Tekst   Foto's
HOME    
uVhH 1931-32 Deel 1
uVhH 1931-32 Deel 2
uVhH 1932-33 Deel 1
uVhH 1932-33 Deel 2
uVhH 1933-34 Deel 1
uVhH 1933-34 Deel 2
uVhH 1934-35 Deel 1
uVhH 1934-35 Deel 2
uVhH 1934 Verslag
uVhH 1935-36 Deel 1
uVhH 1935-36 Deel 2
uVhH 1936-37 Deel 1
uVhH 1936-37 Deel 2
Talpa 1936-37 Deel 1
Talpa 1936-37 Deel 2
Talpa 1937-38 Deel 1
Talpa 1937-38 Deel 2
Talpa 1937-38 Deel 3
Talpa 1938-39 Deel 1
Talpa 1938-39 Deel 2
Talpa 1939-40 Deel 1
Talpa 1939-40 Deel 2
Talpa 1940-41 Deel 1
Talpa 1940-41 Deel 2
Talpa 1941-42 Deel 1
Talpa 1941-42 Deel 2
Talpa 1942-43 Deel 1
Talpa 1942-43 Deel 2
Talpa 1943-
Talpa 1946-
Talpa 1948-
Talpa 1949-
Catalogus Archief Deel 1
Catalogus Archief Deel 2
Catalogus Archief Deel 3
Fam Mol Stam Hekelingen 1
Fam Mol Stam Hekelingen 2
Fam Moll Stam Velp Deel 1
Fam Moll Stam Velp Deel 2
Fam Moll Stam Velp Deel 3
Fam Mol Zeeland Deel 1
Fam Mol Zeeland Deel 2
Fam Mol Zeeland Deel 3
Fam Mol Zeeland Deel 4

TALPA
8e JAARGANG No. 32                     1 MAART 1948

J. H. A. MOL, voorzitter, (Sportlaan 158, tel. 338966, ’s-Gravenhage)
Dr. W. H. MOLL, secretaris, (Joh. van Oldenbarneveltlaan Amersfoort)
H. A. H. MOL, penningmeester, (Houtrustlaan 24, giro 331491, ’s Gravenhage)

AAN ONZE LEDEN, DONATEURS EN BEGUNSTIGERS.
Wanneer Uw vreugde bij het wederzien van ons bekende driemaandelijks tijdschrift TALPA even groot is als die van Uw Bestuur, dan voelen wij ons ruimschoots beloond. En wij twijfelen daar niet aan. Zeker, wij hebben ons kunnen behelpen met de U regelmatig toegezonden stencils met verenigingsnieuws; maar het oog wil ook wat en voor hen, die later hun TALPA laten inbinden, zal het ook een blijde verrassing zijn.
De laatste TALPA in druk verscheen 1 Juli 1946 (no. 31) uit financiële overwegingen slechts in voldoende oplaag voor toezending aan leden, donateurs en de daarvoor in aanmerking komende archieven. Deze TALPA echter gaat naar alle ons bekende naamdragers Mol(l), om te vertellen van het nut, doel en werk onzer Vereniging en om onze naamgenoten aan te sporen, deze arbeid ook door hun steun mogelijk te blijven maken.
Slaat met Uw Bestuur de handen ineen: werft leden, geeft ons inlichtingen, doet mee aan de "Adressen-Wedstrijd". Helpt ons om met TALPA voort te kunnen gaan (papier, drukwerk en porti zijn duur!), zodat wij weer in ruime mate familienieuws, burgerlijke stand, stamtafels en wetenswaardigs kunnen publiceren. Diegenen onder U, die tot dusver geen contact met ons hadden, wordt vriendelijk verzocht, naam, voornamen, adres, geboortedatum en -plaats en de namen hunner ouders te willen opgeven aan het Secretariaat, als hulp voor het Archief.
Het Bestuur.

