Tekst   Foto's
HOME    
uVhH 1931-32 Deel 1
uVhH 1931-32 Deel 2
uVhH 1932-33 Deel 1
uVhH 1932-33 Deel 2
uVhH 1933-34 Deel 1
uVhH 1933-34 Deel 2
uVhH 1934-35 Deel 1
uVhH 1934-35 Deel 2
uVhH 1934 Verslag
uVhH 1935-36 Deel 1
uVhH 1935-36 Deel 2
uVhH 1936-37 Deel 1
uVhH 1936-37 Deel 2
Talpa 1936-37 Deel 1
Talpa 1936-37 Deel 2
Talpa 1937-38 Deel 1
Talpa 1937-38 Deel 2
Talpa 1937-38 Deel 3
Talpa 1938-39 Deel 1
Talpa 1938-39 Deel 2
Talpa 1939-40 Deel 1
Talpa 1939-40 Deel 2
Talpa 1940-41 Deel 1
Talpa 1940-41 Deel 2
Talpa 1941-42 Deel 1
Talpa 1941-42 Deel 2
Talpa 1942-43 Deel 1
Talpa 1942-43 Deel 2
Talpa 1943-
Talpa 1946-
Talpa 1948-
Talpa 1949-
Catalogus Archief Deel 1
Catalogus Archief Deel 2
Catalogus Archief Deel 3
Fam Mol Stam Hekelingen 1
Fam Mol Stam Hekelingen 2
Fam Moll Stam Velp Deel 1
Fam Moll Stam Velp Deel 2
Fam Moll Stam Velp Deel 3
Fam Mol Zeeland Deel 1
Fam Mol Zeeland Deel 2
Fam Mol Zeeland Deel 3
Fam Mol Zeeland Deel 4

TALPA
DRIEMAANDELIJKSCH TIJDSCHRIFT DER GENEALOGISCHE VEREENIGING „MOL(L)"
OPGERICHT 19 MEI 1936
REDACTIE: J. v. OLDENBARNEVELTLAAN 21, AMERSFOORT
8e jaargang No. 31       1 JULI 1946

MEDEDEELINGEN VAN HET BESTUUR.
De 12e Alg. Ledenvergadering had 15 Juni in Utrecht plaats. Acht personen waren aanwezig: alle verslagen werden goedgekeurd. Het nieuwe Bestuur is als volgt samengesteld :
De heer J. H. A. Mol, Sportlaan 158, Den Haag, Voorzitter; de heer A. Mol, Suikerfabriek, Stampersgat, Ondervoorzitter; de heer H. A. H. Mol, Houtrustlaan 24, Den Haag, Penningmeester; de heer Dr. W. H. Moll, Oldenbarneveltlaan 21, Amersfoort. Secretaris-Archivaris; de heeren G. van der Zanden, M. Mol, Vierpolders en H. J. E. Moll, oud-resident, Schiedamschestraatweg 234, Kethel bij Schiedam, zijn benoemd tot Bestuursleden zonder functie.
Als nieuwe Leden traden toe: de heer J. J. Mol, Langeweg 132, Zevenbergen (St. Oudelande-Baarland) en de heer H. Moll, Havikstraat 73bis, Utrecht, (St. Achterhoek), terwijl de heer W. A. Mol, Voorschoten, Narcisstraat 2, (St. Hekelingen) zijn donateur-schap in lidmaatschap deed overgaan; bovendien werd donateur: de heer N. J. Moll, chem. stud., W. Barentsstr. 40, Utrecht. (St. Achterhoek).
Het Gironummer van der Penningmeester is nog 331491, Houtrustlaan 24, Den Haag.
De Vereeniging (opgericht 19 Mei 1936) bestaat nu, onder stille herdenking van dit feit, 10 jaren. Het Bestuur besloot met algemeene stemmen tot voortzetting van de uitgave „Talpa". Het orgaan verschijnt dus weer, nadat het twee en een half jaar als een winterslaap houdende mol gedwongen was tot zwijgen. „Talpa" herrijst en we kunnen niet anders dan met vreugde dit feit begroeten! Met enorme moeite is het den redacteur gelukt, nog ruim drie jaren ondanks de beruchte ,,Sibbekunde"-campagne, het blad in stand te houden. Toen moest het zwijgen, maar het werk der Vereeniging was niet dood. Tijdens de bange, drukkende bezettingsjaren werd met groote inspanning het Archief der Vereeniging voltooid, dank zij de bijzonder groote finantieële medewerking van de Bestuursleden en van nog enkele Leden! Van deze plaats brengen we die gulle gevers hartelijken dank! Gezien echter het feit, dat alle buitenlandsche contributies en die beliepen in de vijf oorlogsjaren een bedrag van driehonderd gulden, achterwege bleven, is het de taak der leden, thans meer dan ooit, nieuwe leden en donateurs te werven, en door vrijwillige bijdragen de voortdurende uitgave van „Talpa", waarvan de kosten sinds 1940 verdubbeld zijn, mogelijk te maken en de kas der Vereeniging te schragen. zooveel ze maar kunnen. Vergeten de Leden niet, dat buiten hun geregelde inzending van mutaties in hun familie (!!), eindelijk eens weer voor leges voor burgerlijke standaanvragen, daar naast voor aankoop van materiaal aan papier, voor de noodige porti, geld in de kas behoort te zijn. Laat er nu eens werkelijk „schot zitten" in den opbouw van onze Vereeniging en geeft met gulle hand! Voorts past ons nog een woord van hartelijk meeleven met hen, die in den oorlog offers hebben te betreuren door het verlies van familieleden, of die zelf door den oorlog hebben geleden! Aanvaarden wij dan allen, hoe drukkend de omstandigheden ook zijn, onze taak en onze plicht, te leven, dus te werken!
Namens het Bestuur: DE SECRETARIS.

