeder van 275).
275. Hiltje de Mol-Moncourt (J. L.’s dr.).
276. Sterfhuis van idem.
277. Familie Speets (Gerritje Moll’s dr.).
278. Serie van vele foto’s: huwelijk W. M. Moll, 6-11-1941.
279. Geboortehuis van W. H. Arentse (echtg. van J. D. R. Moll).
280. J. C. A. Mol (A. A. Mol’s zn.).
281. Amelia Godefrida Brunner (Betovergrootmoeder van A. G. S. Kollewijn (echtgen van Dr. W. H. Moll).
282. M. J. Mol (Jac. Mol’s zn.).
283.Thijs Mol (kleinzoon van vorigen).
284. Afdruk lithografie „de Leuvenhaven", E. Moll.
XI. ZEGELS, STEMPELS, VIGNETTEN, RECLAMES, VISITEKAARTJES, MERKEN, ENZ.
Onder stempels :

70. J. C. A. Mol (A. A. Mol’s zn.).
71. C. J . J. Mol (L. Mol’s zn.).
72. H Moll (G Moll’s zn.).
73. J. M. Mol (M. J.’s zn.).
Onder vignetten :
24. Klaas Mol, Uitgever Alkmaar 1713, met inscriptie: „Quod vulga premit victum praebet".
25. Idem: cliché er van.
XII. GENEALOGISCHE WERKEN EN TIJDSCHRIFTEN.
136.Dr. Leyden en Dr. Regelink, „Over het ontstaan van Amersfoort". Repliek (Nov. 1941).
137. Jhr. Dr. Graswinckel en Mr. Hardenberg: „Het Archief v. h. Kasteel Rechteren", 194]
138 Jaargang 1942 „Talpa".
139. Gelre, Bijdragen en Mededeelingen Dl. XLV, 1942.
140. Idem, Grondslagen van de bibliographie van Gelderland, 2e vervol 4-deel, 1942.
141-145 Overijselsche Almanak van 1839 - 1840 - 1841 - 1842 - 1847.
146. Walther Scott (A. Montémont), „Histoire d’Ecosse", 1837.
147. Hist. Genootschap Nieuwe Serie, 6, „Bronnen van de Geschiedenis der Nederlanden. Kronijk van een ongenoemden geestelijke", 1867.
OCTOBER 1942.

© Jan Wies 2022 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Sponsored by Clic2connect