AAN DE NAAMDRAGERS MOL, MOLL, MOLLS, DE MOL, DE MOLL, MOLLEN, MOLLEMA, VAN MOL, VAN MOLL, MOLMAN, ENZ. ’
Reeds sedert 1930 houden Bestuursleden der Genealogische Vereniging „Mol(l)" zich bezig met het navorsen, verzamelen en rangschikken van gegevens over onzen familienaam. Het doel dezer vereniging is volgens art. 2 harer Statuten:
a. de bewerking van de genealogieën der verschillende takken van de geslachten Mol(l) en van geslachten, een daarmee genealogisch verwante familienaam dragend; en de publicatie van voor haar leden belangrijke gegevens omtrent die genealogieën;
b. het zoveel mogelijk tegemoet komen aan de wensen van leden tot het instellen van genealogische onderzoekingen van speciale aard, mits vallende binnen het kader van de opzet der Vereniging;
c. het opwekken van belangstelling voor de genealogieën der verschillende takken van de geslachten Mol(l) en van geslachten, een daarmee genealogisch verwante familienaam dragend."
Verder zegt art. 3:
„De Vereniging tracht haar doel te bereiken, langs wettige weg, door: 1e. het bevorderen van contact tussen naamdragers: “Mol(l) en andere hiermee genealogisch verband houdende namen"; 2e. het opsporen en verwerken van genealogische gegevens; 3e. het houden van voordrachten; 4e. het aanleggen van een archief betrekking hebbende op de vereniging en op de onder art. 2 sub a genoemde genealogieën; 5e. het verspreiden van een verenigingsorgaan; 6e. andere wettige middelen."
Wat is genealogie? Wat haar doel? Wat het nut ervan? Hoe kan ieder het genealogische werk steunen? Genealogie is kennis van het geslacht. We kennen het geslacht door te weten: wie er toe behoren, hun namen en van hun leven de drie belangrijke feiten: geboorte, eventueel huwelijk en het overlijden. Sinds overoude tijden, eeuwen en eeuwen terug, vinden we als oudste literatuur: huwelijksliederen en klaagzangen om den dood, later ook geboortezangen, volstrekt niet alleen die van belangrijke, historische personen; de nomadenvolkeren der eeuwen hadden hun volksliederen, waarin de liefde en de dood bezongen werden.
Noodzakelijk zijn dan ook voor de kennis van het geslacht: de optekeningen van geboorte, huwelijk en overlijden. Waar kunnen wij die vinden? In den burgerlijken stand der gemeente- secretarieën tot ± 1810 terug, dan in de doop-, trouw- en begrafenisboeken der Rijks- en Kerkelijke archieven tot ± 1580 terug, in de acten van notarissen, in de rechtsboeken en tal van andere boeken der archieven.
En vooral de laatstgenoemde boeken en die van den burgerlijken stand geven zeer vaak licht in de beroepen en ambten, in den staat van vermogen en bezit der voorouders. Dat men bij dit onderzoek niet beperkt blijft tot een plaats, maar vrijwel in geheel ons land en zeer vaak in de aangrenzende landen en in Frankrijk en Zweden, zelfs in Afrika en in Amerika b.v. dient te zoeken, is zonder meer duidelijk, als men begrijpt, dat verhuizingen in de laatste eeuw niet alleen, maar door de 16e, 17e en 18e eeuw door oorlogen en vervolgingen nodig waren. Zo onderzoekende (tal van jaren) komt men tot overzichten, tabellen, zgn. stamtafels. We weten echter meer dan datums. We krijgen heel dikwijls een zuiver beeld van de soort van mensen, van de streek of huizen, waar ze werkten, van hun lijden - en strijden, hun teleurstellingen, maar ook van hun successen, hun huiselijke feesten en door de woorden aan hun graven gesproken van waardering van hun hun werk. Alleen van voornamen en deftigen en geleerden en rijken? Neen! Herinnerende aan het woord van Thorbecke, den kundigen minister: ..Hoeveel talenten hebben daaraan hun ontwikkeling te danken gehad, dat ze zich zelven moesten helpen?", kunnen wij ons volkomen hierbij aansluiten, waar we honderden malen de bewijzen kregen, hoe de kinderen van arme en eenvoudige burgers door volharding en plichtsgevoel opklommen op de maatschappelijke ladder en of door beleid of door studie het geslacht omhoog werkten; wat wij dan in gewone zin "omhoog" noemen, en daaronder verstaan rijk maakten.
Zo werd door ernstig onderzoek mogelijk, niet alleen namen en data te weten te komen, maar ook een kijk te krijgen op de mensen zelf. Nog vruchtbaarder was het, als we daarbij beschrijvingen in handen kregen over die personen, of zelfs levensbeschrijvingen, eigenhandig geschreven, waarin meer stond dan feiten, waar het wezen, het karakter duidelijk werden. Wij wijzen met nadruk de domme mening van de hand, die we zo dikwijls hoorden: „Och, wat zou ik nu kunnen zeggen van mijzelf en mijn ouders? We zijn maar doodeenvoudige mensen, wij beleven niets, dan dat we hard moeten werken. Al dat weten en opschrijven is maar enkel voor de rijken!" We zouden kunnen vragen: Waarvoor zijt ge dan geboren? Waarvoor is U het leven ge- schonken? Alle mensen, rijken en armen, leven niet alleen om te eten en te slapen. Iedere priester, iedere dominee zal U vertellen, dat het leven U plichten oplegt, die gij te vervullen hebt, dat we moeten streven naar deugd en eer. En als gij niet tot een Kerk behoort, dan zal het leven of de natuur of de stem van binnen U iedere dag voor ogen houden, dat er, ook voor onkerkelijke armen en rijken, waarden liggen in de eenvoudige woorden: Eert Uw Vader en Moeder!, dan zult ge bij al Uw werken van de dag, Uw kinderen trachten op te voeden in eer en deugd. Dan echter zult ge toegeven, dat dezelfde plichten hebben gerust op Uw ouders, Uw grootouders,’ Uw voorouders en dan zal U het woord van den spotter niet deren, die U zegt: „We stammen immers allen af van Adam en Eva! Wat komt het er op aan, zijn voorouders te kennen?
Laat hem voor een ogenblik gelijk hebben. Wij vragen van onze kant: Wat schade brengt het, die voorouders wel te kennen, waarom zou de arbeid vruchteloos en overbodig zijn, indien we lezen van de inspanningen en de energie der vroegere geslachten, aan wie wij ons leven danken? En indien nu eens hun lijden en strijden ons moed geeft bij ons pogen, ons steunt of voorlicht? Waarom hebt ge dan op de Lagere School Geschiedenis geleerd? Was dit enkel om de zogenaamde heldendaden van voorgeslachten te weten, die niets met ons geslacht te maken hebben? Enkel om de geschiedenis van onze graven, stadhouders en vorsten te kennen, wier leven geheel buiten dat van onze voorouders lag en ligt? Enkel, om de uiterlijke wijze van de wording en verwording van ons maatschappelijke leven te kennen aan de hand van data en feiten van mensen, die niets met ons geslacht te maken hebben? Of begrijpt ge, dat juist ook Uw geslacht heeft meegewerkt aan de ontwikkeling zo goed als die andere geslachten. En als Uw eigen genealogie dan de namen noemt van bewindvoerders in Oost- en West-Indie, van ontdekkers of uitvinders, van professoren of belangrijke schrijvers, van regerende personen in tal van gemeenten, zoals burgemeesters, van belangrijke kerkelijke personen, van onderwijzers en leraren, die het onderwijs bevorderd hebben, van Groenlandvaarders, die tal van schepen uitrustten ter walvisvaart en rijkdommen in het land brachten en industrieën schiepen? Van hoogstbekwame advocaten en notarissen, van predikanten met naam, van fabrikanten, die welvaart ontwikkelden en kleine plaatsen tot belangrijke centra maakten? Van handelslieden en kooplieden, die een nieuw handelshuis schiepen of een bestaand tot hogen bloei hielpen? Heeft dat alles dan niets te maken met de ontwikkeling van de maatschappij, met de wording van een staat? Of gelooft ge enkel aan het nut van kennis der oorlogen en van de strijd van ridders en baronnen en koningen en heersers?
Wij allen kunnen met trots wijzen op ons geslacht, zoals alle mensen ter wereld net kunnen, want allen hebben gestreefd of streven omhoog, en blijven we in eenvoud en in kleine perken, dan nog streven we, te zijn en te worden een goed mens en in de eerste plaats eren we Vader en Moeder.
We kennen talrijke voorbeelden van eenvoudige boeren, landbouwers, veefokkers, die geen offers schuwden, om hun zoon te laten studeren, zodat een generatie van artsen opgroeide uit het boerengeslacht, dank zij de energie en het initiatief van één voorgeslacht!
En nu aan het werk: Zendt Uw adres aan ons archief en indien het onbekend moge zijn, weest bereid te antwoorden op de aan U gestelde vragen naar inlichtingen, of: indien mogelijk, steunt de kas onzer vereniging door toe te treden als lid of donateur. Want het onderzoek kostte en kost schatten. De burgerlijke stand eist hoge legeskosten. Archiefonderzoek eist reis- en verblijfgeld. Jarenlang steunen en steunden onbaatzuchtige besturen en leden der Vereniging het werk door geld bijeen te brengen voor de inrichting van het Archief. Maar dit is toch zaak van iedere naamdrager: als hij maar een kwartje maandelijks kan missen, dan worde hij donateur voor f 3,— ’s jaars, of beter nog lid voor f 5,— ’s jaars.
Het bestuur werkt geheel gratis en belangeloos. Slechts eerbied voor zijn geslacht en liefde voor de genealogie in het algemeen is zijn drijfveer; van zijn doen en laten t.o.v. de Vereniging, van de besteding der gelden, enz., wordt regelmatig aan de leden verslag en verantwoording uitgebracht.
Leden en donateurs krijgen alle inlichtingen gratis van ons. De daad is nu aan U, treedt ook toe tot de Genealogische Vereniging „Mol(l)".
Het Bestuur:
J. H. A. MOL, ’s-Gravenhage, voorz.
A. MOL, Stampersgat, vice-voorzitter.
Dr. W. H. MOLL, Amersfoort, archivaris en secretaris.
H. A. H. MOL, ’s-Gravenhage, penningmeester.
M. MOL, Vierpolders.
H. J. E. MOLL, Schiedam.
G. v. d. ZANDER. Loenen (Vel.).