PIAE MEMORIAE
Willemina Maria van der Zanden-Moll,
9 October 1858 Bathmen—27 Mei 1945 Amersfoort.
Ons voegt een eerbiedig herdenken van haar, die van af de oprichting eener Vereeniging-,,Mol(l)", van 1930 tot aan haar verscheiden een trouw lid er van was, vol belangstelling vele vergaderingen bezocht en geschriften der Vereeniging met interesse las, ons oudste lid! Trouw, energie en liefde, in die teekenen leefde zij; trouw, energiek en liefdevol deed zij haar plicht in het in 1881 vaderlooze gezin, was zij de rechterhand van onze Moeder. Wij jongeren hebben oneindig veel aan onze oudste zuster te danken, die ons opvoedde en ons verstandelijke leiding gaf, niet enkel, maar ook menige bloem op ons pad strooide door zoovele heerlijke gaven en lieve attenties. Als onderwijzeres van 15 September 1879 tot 3 November 1896 te Deventer, daarna tot l October 1901 aan de MULO-school te Dieren, was zij zeer bemind door haar leerlingen, alsmede door de velen, aan wie zij privaatlessen gaf. Liefdevolle, trouwe gade was zij haar man van 23 Juli 1903 tot aan haar einde. Een ijzeren constitutie bezat zij niet, maar dapper volhardend overwon zij lastige kwalen. Haast wonderlijk: zij had geen bril, noch gehoorapparaat, noch gebit, noch kruk noodig. Na enkele reizen naar Duitschland en België, maakte ze nog een reis naar Engeland in haar tachtigste jaar en zag zij nooit op tegen moeilijke tochten of verre wandelingen. Kranig bestierde zij haar huishouden zonder ooit eenige hulp van dienstboden. Haar omgeving kwam ze steeds met innige liefde tegemoet, talloos waren de vrienden en vriendinnen gedurende haar geheele leven. De oorlogsellende sloopte haar krachten, na den droeven winter van 1944 moest zij het opgeven: wij nabestaanden leden in haar heengaan een onherstelbaar verlies! Wij achten het een voorrecht, haar onze zuster te mogen noemen, wij meenen ook. dat de Vereeniging in haar oudste lid een groote steun verloren heeft, en het past ons allen, eerbiedige hulde te brengen aan de nagedachtenis van Willemina Maria van der Zanden-Moll.
Dr. W. H. MOLL. Secretaris.