ADRESSEN WEDSTRIJD.
Daartoe in staat gesteld door de offervaardigheid van enkele leden, nodigt het bestuur iederen naamdrager Mol, Moll, Mols, de Mol, enz. uit  deel te nemen aan onderstaande wedstrijd, waarvoor een tweetal prijzen werd uitgeloofd. Wie aan het Bestuur het grootst aantal namen (voornamen voluit) met adressen van naamdragers Mol, Moll, de Mol en andere aanverwante namen op geeft, die ons nog niet bekend zijn, ontvangt een prachtige herdenkingstegel van de Aardewerkfabriek "De Porceleine Flesch" te Delft; een tweede prijs, voor op een na het grootste aantal, is een boekwerk naar keuze van f 6,—. De inzending wordt 31 Maart 1948 gesloten, de beslissing ligt in handen van het Dagelijks Bestuur, dat buiten mededinging is. Iemand met een kennis of familielid, waar bijv. 10 kinderen zijn, ons nog onbekend, maakt een goede kans; wij wijzen er echter wel op, dat de namen en adressen uit de interlocale telefoongids en giro op onze adreslijsten voorkomen. Aan het werk en veel succes!
HET BESTUUR.

BURGERLIJKE STAND EN NIEUWS.
Geslaagd: Delft Sept. 1947 voor Prop. ex. I civiel ing. Petrus Johannes Mol, geb. Breda 23 Dec. 1923, zoon van Petrus Johannes Mol en Helena Hillegonde Teurlings. (St. Princenhage.)
Geslaagd: Leiden, 14 Juli 1947 voor cand. juris: Catharina Johanna Moll en Groningen, December 1947 voor doct. medicijnen: Johannes Moll kinderen van Mr. Anthonie Johannes Moll en Petronella Johanna van Lookeren Campagne. (St. Giethoorn-Blokzijl.)

Geboren: Standdaardbuiten, 24 Februari 1942: Paulina Maria Mol
Geboren: 15 Maart 1944: Hendricus Clemens Maria Mol
Geboren: 1 Januari 1946: Adrianus Arnulphus Maria Mol
Geboren: 1 Maart 1947: Maria Theresia Elisabeth Mol, allen kinderen van Benedictus Casimir Mol en Wilhelmina Maria Meeuwisse. (St. Princenhage.)
Geboren: Standdaardbuiten, 21 Maart 1947: Adrianus Jacobus Josephus Mol, zoon van Leonardus Augustinus Mol en Maria Anna Cornelia Blommerde. (St. Princenhage.)
Geboren: Groningen, 31 Maart 1943: Marinus Johannes Mol, zoon van Dr. Marinus Johannes Mol en Adriana Johanna Hage. (St. Scherpenisse-St. Maartensdijk.)
Geboren: Utrecht, 6 Maart 1942: Joost Bernardus Mol en Utrecht, 23 Juni 1944: Johannes Diederik Mol, zonen van Franciscus Mol en Geertruida Hooghiemstra. (St. Woudenberg.)

Gehuwd: Fijnaart, 12 Mei 1941: Benedictus Casimiris Mol, oud 24 jaar, zoon van Adrianus Cornelis Mol en Paulina Mechlina Karremans met Wilhelmina Maria Meeuwisse, oud 24 jaar, dochter van Henricus Meeuwisse en Maria Frijters. (St. Princenhage.)
Gehuwd: Utrecht, 9 October 1947: Marinus Johannes Adrianus Mol, oud 39 jaar, weduwnaar van Sjouke Leyenaar, zoon van Adrianus Cornelis Mol en Paulina Mechlina Karremans met Wilhelmina Johanna Helena Stark, oud 29 jaar. (St. Princenhage.)
Gehuwd: Hilversum, 15 Juli 1944: Christiaan Klazinus Mol, oud 21 jaar, zoon van Johannes Mol en Christina Wilhelmina Kroon met Cornelia Brouwer, oud 22 jaar, dochter van Petrus Henricus Brouwer en Cornelia van de Beek. (St. Baarn.)

Overleden: Dreischor, 10 November 1947: Leendert Jan Mol, oud 58 jaar, echtgenoot van Johanna Cornelia Huberdina de Koster, Burgemeester van Dreischor, zoon van Johannis Jacob Mol en Jannetje Adriana der Weduwen. (St. Scherpenisse-St. Maartensdijk.)
Overleden: Dordrecht, 17 December 1947: Mr. Jan Jacob Moll, weduwnaar van Thalea Dorothea van den Schroeff, eerder van Petronella Cornelia van Vollenhoven, oud 86 jaar, Oud-Griffier der Arr.-Rechtbank Dordrecht en Officier in de Orde van Oranje Nassau, zoon van Dr. Jacob Anthonie Moll en Wendelina Elisabeth Bonebakker. (St. Giethoorn-Blokzijl.)
Overleden: Ermelo, 21 December 1947: Dr. Gabriel Hermanus Moll van Charante, oudarts te Rotterdam, echtgenoot van Adriana Helena de Mooy en voorheen gescheiden van Giula Elisa Gay, oud 75 jaar, zoon van Jacob Moll van Charante en Maria Hartogh Heys. (St. Wageningen.)

TALPA
8e JAARGANG No. 33 dd 1 JUNI 1948

DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT DER GENEALOGISCHE VERENIGING „MOL(L)"
OPGERICHT 19 MEI 1936
REDACTIE: J. v. OLDENBARNEVELTLAAN 21, AMERSFOORT
J. H. A. MOL. voorzitter. (Sportlaan 158. tel. 338966, ’s-Gravenhage)
Dr. W. H MOLL. Archivaris, (Joh. van Oldenbarneveltlaan 21. Amersfoort)
H. A. H. MOL. penningmeester, (Houtrustlaan 24. giro 331491, ’s-Gravenhage)

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR.

A. Uitnodiging tot bijwonen der 15e Algemene Ledenvergadering op Zaterdag 19 Juni, e-k. te drie uur in de Societeit „de Vereniging" Mariaplaats, Utrecht.
AGENDA:
1. Opening en notulen vorige vergadering.
2. Jaarverslag van de Secretaris. Jaarverslag van de Archivaris. Jaarverslag van de Penningmeester.
3. Benoeming van een Kascommissie met twee plaatsvervangende leden.
4. Verkiezing tot Bestuurslid in de vacature H. J. E. Moll aftredend. Het Bestuur stelt voor de Heer H. J. E. Moll opnieuw te benoemen.
5. Rondvraag/en sluiting.
DE SECRETARIS.

B. Nieuwe Leden, Donateurs en Begunstigers der Vereniging.
1. Petrus Johannes Mol, Rooseveltlaan 60, Breda (St. Princenhage).
2. Dr. Marinus Johannes Mol, Oosterhamrikkade 20a, Groningen (St. Scherpenisse).
3. Joannes Gerardus Maria de Mol, Lange Haven 122, Schiedam (St. Middachten-Leiden).
4. Adrianus Moll, Groote Markt 49, Breda (St. Oudenbosch).
5. Pieter Jacob Moll, Jans Wal 3bis A, Utrecht (St. ’s Gravendeel).
6. Johannes de Mol, v. Swietenstraat 94, Den Haag (St Gouda).
7. Wicher Mollema, Huizingastraat 11, Groningen (St. Oldehove).
8. Roelof Moll, Rijksweg A 106. Heesch (St. Emmerik-Tiel).
9. Hendrik Harm van der Molen, Haaksbergerstraat 508, Enschede (St. Ooststellingwerf).
Begunstigers
1. J. H. Cordes, Heykansche Baan, Tilburg.
2. K. S. Barendregt, Sportlaan 120, Den Haag.
Donateurs
1. Alfonsus Marie van Oosterhout, Teteringenstraat 22, Breda (St. Princenhage).
2. Wilhelmina Johanna Maria Mol, Sportlaan 153, Den Haag (St. Princenhage).

C Het Bestuur heeft aan Mej. Leny Mol te Delft als beloning voor hare inzending „adressen", een waardebon van vijf gulden doen toekomen voor het kopen van een boekwerk.

D. Aan onze Naamdragers,,Mol(l)" in België zonden wij ter kennismaking enkele exemplaren van TALPA, die met belangstelling ontvangen en gelezen werden. Wij herinneren er onze vrienden en vriendinnen in België nog eens aan, dat ook zij zich kunnen opgeven als lid of donateur onzer Vereniging. De contributie bedraagt voor hen Bfr. 100,— p. jaar, te voldoen met postcheque aan het adres van Mevrouw A. de Koninck-Mol, Leopoldplaats 18 te Lier.

E. Op de jongste bestuursvergadering schonk de Archivaris zijn persoonlijk genealogisch archief aan de Vereniging.
Dr. W. H. MOLL.
HET BESTUUR.

ERVARINGEN VAN EEN ENERGIEKE HOLLANDER-NAAMGENOOT.
,,Wij, mijn vriend en ik. waren dus vastbesloten, geen slavendiensten in het land der bezetters te doen, integendeel, uit te wijken en naar Engeland te zien te komen, om dan de vijand, zoveel we konden, afbreuk te doen. De 24e Juli 1943 vertrokken we met de trein naar Brabant. We verlieten Nederland bij Goirle-Hilvarenbeek. De dokter daar was zo vriendelijk, ons in zijn auto over de grens te zetten; per tram naar Antwerpen, vandaar per trein naar Leuven, waar we overnachtten. De volgende morgen werd de reis voortgezet naar Dinant. Bij Muro, grensplaats, wilden we naar Frankrijk, de burgemeester van Muro wisselde ons geld en ried ons aan, de hoofdweg te vol gen en bij eventuele aanhouding zijn naam te noemen. Inderdaad hielp ons deze raad bij de  Franse grensbeambten Zo waren we dus spoedig in Carignan. waar in de wachtkamer van dit station Franse gendarmes voor pascontrole onze papieren vroegen, die we niet bezaten. Wc vertelden, dat we vluchtende Hollanders waren en men liet ons met rust. Over Epernay vervolgden we onze reis naar Parijs en vandaar naar St. Jean de Luz in een overvolle trein. Als we vernemen, dat de controle zeer streng is tussen Dax en de Spaanse grens, besluiten we, de trein bij Dax te verlaten, maar halverwege komen personen binnen, die naar de papieren vragen. In de mening, dat het Fransen zijn en speculerende op hun vaderlandsliefde, zeg ik hun zachtjes, dat we Hollanders zijn en geen papieren hebben. Zij ontpoppen zich echter als Gestapo, fouilleren ons en vinden het Belgisch persoonsbewijs, dat vrienden ons verschaft hadden. Woedend nemen ze ons naar een ander gedeelte van de trein mee, verhoren ons en we verklaren, krijgsgevangenen te zijn, om internering te ontgaan. Men transporteert ons naar Biarritz, waar we opgesloten worden in een hotel-gevangenis. Men fouilleert weer grondig, verhoor volgt en o, jammer, uit het valies van mijn vriend halen ze twee ijzerzagen! Ten slotte worden we met zijn negenen, waaronder Fransen, in een kleinere cel gebracht, waarin ook een soort bed staat. Ik ontdek, dat het getraliede raam een halve meter boven de begane grond uitkomt, een soort pad met tegels, waar aan de andere kant een 2 meter hoge muur is. Ik ben direct vastbesloten uit te breken. Ik wacht, tot de controle is afgelopen en onderzoek het raam nauwkeuriger. De ruimte tussen twee spijlen moet vergroot worden, opdat we ons er doorheen kunnen wringen. Een der spijlen zit onder aan los, maar is boven vastgeklonken door een klinknagel. We breken de dwarslatten voor het raam weg met de beddepoot, die vrij stevig is en spoedig komt er een beetje meer ruimte. Het lawaai, dat daarmee gepaard gaat, wordt gelukkig overstemd door toevallige! „oefeningen", nl. afweergeschut op overvliegende machines, die zwaar ronken. Bovendien hamert en tikt boven ons ergens een schrijfmachine. Middernacht is het zeker en de ruimte is nog veel te klein. Als al onze moeite mislukt en de Gestapo vindt ons morgen hier bij het geruïneerde raam! Neen, doorgezet met al onze kracht! Met rukken en trappen steekt, boven aan, de klinknagel enige millimeters naar buiten. Met de nagels van duim en wijsvinger probeer ik, de klinknagel uit te trekken, tegelijk de verticale tralie heen en weer wrikkend met mijn linkerhand. Geen resultaat. Na vijf en twintig minuten zwoegens, heb ik, o zaligheid, de klinknagel 1½ cm in mijn hand. Deze blijkt de tralie op haar plaats te houden. Het hele vraagstuk is dus nu, de tralie uit de bovenste dwarsspijl los te werken, door ze naar boven te schuiven, maar steeds steekt ze ettelijke millimeters met de punt in de holte van de dwarsspijl. Toch wordt het probleem opgelost door een eensgezinde trap van twee Hollandse en twee Franse schoenen. Na veel wringen en trekken, is de tralie buit. De ruimte is groot genoeg, om ons door te laten. Twee Fransen en wij tweeën kruipen door het raam, klimmen op de muur en met een goed gemikte sprong, onder vermijding van het struikgewas in de tuin achter de muur, zijn we uit onze gevangenis, maar niet buiten gevaar. Schoenen uit, op kousevoeten gaan we op weg in een totaal onbekende stad, maar de Poolster helpt ons in het bepalen der richting. We sluipen achter elkaar, de weg naar de grens vervolgend. De Fransen scheiden zich van ons en getweeën, proberen we, de Pyreneeën te bereiken. Doodmoe slapen we een uurtje in het bos en dan is het klaar we de Pyreneeën te bereiken. Doodmoe slapen we een uurtje in het bos en dan is het klaar licht en vervolgen we onze tocht. De hoofdwegen vermijden we, daar Duitse militaire auto’s er overheen jagen. Bij een boerderij worden we vriendelijk ontvangen en krijgen een stevig maal. Men verwijst ons naar een weg, die vaak door smokkelaars gebruikt wordt. Erg gerust zijn we geenszins, daar het gevaar, op Duitse patrouilles te lopen, groot is; en nu eens kruipend en schuifelend op de buik, dan weer wegduikend, als auto’s vol Duitsers op de weg passeren, bereiken we over een heel steil pad de bossen op een berg. Maar nu breekt een zo verschrikkelijk onweer los, dat we bang voor blikseminslag, druipend van de plasregens weer naar beneden moeten. Schuilen kunnen we nergens,"
En zo trekken die twee energieke jongelui verder, maar de zelfde dag nog worden ze gearresteerd en in een kamp gebracht, En dan vertoeven ze in meerdere concentratiekampen, worden aan kettingen pols aan pols met anderen getransporteerd, kaal geschoren en als alle Engelandvaarders schandelijk behandeld. Ten slotte komen ze daar de namen van alle geïnterneerden aan de Consuls worden meegedeeld, door de krachtige hulp van een consul naar Gibraltar gebracht, via Portugal en met een Engels convooi naar Engeland, Daar is  onze Gerrit Jan Mol officier bij de, Intelligence Service geweest, daarna overgegaan bij de RAF. en hij is door de Koningin eigenhandig gedecoreerd met het Kruis van Verdienste, wegens tal van moedige daden.
Niet alleen de vorige eeuwen kennen de namen van energieke "Mollen", Die. leven ook nu nog!