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Jacoba Lena Pieternella Mol. Ginneken, 28 Januari. 1940.
Geboren: Gabriël Adriaan Pieter Mol, Zevenbergen, 24 Mei 1941.
Geboren: Adriana Elisabeth Mol, Zevenbergen, 13 Juli. 1943.
Geboren: Jan Johannes Mol, Zevenbergen. 1 Februari, 1945.
(Allen kinderen van Jan Johannes Mol en Elisabeth Pieternella de Neve. (St. Oudelande - Baarland)
Geboren: Greetje Gijsberta Moll. Huizen. 11 November 1943, dochter van Gijsbert Moll en Grietje Vos. (St. Achterhoek.)
Geboren: Andriette Nicoline Catharina Gelderman, A’dam. 10 December 1943, dochter van Johannes Antonie Gelderman en Jantina Hendrica Moll. (St. Achterhoek.)
Geboren: Hennie Kerkmeester, Huizen, 14 Maart, 1944, dochter van Cornelis Kerkmeester en Johanna Moll. (St Achterhoek.)
Geboren: Gerrit Willem Schaap. Huizen, 29 December. 1943, zoon van Harmen Schaap en Gerritje Moll. (St. Achterhoek.)
Geboren: Johannes de Mol, Batavia. 25 September, 1940 en Gustaaf Alexander de Mol, Buitenzorg, 6 Februari. 1943, zonen van Ir. Gustaaf Alexander de Mol en Johanna Henriette Mulder. (St. Belle . Amsterdam.)
Geboren: Hermina Jentina Moll, Amsterdam, 2 April, 1945, dochter van Drs. Antonie Willem Moll en Hermina Jentine Speek. (St. Achterhoek.)
Geboren: Reinier Moll, Huizen. 15 October, 1943 en Gerard Moll, Huizen, 19 Maart, 1945, zonen van Gerrit Moll en Geertje Schaap. (St. Achterhoek.)
Geboren: Gerard Moll, Huizen, 7 Januari, 1945, zoon van Hendrik Moll en Geertje Schipper. (St. Achterhoek.)
Gehuwd: Huizen, 25 November 1943: Klaas Moll, schilder te Huizen, zoon van Jakob Moll en Nelletje Kriek en Heintje Schram, dochter van Hendrik Schram en Gijsbertje Schaap. (St. Achterhoek)
Gehuwd: Huizen. 16 Mei 1944: Annetje Moll. dochter van Klaas Moll en Pietertje Rebel, en Cornelis Doorn, zoon van Cornelis Deern en Nelletje Veerman. (St. Achterhoek.)
Gehuwd: Steenbergen. 15 Maart, 1939: Jan Johannes Mol, landbouwer. zoon van Adriaan Mol en Jacoba Johanna  de Roo en Elisabeth Pieternella de Neve, dochter van Gabriël Gerard de Neve en Lena Digna Kodde. (St. Oudelande - Baarland.)
Gehuwd: Kapelle, 30 Augustus. 1934: Johannes Mol, landbouwer. (zoon van dezelfde ouders) en Janna Dees. (St. Oudelande - Baarland.)
Gehuwd: Kapelle, 9 Juli. 1943: Piet Mol, landbouwer, (zoon van dezelfde ouders) en Ebrina Dieleman. (St. Oudelande - Baarland.)
Gehuwd: Voorschoten, Juni, 1944: Gerrit Mol, handelsreiziger. zoon van Arie Mol en Pieterken Elisabeth Goemaat en Dieuwertje Minnee dochter van Gerrit Jan Minnee en Anna Sara de Mooy. (St. Hekelingen.)
Gehuwd: Zwijndrecht, 20 Maart, 1946. Jannigje Mol, dochter van Willem Johannes Mol en Dina Kooiman, en Karel v. d. Wetering, kantoorbediende. (St. Scherpenisse . Sint Maartensdijk.)
Overleden: Spijkenisse, Juli, 1942: Magdalena Mol, oud 54 jaren, echtgen. van Cornelis Rokus Hoogenboom; dochter van Gerrit Mol en Neeltje van den Berg. (St. Hekelingen)
Overleden: Vught, 5 September, 1944: (gefusilleerd) Franciscus Cornelis Paulus Mol, oud 47 jaren, administrateur, echtgen. van Geertruida Maria Karels, en zoon van Theodorus Antonius Mol en Theodora Gerrits. (St. Oudenbosch)
Overleden: Vught, Maart, 1944: (gefusilleerd) Cornelis Jan Mol, oud 58 jaar, echtgen. van Pieternella van Andel, en zoon van Arie Mol en Pieterken Elisabeth Goemaat. (St. Hekelingen )
Overleden: Wolfheze, 17 September, 1944: (gedood bij bombardement) Adolf Albertus Ferdinand de Mol, oud 45 jaar. ongehuwd, zoon van wijlen Leendert Jakob de Mol en Catharina de Weille. (St. Belle - A’dam.)
Overleden: Voorschoten, 31 Maart, 1945: (tengevolge van verblijf in concentratiekamp, Duitschland [JW: Hierover schijnt twijfel te bestaan]) Pieter Willem Mol, oud 24 jaar, zoon van Arie Mol en Pieterken Elisabeth Goemaat. (St. Hekelingen.)
Overleden: Wobbelin, 4 April 1945: (aan ziekte in concentratiekamp Duitschland) Joseph Laurits Henri Moll, cand. juris, oud 27 jaar, zoon van Henri Joseph Elisa Moll en Willemine Henriette van Alsté. (St. Achterhoek)
Overleden: Huizen, 24 Januari. 1945: Gerrit Jan Boerhout, timmerman, oud 57 jr„ echtgen. van Hendrikje Moll (dochter van Jakob Moll en Jannetje Bout ) (St. Achterhoek.)
Overleden: Amsterdam, 10 Mei, 1946: Wilhelmina Bakker, oud 62 jaar. echtgen. van Pieter Brienisse Moll (zoon van Antonie Willem Moll en Hendrica Commerina van Santen) (St. Achterhoek.)
Overleden: Amersfoort, 18 Mei, 1945: Dirkje Berendina Iddink, oud 80 jaar, wed. van Jakob Mol (zoon van Jan Mol en Willempje Birkhof.) (St. Loenen, G.)
Overleden: Amersfoort, 27 Mei, 1945: Willemina Maria Moll, oud 86 jaar. echtgen. van Gerrit van der Zanden en dochter van Jan Dirk Roelof Moll en Wijmpje Hendrika Arentse. (St. Achterhoek.)
Overleden: Spijkenisse, Juli, 1945: Neeltje van den Berg, oud 87 jaar, wed. van Gerrit Mol (zoon van Cornelis Mol en Jannetje Hoorweg.) (St. Hekelingen)
Overleden: Amersfoort, 30 Januari, 1946: Pieternella Maria de Mol, oud 76 jaar, wed. van Gerrit Recourt en dochter van Johannes de Mol en Margrita Maria Verspuy. (St. Gouda.)