BURGERLIJKE STAND EN COURANTENNIEUWS.
Geslaagd: Wageningen, 2 Febr. 1948 voor Cand. Trop Landbouw: Henk Willem Moll zoon van. Henri Joseph Elisa Moll en Albertine Lips.
Geslaagd: Leiden, 29 Maart 1943 voor Econ. Cand. Ind.: Leo Olof Aage Moll zoon van Henri Joseph Elisa Moll en Albertine Lips, (St. Achterhoek.)
Geslaagd: Utrecht, 23 Januari 1948: Cand. medicijnen: Pieter Jacob Moll zoon van Jacob Moll en Jacoba Jongerbloed (St. ’s Gravendeel)
Geslaagd: Utrecht, 29 Maart 1948: doctoraal Rechten: Johan Coenraad Alexander de Mol van Otterloo zoon van Dr. Antonie de Mol van Otterloo en Adrienne Johanna Margaretha Clementine Weerts, (St. Goes.)
Geslaagd: Wageningen, 28 Januari 1948: Ir,  Ned Landb. Jan Mol  zoon van Jan Mol en Marrigje van Rees. (St. Zwolle)

35 jaar huwelijksverbinding herdachten 9 Maart 1948 te ’s Gravendeel: Abraham Mol (zoon van Arie Mol en Adriana Jacoba Aardoorn) en Pieternella Johanna Uitterlinden. (St, ’s Gravendeel.)

In Rondebosch (Z. Afrika) werd kandidaat benoemd voor het „Parlement van de Vereenigde Partij": De Heer Dr. Abraham Marais Moll, zoon van Jan Jeremias Moll en Jacoba Marais, medisch specialist, Directeur van het Hospitaal, Lid van de Raad. (St Nieuwendam — Z. Afrika,)

Verloofd: Breda 17 Mei 1948: Hubertus, Adrianus Mol (zoon van Petrus Johannes Mol en Helena Hildegonda Teurlings, (St. Princenhage) met Ad. Theeuwes uit Rijen.

Gehuwd: Den Haag. 20 April 1943: Johannes Jan Osseweyer, oud 27 jaar, zoon van Johan Christiaan Osseweyer en Anthonia Anna Pieternella Kaslander en Barbara de Mol, oud 22 jaar,  dochter van Johannes de Mol en Petronella Johanna den Hartog (St. Gouda.)
Gehuwd: Rockanje, Februari 1948: P. A, Groeneveld, oud 33 Jaar en Dirk Mol, oud 24 jaar, zoon van Willem Abraham Mol en Arentje Vermaat. (St. Hekelingen.)
Gehuwd: Spijkenisse 4 April 1939: Heereman van Marion, tuinman, zoon van Arie van Marion en Maria ’t Mannetje en Neeltje Elisabeth Mol, oud 24 Jaar, dochter van Cornelis Jan Mol en Pieternella van Andel. (St. Hekellngen.)
Gehuwd: Spijkenisse 30 Augustus 1945: Reinard van Marion en Hiltje Mol, oud 25 jaar dochter van Matthijs Pieter Mol en Maartje Trijntje Kijzerwaard. (St, Hekelingen.)
Gehuwd: Harderwijk, 5 Februari 1948: Jan Lodewijk van der Weyden, oud 27 jaar, employé K.L.M. zoon van Clemens Louis Arnold van der Weyden. arts, en Christina Frederika Maria Catharina van Erven Dorens  met Maria Irmgard Moll, oud 28 jaar. dochter van wijlen Dr. Lambertus Moll en Anna Irmgard Bakhuis. (St. Giethoorn-Blokzijl)

Geboren: Den Haag, 22 November 1947: Cornelis Willem van Schouwenburg, zoon van Dr. Ir. Karel Lourens van Schouwenburg en Maria Willemina Mol (dochter van wijlen Dr. Cornelis Matthias Mol en Willemina Maria Hendrika Kreunen). (St. Onderdijk.)
Geboren: Rockanje, 12 Maart 1948: Matthijs Pieter van Marion, zoon van Reinard van Marion en Hiltje Mol (dochter van Matthijs Pietcr Mol en Maartje Trijntje Kijzerwaard. (St. Hekelingen)
Geboren: Amsterdam, 23 September 1947: Wilhelmina de Mol van Otterloo dochter van Han de Mol van Otterloo en Hendrika Johanna Hülsmann. (st. Goes)

Overleden: Hattingen (Duitsland), oorlogsslachtoffer 13 April 1943: Hubertus Antonius Maria Mol, oud 28 jaar, kapelaan te Halsteren, zoon van Henricus Jacobus Johannes Mol en Maria Elisabeth Roovers, (St. Vechel)
Overleden: Beek. 4 Maart 1940: Adrianis Laurentius Mol, oud 74 jaar, bakker, echtgenoot van Adriana van de Wijngaard, zoon van Laurentius Mol en Hendrina Biemans. (St Princenhage.)
Overleden: Zundert, 7 Juni 1946: Adriana Maria Mol, oud 88 jaar. wed. van Gerardus Schoones, dochter van Laurentius Mol en Hendrina Biemans, (St. Princenhage.)
Overleden: Wervershoof, 29 Juni 1945: Pieter Mol, oud 82 jaar, echtgenoot van Dieuwertje Deen, zoon van Cornelis Mol en Trijntje Bakker. (St. Zwaagdijk.)
Overleden: Oudenbosch, 26 Juni 1940: Catharina Maria Mol, oud 81 jaar, echtgen. van Jacobus Joannes Wilhelmus van Campenhout, dochter van Cornelis Mol en Adriana de Koning. (St. Oudenbosch.)
Overleden: Ede. 11 Mei 1948: Trijntje Nederhoed, weduwe van Ebel Heinricht Cordes, in den leeftijd van 69 jaren.
Overleden: Volendam. 11 October 1944: Jacob Mol, ongehuwd, 38 jaar, zoon van Klaas Mol en Elisabeth Steur. (St. Edam.)
Overleden: Amsterdam. 7 Febr. 1927: Aleyda Mol, oud 67 jaar, wed. van J. Fr. P. Gortmans, dochter van Wilhelmus Mol en Alyd van Nimwegen. (St. Amersfoort.)
Overleden: IJsselmonde, 11 Febr. 1945: Dr. Lambertus Moll, oud 55 jaar, arts, echtgen, van Anna Irmgard Bakhuis, zoon van Dr. Christiaan Hendrik Moll en Maria Hasina van Wagtendonk. (St. Giethoorn-Blokzijl.)
Overleden: Voorthuizen, 23 Februari 1948: Gerritje Moll, oud 59 jaar, echtgen, van Willem Middelman, dochter van Evert Moll en Francientje van den Broek. (St. Velp.)
Overleden: Rotterdam, 19 Augustus 1947: Cornelis Marinus Mol, oud 72 jaar, scheepsbevrachter, echtgen. van Gerdina van Esch, zoon van Joost Mol en Clazina Maria Visser. (St. ’s Gravendeel.)
Overleden: Brielle. 15 Februari 1948: Jacob Mol, oud 67 jaar, oud Gemeente-ontvanger, echtgen. van Jannetje Paling, zoon van Cornelis Mol en Jacoba Lageweg. (St. ’s Gravendeel.)
Overleden: Enschede. 6 Maart 1934: Hendrika Maria Mol, oud 14 dagen dochter van Johan Mol (zoon van Arend Jan Mol en Hendrika Maria Daalwijk), kunstschilder te Meppel, en Wilhelmina Bosma. (St. Achterhoek.)

TALPA
8e JAARGANG No. 34                      1 OCTOBER 1948

DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT DER GENEALOGISCHE VER ,,MOL(L)"
OPGERICHT 19 MEI 1936
REDACTIE: J.v.OLDENBARNEVELTLAAN 21, AMERSFOORT
J. H. A. MOL, voorzitter, (Sportlaan 158, Tel. 338966, ’s-Gravenhage)
Dr. W. H. MOLL. secr. / archivaris, (Joh. van Oldenbarneveltlaan 21, Amersfoort)
H. A. H. MOL, penningmeester, (Houtrustlaan 24, giro 331491, ’s-Gravenhage)

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR.
A. In de op 19 Juni plaatsgehad hebbende Algemene Vergadering werden de jaarverslagen goedgekeurd, den penningmeester werd décharge verleend en dank uitgebracht aan de Kascommissie voor de controle der kas.
De Heer H. J. E. Moll werd met algemene stemmen herbenoemd tot Bestuurslid zonder functie.
B. Als nieuwe leden mocht de Secretaris inschrijven:
1. Jan Mol, dierenarts, Rubensstraat 78, Amsterdam (Z.) (St. Hekelingen).
2. Jacob Gerrit Mol, boekdrukker, Vrijenban-schelaan 51. Delft. (St. Hekelingen).
3. Jacobus Mol, koopman, Diepenbrockweg 46, Dordrecht (St. St. Maartensdijk-Scherpenisse).
4. Willem Moll, kantoorboekhandel, Keizersstraat 33, Den Helder (St. Wittstock-Den Helder).
5. Johannes Jacob Mol, masseur. Westersingel 60, Rotterdam (St. Oudelande-Baarland).
C. De Archivaris geeft gaarne, op verzoek van den Voorzitter, voor niet-wetende lezers, de betekenis van den naam van ons tijdschrift: „Talpa" is de Latijnse naam voor het dier „mol" (één van de talloze betekenissen, die wel voor de genealogie de meest ten grondslag liggende is; belangstellende lezers worden verwezen naar No. 19 van 1 October 1935 van „Uit Verleden, het Heden", waarvan nog. een enkel nummer na aanvrage ter leen kan worden gezonden.
Het vignet van ons blad vertoont den mol in beeld, omgeven door het randschrift: „omnes aevum ex aevo", dat letterlijk vertaald is: „allen van de tijden, uit den tijd" en betekent,
dat alle levenden zijn een product der tijden; zij dragen het stempel van den tijd; vandaar in het vignet de slang, die haar staart in den bek houdt, het symbool van de eeuwigheid.
W. H. MOLL.