Vervolg van stam:
ZWAAGDIJK—WERVERSHOOF.

154. Martha Mol. geboren 29 Augustus 1919 te Wervershoof.
155. Nicolaas Mol, geboren 27 November 1921 te Wervershoof.
156. Maria Mol. geboren 14 April 1925 te Wervershoof.
157. Jacobus Gerardus Mol, geboren 7 Juni 1925 te Wervershoof. Overleden 27 februari 2013 te Lutjebroek.
IX.
Kinderen van (Zie 63.) Isedorus Mol en Dieuwertje Weel
158. Nicolaas Mol, geboren 26 November 1917 te Wervershoof overleden 26 December 1917 aldaar.
159. Meinoutje Maria Mol, geboren 25 Maart 1919 te Wervershoof.
160. Nicolaas Johannes Mol, geboren 6 October 1923 te Wervershoof.
161. Johannes Mol, geboren 29 Januari 1925 te Wervershoof.
162. Jacobus Anthonius Mol, geb. 15 Juni 1926 te Wervershoof
163. Simon Mol, geboren 25 Januari 1929 te Wervershoof, overleden 29 Januari 1929 te Wervershoof.
X.
kinderen van (Zie 71.) Nicolaas Mol en Cornelia Bijvoet
164. Johannes Mol, geboren 2 Maart 1893 te Wervershoof.
165. Christina Mol, geboren 25 October 1895 te Wervershoof. Zij huwde 16 Mei 1918 te Wervershoof met Hillebrand Sneeboer, korenmolenaar, geboren 1895 te Wognum, zoon van Joris Sneeboer en Aaltje Wittenberg.
XI.
Kinderen van (Zie 74.) Jacob Mol en Antje van Ophem
166. Johannes Mol, geboren 7 Mei 1905 te Wervershoof
167. Anna Mol, geboren 10 Maart 1907 te Wervershoof.
168. Johannes Mol, geboren 8 Februari 1909 te Wervershoof, overleden 23 November 1910 aldaar.


Niet Compleet - Laatste bladzijde van dit nummer ontbreekt

© Jan Wies 2022 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Sponsored by Clic2connect