DE ERFENIS VAN JACOB MOL.
Deze welgestelde inwoner, van beroep koopman, reder en boer, te Wormer, eigenaar van huizen en land, deelhebber in walvisvaarders, molens en andere ondernemingen, was geparenteerd aan de beroemde reders- en walvisvaardersfamilie Mol te Jisp.
Geboren 1680 als zoon van Jan Jacobs Mol en Eefje Lourisdr, gehuwd 4 Febr. 1714 te Jisp met Grietje Aldersd. Al, overleed hij 1 Juli 1729, juist op het punt (hij was reeds bruidegom), een tweede huwelijk aan te gaan met Josyntje Renoy. Hij liet twee minderjarige kinderen achter, benevens een omvangrijke nalatenschap. De Secretaris van Wormer, Gerrit Bilderbeeck, had een week werk, om alle goederen te inventariseren. Hij begon op 7 Juli met het tellen van het geld in de ijzeren kist op de kelderkamer en vond daar: 81 zakken met gulden voor ƒ 45.240.—, aan goud in de kist 956,—, een gouden medaille met koraal  300, in de ijzeren- kist op ’t Comptoir: 29 zakken met  ƒ 9.125.—, 200 rijksdaalders  500.—, 264 halve rijksdaalders   330.—, 5 zakken, ieder met 3000 dubbeltjes  1.500.—, 112 2/5 worp Scheepen Schellinghe   168.—, 17 2/5 worp Baertmannetjes  26.—, 7 hele en 5 halve ducatons  29.—, een gouden scheepjesschelling 50.—
Voeg hierbij een aantal gouden ringen, gouden hoepen, gouden knoopjes, zilveren gespen, zilveren horloge met dagwijzer - verder; zilveren serviezen, kandelaars, blakers, beugeltassen, tandenstokers, een schildpad beslagen kerkboek, enz. Verder waren de kleerkasten ruim voorzien. De heer des huizes beschikte over 24 hemden, 10 rokken, een dozijn gekleurde lakense rokbroeken, bruine zijden camisoles, neteldoekse dassen - dan had zijn vrouw een huik. 12 spaehemden, damasten en zijden rijglijven, stukken linnen en bombazijn, 4 Haarlemmer schotels, verder 44 damasten servetten, 36 slaaplakens, „watte" en „citte" dekens.
Voorts een enorme verzameling porselein, aan meubilair: tafel, cabinet, klavecimbel, huyvekisten. koperen bedpan, vuurmand, notehouten stoelen met trijp, enz.
Het huis met 18 percelen land. werd getaxeerd op ƒ 7800.-, nog een huis en erf ƒ 532.-, een boerderij, pakhuis met tuin, de helft in een boerenhuis met land, een aantal weidelanden.
Een groot deel van zijn inkomsten betrok Jacob Mol uit de walvisvaart. Hij had parten in 13 schepen, voor een totale waarde van ±ƒ 14.000.-, parten in de lijnbaan te Alkmaar, in de oliemolens de Mol en de Walvis, een voorraad traan (90 vaten); 20 ossen, 18 koeien, 11 lammeren enz. enz. Het totale bezit bedroeg ƒ 140.676.-, terwijl de lasten en schulden ƒ 60.000.- bedroegen, zodat een zuivere bate bleef van ± ƒ 80.000.-.
Wanneer we dan nog lezen, dat er aan begrafeniskosten, voor rouwkleren, koek. bier, wijn, vlees enz. ± ƒ 160.- te betalen waren, behalve de begrafenis, die ƒ 150.- bedroeg, dan begrijpen we, dat voor de twee minderjarige kinderen, op 13 Dec. 1738 het kapitaal goed ƒ 83.000.- bedroeg.
En we erkennen, dat die oude tijden nog niet zo slecht waren!
Vrij overgenomen uit een artikel van C. Mol, uit „De Zaendd". 3e jaargang, no. 1.

ERRATUM.
I vervalt: het huwelijk van P. A. Groeneveld en Dirk Mol (nr. 33):
II Leendert Jan Mol. overleden Dreischor 10 Nov. 1947 was niet 58. maar 60 jaar oud.

COURANTENNIEUWS EN BURGERLIJKE STAND.
Geslaagd: Eindex. H.B.S. Hilversum, 30 Juli 1948: Gerrit Mol, oud 18 jaar zoon van Pieter Willem Mol en Albertina van Schaardenburg. (St. Hekelingen.)
Geslaagd: Candidaat Geneesk. Univ., Leiden 10 Mei 1948: Han de Mol van Otterloo, oud 26 jaar, zoen van Ir. Willem Frederik de Mol van Otterloo en Wilhelmina Visser. (St. Goes.)

Den 31sten Mei 1948 vierden hun 25-jarige echtvereniging: Frans Mol, 47 jaar, landbouwer, zoon van Izaak Mol en Willemijna Huisman, en Dora Jacoba Bevaart. 45 jaar, dochter van Cornelis Bevaart en Adriana Touw. (St. Hekelingen.)

Geboren: Voorschoten, 22 Juni 1945: Pieter Willem Mol, zoon van Gerrit Mol, verkoopleider, en Dieuwertje Minnee.
Geboren: 15 Juli 1947: Gerrit Jan Mol, zoon van Gerrit Mol, verkoopleider, en Dieuwertje Minnee. (St. Hekelingen.)
Geboren: Barendrecht, 3 Juni 1940: Engelina Elsje Mol
Geboren: Amsterdam, 4 Juli 1945: Elsje Engelina Mol
Geboren: Amsterdam. 23 Mei 1947: Nicolaas Pieter Mol, allen kinderen van Jan Mol, dierenarts, en Maria Maartje de Koning. (St Hekelingen.)
Geboren: Delft, 29 Mei 1946: Jan Mol, zoon van Jacob Gerrit Mol, boekdrukker, en Jacoba Anna Judels. (St. Hekelingen.)
Geboren: Spijkenisse, 10 Januari 1947: Anna Lena Mol, dochter van Hendrik Pieter Mol en Neeltje Adriana Herweyer. (St. Hekelingen.)
Geboren: Meppel, 21 September 1948: Hendrika Maria Mol, dochter van Job en Mol en Albertje Jassies. (St. Achterhoek.)
Geboren: Winterswijk, 1 September 1945: Willem Mol, zoon van Jan Willem Mol en Hendriks Johanna Gijsbers. (St. Achterhoek.)
Geboren: Rotterdam, 19 Januari 1940: Gepke Mol, dochter van Teunia Mol en Gepke Barendrecht. (St. ’s-Gravendeel.)
Geboren: Oostvoorne, 20 Mei 1948: Cornelis Jacob Johannes van Zee, . zoon van Jacob Johannes van Zee en Arentje Mol, dochter van Cornelis Mol en Arentje Janna Joppe. (St. ’s-Gravendeel.)
Geboren: Dordrecht, 28 Juni 1942: Emma Catharina Mol,
Geboren: 15 September 1943: Olga Mol,
Geboren: 15 September 1943: Constance Mol, allen dochters van Jacobus Mol, koopman, en Johanna Sonderman. (St. St. Maartensdijk-Scherpenlsse.)
Geboren: Noordgouwe, 30 Augustus 1942: Marinus Cornelia Johannis Mol, zoon van Johannis Mol, landbouwer, en Johanna Antoinetta de Bakker. (St. St Maartensdijk-Scherpenisse.)
Geboren: Rotterdam. 2 April 1942: Franklin de Mol, zoon van Nicolaas Jurriaan de Mol en Nelly Kroon. (St. Belle-Amsterdam.)
Geboren: Schoorl, 11 Maart 1941: Wilhelmina Carolina Moll, dochter van Willem Moll, kantoorboekhandel, en Maartje Vink. (St. Wittstock-Den Helder.)
Geboren: Breda. 27 Juni 1945: Franciscus Mol,
Geboren: Breda, 26 October 1946: Petrus Mol, zonen van Frans Henri Mol, architect, en Justina Anna Elich. (St. Princenhage.)
Geboren: Zwolle. 18 Augustus 1943: Frederika Anna Mol, dochter van
Jan Lambert Mol, schilder, en Hermana Woltertje Weinreich. (St Zwolle.)

Gehuwd: Den Briel. Juni 1948: D. E. van Dijk, oud 39 jaar en Adriana Elisabeth Mol, oud 37 Jaar, dochter van Willem Mol en Cornelia Mollenbrok. (St. Hekelingen.)
Gehuwd: Spijkenisse. 5 September 1945: Jannigje van den Berg, oud 29 jaar, dochter van Cornelis Aart van den Berg en Adriana Martijntje Hogenboom met Pieter Arie Mol, oud 28 jaar, slager, zoon van Jan Mol en Adriana Boender. (St Hekelingen.)
Gehuwd: Rotterdam, 25 September 1945: Rindertje Wijnia, dochter van Hermanus Wijnia en Engelina Harders, met Catharinus Mol, oud 30 jaar, koopman, zoon van Pieter Cornelis Mol en Wilhelmina Hillegonda van der Sijs. (St. Hekelingen.)
Gehuwd: Rotterdam, 16 Mei 1946: Jannetje Elisabeth van Es, oud 25 jaar, dochter van Johannes Jacobus van Es en Adryaantje van der Sluis, met Pieter Cornelis Mol, oud 27 jaar, groentehandelaar, zoon van idem. (St. Hekelingen.)
Gehuwd: Rotterdam, 6 September 1940: Johanna Cornelia van de Graaf, oud 24 jaar, masseuse en heilgymnaste, dochter van Hendrik van de Graaf en Maria Margaretha Bayer, met Johannes Jacob Mol, oud 35 jaar. heilgymnast en masseur, zoon van Jan Mol en Janna Wilhelmina van de Velde. (St Oudelande-Baarland.)
Gehuwd: Voorst, 16 Juni 1948: Petronella Johanna Huber, oud 22 jaar. dochter van Johannes Huber en Petronella Maria Kloos met Johannes Moll, oud 27 jaar, assistent Rijks Universiteit Groningen, zoon van Mr. Anthonie Johannes Moll en Petronella Johanna van Lookeren Campagne. (St. Giethoorn-Blokzijl.)
Gehuwd: Rotterdam, 26 Mei 1948: Gebke Brouwer, 30 jaar, en Cornelis Teunis Mol, 21 jaar, Incasseerder, zoon van Teunis Mol en Gepke Barendrecht. (St. ’s Gravendeel.)
Gehuwd: Dreischor, 4 Mei 1938: Johanna Antoinetta de Bakker, oud 25 jaar, dochter van Cornelis Pieter de Bakker en Hendrika Petronella Heitman met Johannis Mol, oud 28 jaar, landbouwer, zoon van Marinus Mol en Janna Bijnagte. (St. St. Maartensdijk-Scherpenisse.)
Gehuwd: Leiden, 30 Juni 1948: Willem van Prooyen. oud 27 jaar, zoon van Hendrikus van Prooyen en Sabiena Josephine Bartils, met Elsje Claire Judith van Moll, oud 22 jaar. dochter van Jacques Andries Gorneille Nicolas van Moll en Paulina Maria van Bergen. (St. Duizel.)
Gehuwd: Losser. 4 Mei 1937: Albertje Jassies, oud 29 jaar, en Johan Mol, oud 29 jaar, kunstschilder te Meppel, wedr, van Willemina Bosma. zoon van Arend Jan Mol en Hendrika Maria Daalwijk. (St. Achterhoek.)

Overleden: Eindhoven, 7 October 1941: Bernardus Adrianus van Moll, oud 44 jaar, ambtenaar Raad van Arbeid, echtgenoot van Dora Josephina Swinkels, zoon van Petrus Johannes van Moll en Wilhelmina Adriana van Tiem. (St. Duizel.)
Overleden: Noordscharwoude, 13 Februari 1941. Dirk Mol, landbouwer, oud 72 jaar, echtgenoot van Antje Kaagman, zoon van Cornelis Mol en Grietje Dol. (St. Onderdijk.)
Overleden: Amsterdam. 29 Januari 1933: Geertruida Henriette Maria de Mol, oud 82 jaar, wed. van Ignatius Josephus Jacobus van Ogtrop, dochter van Johannes Gerardus de Mol en Henriette de Non. (St. Middachten-Leiden.j
Overleden: Eindhoven, 13 April 1948: Eduardus Hieronymus van Mol, oud 55 jaar. pastoor te Eindhoven, zoon van wijlen Hieronymus Leonardus van Mol en Petronella Pauwels. (St. Dussen.)
Overleden: Oegstgeest, 21 April 1948: Wendelina Elisabeth Moll, oud 85 jaar. wed. van Ir. Hendrik Evert Gritters Doublet, dochter van wijlen Dr. Jacob Anthonie Moll en Wendelina Elisabeth Bonebakker, (St. Giethoorn-Blokzijl.)
Overleden: Rotterdam. 20 Augustus 1948: Prof. Dr. Nico Jacob Polak. Hoogleraar Rotterdam, oud 60 jaar, echtgenoot van Clasina A. Ribbink en schoonzoon van Clasina Maria Moll, wed. Dr. H. C. G. L. Ribbink. (St. Achterhoek.)
Overleden: Rotterdam, 15 December 1945: Wilhelmina Hillegonda van der Sijs, oud 63 jaar, dochter van Jan van der Sijs en Catharina Blijdorp. en echtgenote van Pieter Cornelis Mol, zoon van wijlen Jan Mol en Geertruida van Buiten. (St. Hekelingen.)
Overleden: Rotterdam, 23 April 1945: Leentje van Hamburg, oud 75 jaar, dochter van Jan van Hamburg en Catharina van den Brand, weduwe van wijlen Simon Mol, zoon van wijlen Cornelis Mol en Hermina de Gelder. (St, Hekelingen.)
Overleden: Vierpolders, 19 Mei 1948: Arentje Vermaat, oud 65 jaar, echtgenote van Willem Abraham Mol, zoon van wijlen Dirk Mol en Barendina Schoon. (St. Hekelingen.)
Overleden: Halsteren, 5 Mei 1948: Geertruida Davida Mol, oud 82 jaar, wed. van Gerardus Adrianus van Nieuwenhuysen, dochter van wijlen Leendert Jacobus Mol en Pieternella Hage. (St. St. Maartensdijk-Scherpenisse.)

© Jan Wies 2022 | j.wies@planet.nl | Kruislaan 28, 2131WD Hoofddorp | telefoon: 023 5636680 Sponsored by Clic2connect